Bloggar och artiklar

Bloggar av Claes Nilholm som direkt knyter an till projektet

I bloggen ”Inkludering – bättre teorier behövs” presenteras en positioneringsartikel vilken i sin tur bland annat bygger på tidigare kartläggningar och analyser i projektet. En positioneringsartikel försöker sammanfatta de viktigaste aspekterna av ett forskningsområde (i det här fallet forskningen om inkludering) och peka på en väg framåt för forskningen. Att kunna ange en riktning för framtida forskning kan ses som det övergripandet målet när forskningslandskap kartläggs och analyseras med hjälp av SMART:
https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/inkludering-battre-teorier-behovs
(länk till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2020.1754547)

I följande blogg beskrivs en artikel där den grundläggande datainsamlingen i projektet presenteras: https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/forskningen-om-t

Länk till blogg om artikel med Åsa Hirsh som huvudförfattare där återkommande problem i översiktsartiklar om undervisningsmetoder/arbetssätt kartläggs och analyseras:
(länk till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2020.1839232)

Länk till blogg om de olika sätt varpå vetenskapliga artiklar citeras (eller inte citeras alls):https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/vetenskaplig-artiklars-levnadsbanor

Bloggar av Claes Nilholm som behandlar forskningsöversikter och relationen forskning-praktik utifrån olika aspekter

Om relationen mellan forskning och praktik:
https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/skola-pa-vetenskaplig-grund-eller-pa-grund-vetenskap-

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/ger-david-mitchells-bok-inkludering-i-skolan-undervisningsstrategier-som-fungerar-en-vetenskaplig-grund-for-larares-arbete-med-elever-i-behov-av-s

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/praktiknara-eller-uppdragsrelevant-forskning-

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/sprids-eller-re-kontextualiseras-forsking-

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/praktiknara-forskning-var-ar-debatten-

Om John Hatties sammanställning av forskning:
https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/ar-john

Om evidens:
https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/utvarderingen-av

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/vukja-insatser-for-barn-i-forskolan-med-autism-har-evidens-

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/ideologi-och-evidens-inom-skolforskningen

Senast uppdaterad: 2023-11-23