Forskningsprojekt

STEP arbetar med ett antal olika slags bildnings- och utbildningsrelaterade projekt inom fyra huvudområden. 

Utbildningspolitik – styrning, ledning och ledarskap

Aktuella forskningsprojekt

 • Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag? Till projektsidan
 • Forskarutbildningens socialisation, styrning och ledning
 • Nationella reformer möter lokala genomförandestrukturer
 • Vem styr skolan? Kommunen, skolan och staten under 60 år av skolreformer i en föränderlig värld

Avhandlingsprojekt

 • Juridifiering och kontroll av skolväsendet
 • Juridifieringen och rektorsrollen

Övriga projekt

Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP

 • Att styra och leda skola - ett lokalt perspektiv
 • Effekter av rektorsutbildning
 • Rektorsutbildning mellan akademi och profession
 • Skolchefers förändrade ledningsuppdrag i den nya mål- och resultatstyrningen

Avhandlingsprojekt

 • Från kvalitetsidé till kvalitetsregim: om statlig styrning av skolan
 • Förskolans formande: statlig reglering 1944-2008
 • Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan
 • Lärarutbildning i skolans tjänst? : en policyanalys av statliga argument för förändring
 • Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik
 • Skolchefen i skolans styrning och ledning

Läs om projekten

Utbildningsforskning – formering av kunskaper och kunskapsfält

Aktuella projekt

 • Forskning om undervisning: systematisk kartläggning och analys av forskningslandskap
 • Internationella jämförelser och reformering av utbildning i välfärdsstaten
 • Re/formeringen av forskningsfältet högre utbildning
 • Översikter av utbildningsvetenskaplig forskning: epistemologiska, sociala och politiska effekter

Läs om projekten

Utbildningars innehåll och praktik

Aktuella projekt

 • Hur motverka rasism inom utbildning? En kvalitativ studie av lärares anti-rasistiska agerande
 • Högskolepedagogiska utvecklingsenhetens formering och kompetensbyggande
 • Lärares autonomi i Sverige, Finland, England och Tyskland
 • Läxhjälpsmarknaden – skolans skuggutbildning och läroplanskod

Avhandlingsprojekt

 • Differentiering och valfrihet i skolan
 • Kritik och högre utbildning
 • Socialisation i forskarutbildning

Övriga projekt

Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP.

 • Att nå ut i klassrummen: Jämförande studier av mellanrummen mellan förväntat, iscensatt och upplevt/uppnått läroplansarbete
 • En värdefull skola
 • Skolans innehåll i ett läroplansteoretiskt perspektiv – diverse publikationsprojekt
 • Skolans kunskapssyn
 • Synliggörande, dokumentation och en förändrad lärarprofession i förskolan
 • Utbildning för likvärdighet - Social, språklig och kulturell inkludering
 • Utbildningsutbudet för barn mellan 11 till 15 år inom den obligatoriska skolan i olika europeiska länder

Avhandlingsprojekt

 • Elevinflytandets många ansikten
 • Skönheten och nyttan – gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985
 • Utveckling och autonomi: lärares fortbildning i skilda nationella kontexter

Läs om projekten

Bedömning och utvärdering  

Aktuella projekt  

 • Akademin, pedagogisk skicklighet och karriärsystem

Avhandlingsprojekt

 • Bedömning av pedagogisk skicklighet inom akademin

Övriga projekt

Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP.

 • Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria

Avhandlingsprojekt

 • Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

Läs om projekten

Senast uppdaterad: 2023-11-23