Om projektet

Projektets syfte

Syftet med projektet är att undersöka om arbetssättet kooperativt lärande kan bidra till att skapa inkluderande klassrum. I inkluderande klassrum finns gott klassrumsklimat och goda kamratrelationer och elever har goda möjligheter att nå kunskapsresultat. Projektet riktar sig lärare som undervisar i matematik och svenska i årskurs 5.

Mixed metod – en kvantitativ och kvalitativ studie

Projektet består av en kvantitativ och en kvalitativ studie, som pågår parallellt. I den kvantitativa studien används experimentell design. Det betyder att en grupp lärare får utbildning i kooperativt lärande redan i inledningen av studien medan den andra gruppen får utbildning något senare. Lärare kommer att lottas till en av grupperna. Det handlar således om att vi lottar ut när man får ta del av utbildningen, inte om man får ta del av den.

I den kvalitativa studien vill vi följa tre klasser under samma period för att se hur möjligheter till inkludering skapas genom gruppövningarna. Vi använder oss av videoobservationer och fokus-grupp intervjuer med eleverna.

Lärare väljer om de vill vara med i den kvantitativa studien eller i båda studierna.

Senast uppdaterad: 2023-11-23