Research on Educational Leadership

Välkommen till våra seminarier

Educational Leadership

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Ledarskap utgör delar av politik, policy och governance. Det kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Forskningsmiljön kommer att intressera sig för hur ledarskap formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang.

Forskningsgruppen intresserar sig för utbildning, lärande och ledarskap är inte enbart inriktat mot kunskaper och förmågor utan fokus riktas också mot normer och värden. Här utgör begrepp som hållbar utveckling, demokrati, likvärdighet, rättssäkerhet och medmänsklighet viktiga utgångspunkter. De situationer där utbildning, ledarskap och lärande är i fokus kan ofta studeras ur flera vetenskapliga perspektiv; såväl inter- som transdisciplinära.

Med ambitionen att bidra med kunskap om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Forskningsmiljön Educational Leadership har sitt ursprung i STEP-gruppen (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). STEP startades av professor Ulf P. Lundgren år 2000. Forskningen inriktades mot socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner. 

Vetenskaplig ledare

Elisabet Nihfors

Kontakt

Katina ThelinDaniel Nordholm,

Medverkande

Anders ArnqvistCharlotte BaltzerTina Bröms, Elisabet EdqvistElisabet NihforsDaniel NordholmAnna Sarri KrantzKatina Thelin

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Flera medlemmar i gruppen undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom Educational Leadership undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

Educational Leadership medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt inom miljön Educational Leadership rör styrning och ledning av verksamheter, ledarskap i olika skolformer samt studier av ledares professionsutbildning. De olika projekten ryms inom följande teman:

  • Styrning, ledning och organisering
  • Ledarskapets praktiker och utmaningar
  • Ledarskap och identitet
  • Ledarskap i glesbygd/förort
  • Ledarskap i rörelse och mobilitet
  • Professionshandledning av skolledare

REL seminarieschema våren 2022

Måndagar ojämna veckor 13.00-15.30.                                                                     
Är du intresserad av att delta i arbetet kontakta elisabet.nihlfors@edu.uu.se 
Möten sker tills vidare via Zoom

Vid upptaktsmötet den 17/1 2022 presenteras tankarna bakom och skillnaderna mellan Text-seminarier och Tema-seminarier.

17 januari

Upptaktsmöte; Etikfrågor med mera

  • Introduktion av vårens mötesplatser för forskningsmiljön REL (Elisabet, Katina och Daniel)
  • Stefan Eriksson, forskningsetiska frågor
  • Rapport från senaste Nationella nätverks (NSOL) mötet (Katina)
  • Text där respons önskas (Jussari, doktorand)

31 januari

Text-seminarium
Presenterar text gör Katina: Emotioner i praktiken
Väljer ut en artikel i någon av våra utvalda journaler som ligger i linje med texten som presenteras gör Sandra

14 februari     

Tema: …
Ansvariga Maria och Susanne, Mittuniversitetet

28 februari

Text-seminarium
Presenterar gör Anna Sarri: Rektorer och värdegrund
Väljer ut en artikel i någon av våra utvalda journaler som ligger i linje med texten som presenteras gör Martin

14 mars

Tema: Skolchefer
Ansvariga: Elisabet, Lene, Jabil och Martin

28 mars 

Text-seminarium
Presenterar text gör Monica SV
Väljer ut en artikel i någon av våra utvalda journaler som ligger i linje med texten som presenteras gör Anders

11 april

Tema: Juridik och skolledning
Ansvariga: Lotta, Peter och Sara
Håkan presenterar sitt slutmanus

25 april

Text-seminarium
Presenterar text gör Charlotte och Eva-Lena: Samverkan för bästa skola
Väljer ut en artikel i någon av våra utvalda journaler som ligger i linje med texten som presenteras gör Malin och Monica S

9 maj

Tema: …
Ansvarig Daniel med kollegor från Malta och Granada

23 maj

Text-seminarium
Presenterar text gör Tina
Väljer ut en artikel i någon av våra utvalda journaler som ligger i linje med texten som presenteras gör NN

13 juni

OBS! Jämn vecka. Avslutning
Öppet
Förhoppningsvis kan vi ses och mingla efter detta seminarium

Senast uppdaterad: 2022-07-07