SMART – ett arbetssätt för att genomföra reflekterande forskningsöversikter

Med tanke på all den forskning som genomförs inom det utbildningsvetenskapliga området har alltmer uppmärksamhet kommit att ägnas åt hur översikter av forskning kan genomföras på bästa sätt.  På den här hemsidan förmedlas kunskap om ett sätt att genomföra forskningsöversikter vilket kallas SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies). 

Vi vill förmedla de erfarenheter som kommit fram i projektet Forskning om undervisning – en kartläggning och analys av forskningslandskap. Projektet löper mellan 2017-2021 och är finansierat av den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Sidorna innehåller också ytterligare information kring arbetssättet och dess framväxt.

SMART utvecklades delvis som ett alternativ till de systematiska översikter som arbetades fram vid EPPI-centret i England vilka också varit förebild för det svenska skolforskningsinstitutets arbete. Meningen var inte att ersätta den typen av översikter med något annat utan snarare att komplettera sådana översikter. Bedömningen var att det behövdes en typ av systematiska med en högre grad av reflektion. Något förenklat går det att säga att medan frågan ”what works” varit i förgrunden för den förra typen av översikter är den fråga som står i fokus för SMART ”vad fokuserar forskningen på och vilka antaganden bygger den på och hur kan den utvecklas och användas”.

Det finns olika ingångar för den som vill lära sig mer om SMART och projektet. Den som inte känner till arbetssättet kan gå till avsnittet SMART – en kort introduktion, där det också finns hänvisningar till litteratur där arbetssättet beskrivs mer utförligt. I avsnittet beskrivs framväxten av SMART som delvis en reaktion mot ”what works” forskningen utifrån behovet av reflekterande översikter vilka tar sin utgångspunkt i en kritisk analys av forskningen, snarare än i vad som uppfattas som behov i skolorna. 

Du som känner till grunderna i SMART kan botanisera i hur arbetssättet använts och för närvarande används i olika undersökningar. I avsnittet ”Publikationer” finns korta beskrivningar av de studier som genomförts och, där det varit möjligt, länkar till själva publikationerna. I avsnittet pågående arbeten beskrivs analyser och kartläggningar som för närvarande är i arbetsstadiet.

Senast uppdaterad: 2022-03-10