Research on Educational Leadership

Välkommen till våra seminarier

Educational Leadership

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Ledarskap utgör delar av politik, policy och governance. Det kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Forskningsmiljön kommer att intressera sig för hur ledarskap formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang.

Forskningsgruppen intresserar sig för utbildning, lärande och ledarskap är inte enbart inriktat mot kunskaper och förmågor utan fokus riktas också mot normer och värden. Här utgör begrepp som hållbar utveckling, demokrati, likvärdighet, rättssäkerhet och medmänsklighet viktiga utgångspunkter. De situationer där utbildning, ledarskap och lärande är i fokus kan ofta studeras ur flera vetenskapliga perspektiv; såväl inter- som transdisciplinära.

Med ambitionen att bidra med kunskap om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Forskningsmiljön Educational Leadership har sitt ursprung i STEP-gruppen (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). STEP startades av professor Ulf P. Lundgren år 2000. Forskningen inriktades mot socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner. 

Vetenskaplig ledare

Elisabet Nihfors

Kontakt

Katina ThelinDaniel Nordholm

Medverkande

Charlotte BaltzerTina Bröms, Elisabet EdqvistElisabet NihforsDaniel NordholmAnna Sarri KrantzKatina Thelin

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Flera medlemmar i gruppen undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom Educational Leadership undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

Educational Leadership medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Forskningsfokus

Pågående forskning inom miljön Educational Leadership rör styrning och ledning av verksamheter, ledarskap i olika skolformer samt studier av ledares professionsutbildning. Forskningen ryms inom följande teman:

  • Styrning, ledning och organisering
  • Ledarskapets praktiker och utmaningar
  • Ledarskap och identitet
  • Ledarskap i glesbygd/förort
  • Ledarskap i rörelse och mobilitet
  • Professionshandledning av skolledare
Senast uppdaterad: 2023-11-23