STEPs forskningsrapporter och avhandlingar

 1. Maria Folke-Fichtelius, 2003: Utbildningspolitik och medielogik.En fallstudie om mediernas funktion och betydelse i debatten om skolan.
 2. Eva Forsberg, (red.) 2003: Skolan och tusenårsskiftet.En vänbok till Ulf P. Lundgren.
 3. Elisabet Nihlfors, 2003: Skolchefen i skolans styrning och ledning.*
 4. Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog 2004: Valfrihet - fiktion och verklighet.
 5. Henrik Román, (red.) 2005: Kursplaner som styrinstrument.
 6. Olof G. Jonsson, 2006: Skolplanschen. Argument i spänning mellan bild och text, perspektiv och kontext.*
 7. Christian Lundahl, 2006: Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola.*
 8. Hans Nytell, 2006: Från kvalitetsidé till kvalitetsregim: Om statlig styrning av skolan. *
 9. Henrik Roman, 2006: Skönheten och nyttan: Om synen på gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985.*
 10. Eva Forsberg, (red.) 2007: Curriculum Theory Revisited.
 11. Catherine Odora Hoppers, Ulf P. Lundgren, John Pampallis, Enver Motala and Elisabet Nihlfors, (red.) 2007: Dilemmas of Implementing Education Reforms: Explorations from South Africa and Sweden.
 12. Daniel Pettersson, 2008: Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan.
 13. Henrik Román, 2008: Utbildningspolitikens själ och skäl. Om tre partiers bedömningspolitik 1990-2007.
 14. Pia Skott 2009: Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik.*
 15. Olof G. Jonsson, 2010: Bilden och texten: en studie av ljusets och seendets pedagogik.*
 16. Hannah Budnowski, 2011: Teacher perceptions on assessment. An analysis of German teacher journals, 1990-2008.
 17. Wieland Wermke och Maria Frisch, 2013: Lärares kompetensutveckling. En studie av lärares kompetensutvecklingskultur i Sigtuna kommun
 18. Stina Hallsén, 2013: Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för förändring.*
 19. Sara Levander, 2017: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare.*
 20. Judit Novak, 2018: Juridification of Educational Spheres. The Case of Swedish School Inspection.*

*= avhandlingar

Senast uppdaterad: 2023-11-23