SMART – ett arbetssätt för att genomföra reflekterande forskningsöversikter

Med tanke på all den forskning som genomförs inom det utbildningsvetenskapliga området har alltmer uppmärksamhet kommit att ägnas åt hur översikter av forskning kan genomföras på bästa sätt.  På den här hemsidan förmedlas kunskap om ett sätt att genomföra forskningsöversikter vilket kallas SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies). 

Vi vill förmedla de erfarenheter som kommit fram i projektet Forskning om undervisning – en kartläggning och analys av forskningslandskap. Projektet löpte mellan 2017-2021 och finansierades av den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Sidorna innehåller också ytterligare information kring arbetssättet och dess framväxt.

SMART utvecklades delvis som ett alternativ till de systematiska översikter som arbetades fram vid EPPI-centret i England vilka också varit förebild för det svenska skolforskningsinstitutets arbete. Meningen var inte att ersätta den typen av översikter med något annat utan snarare att komplettera sådana översikter. Bedömningen var att det behövdes en typ av systematiska översikter med en högre grad av reflektion. Något förenklat går det att säga att medan frågan ”what works” varit i förgrunden för den förra typen av översikter är den fråga som står i fokus för SMART ”vad fokuserar forskningen på och vilka antaganden bygger den på och hur kan den utvecklas och användas”. Det bör dock tilläggas att en slutsats av projektet är att alla forskningsöversikter inom det utbildningsvetenskapliga området bör vara reflekterande, det vill säga tydliga med utgångspunkterna för översikterna och varför ett visst tillvägagångssätt valts.

Senast uppdaterad: 2024-02-07