Research on Educational Leadership

Välkommen till våra seminarier

Educational Leadership

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Ledarskap utgör delar av politik, policy och governance. Det kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Forskningsmiljön kommer att intressera sig för hur ledarskap formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang.

Forskningsgruppen intresserar sig för utbildning, lärande och ledarskap är inte enbart inriktat mot kunskaper och förmågor utan fokus riktas också mot normer och värden. Här utgör begrepp som hållbar utveckling, demokrati, likvärdighet, rättssäkerhet och medmänsklighet viktiga utgångspunkter. De situationer där utbildning, ledarskap och lärande är i fokus kan ofta studeras ur flera vetenskapliga perspektiv; såväl inter- som transdisciplinära.

Med ambitionen att bidra med kunskap om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Forskningsmiljön Educational Leadership har sitt ursprung i STEP-gruppen (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). STEP startades av professor Ulf P. Lundgren år 2000. Forskningen inriktades mot socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner. 

Vetenskaplig ledare

Elisabet Nihfors

Kontakt

Katina ThelinDaniel Nordholm,

Medverkande

Katina Thelin, Elisabet Nihfors, Daniel NordholmAnders ArnqvistTina Bröms, Monica NorbergElisabet EdqvistCharlotte Baltzer

FORSKNINGSMILJÖNS KOPPLING TILL UTBILDNING

Flera medlemmar i gruppen undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom Educational Leadership undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

Educational Leadership medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt inom miljön Educational Leadership rör styrning och ledning av verksamheter, ledarskap i olika skolformer samt studier av ledares professionsutbildning. De olika projekten ryms inom följande teman:

  • Styrning, ledning och organisering
  • Ledarskapets praktiker och utmaningar
  • Ledarskap och identitet
  • Ledarskap i glesbygd/förort
  • Ledarskap i rörelse och mobilitet
  • Professionshandledning av skolledare

REL seminarieschema VT 2021

Måndagar ojämna veckor 13.00-15.30.                                                                     
Är du intresserad av att delta i arbetet kontakta elisabet.nihlfors@edu.uu.se 

OBS! På grund av Covid-19 sker vårens möten endast via zoom.

18 januari

Introduktion till vårens arbete, Texter, Journal 1
Ansökan till Forte steg 1, VR forskarskola samt ECER & WELS konferenser. Prof. Chris Bezzina (Malta) deltar som läsare av ansökningstexter.

1 februari

Doktorandmöte introTexter till NERA. NERA sista dag för abstract 15/2. Nationellt nätverksmöte för flera i REL pågår parallellt.

15 februari

Texter, Journal 2
VR ansökningar; forskarskolor sista dag 23/2, projekt 13/4. AASA konf. 18-19/2. Prof. Lene Foss och Joakim Krantz, JU deltar för att diskutera ansökan till VR.

1 mars

Alla läser någon artikel från Journal 3. Intro av gästprofessor vid MiUN Prof. Tony Bush, https://www.belmas.org.uk/Professor-Tony-Bush

15 mars

Texter, Journal 4, Praktiknära forskning. Lars Olsson o Anna Brunner Cederlund från FoSam deltar - se deras artiklar i PfS om det tredje rummet.

29 mars

Texter, Journal 5. VR sista dag UVK 13/4.  Ansökningstext VR (Lene, Joakim och ev. Prof. Liz Browne, Oxford affilierad till JU och medsökande till VR).

12 april

Texter, Journal 6, Autonomi, Rektors Identitet, Ledarskap i Glesbygd. Prof. Tine Prøitz presenterar, https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/tine-sophie-proitz
(AERA pågår 8-12/4)

26 april

Texter, Journal 7. Prof. Lotta Lerwall (Juridicum) presenterar

 

10 maj

Texter, Journal 8. Planerad medverkan av forskare från CLEG gruppen, https://www.uv.uio.no/forskning/grupper/cleg/

24 maj

Texter, Journal 9, Ledarskap i förskolan Forskning om SKA, SBS

7 juni

Texter, Journal X

 

 

Senast uppdaterad: 2021-04-09