Bedömning och utvärdering

Aktuella projekt

Akademin, pedagogisk skicklighet och karriärsystem

Medverkande: Maja Elmgren, TUR, Uppsala universitet samt Eva Forsberg och Sara Levander (se vidare avhandlingsprojektet Bedömning av pedagogisk skicklighet inom akademin), STEP, Uppsala universitet. 

Projektbeskrivning: I detta projekt är avsikten att bidra med kunskap om den högre utbildningens lärare/forskare och deras karriärmöjligheter genom studier av de krav, förväntningar och system som lärosäten utformat. Detta studeras med fokus på både policy och praktik, särskilt vad gäller rekryterings- och befordranssystem och processer. Av särskilt intresse är pedagogisk skicklighet som en aspekt av akademisk skicklighet och därmed sedd i relation till andra aspekter som vetenskaplig och administrativ skicklighet. Empiriskt är avsikten att studera dokument som reglerar och ingår i rekryterings- och befordransärenden till lektor, professor och excellent lärare, närmare bestämt anställningsordningar, utlysningstexter, urvalsprocesser för sakkunniga och anvisningar till dessa och deras bedömningar samt rekryteringsgruppers och nämnders aktiviteter och produkter. 

Mot bakgrund av forskningsöversikten har vi gått vidare med att utveckla och bygga upp en databas kring forskning om högre utbildning så att vi kan beforska och besvara frågor om re/formeringen av forskningsfältet högre utbildning. Vi fokuserar särskilt epistemologiska och metodologiska frågor, forskningsmiljöernas framväxt och utveckling genom olika forskares aktiviteter och nätverksbildningar samt relationen till policy och praktik. 

Publikationer i urval: Elmgren, M., Forsberg, E. & Levander, S. (2017) Den pedagogiska skickligheten och sakkunniginstitutionen - rekrytering och befordran av akademiska lärare. Presentation vid vänkonferensen för Åsa Lindberg-Sand, Lunds universitet.

Levander, S., & Riis, U. (2016). Assessing educational expertise in academic faculty promotion. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2.

Elmgren, M., Andersson, S., Pears, A. & Pålsson, S. (2013). Scaffolding pedagogic excellence in higher education. I Improving Student Learning through Research and Scholarship, UK: Oxford Brookes University. 164-176 

Elmgren, M., Andersson, S., Berglund, A., Dahlström, T. & Forsell, L. et al. (2012). TUR och skicklighet: Strategisk samverkan för utbildningsexcellens. I Proc. NU 2012 Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology. 

Levander, S. (2012). Professorn som vetenskapsman eller lärare? Hur professorn konstrueras i termer av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Internmaterial - 10%-manus. 

Riis, U., Hartman, T. & Levander, S. (2011). Darr på ribban? En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet.

Avhandlingsprojekt

Bedömning av pedagogisk skicklighet inom akademin

Medverkande: Sara Levander (doktorand)

Projektbeskrivning: Detta avhandlingsprojekt avser att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv utveckla kunskap om bedömning av pedagogisk skicklighet vid tillsättning av akademiska lärare. Genom att studera sakkunnigas bedömning, eller konstruktion, av pedagogisk skicklighet vid nyrekrytering och befordran av olika slag, analyseras och kritiskt diskuteras hur pedagogisk skicklighet konstrueras och ges mening inom ramen för ett antal olika bedömningspraktiker.

Publikationer: Levander, S., & Riis, U. (2016). Assessing educational expertise in academic faculty promotion. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2.

Levander, S., Forsberg, E., & Elmgren, M. (2016). The meaning-making of educational expertise in faculty evaluation. Paper presentation at ECER Conference, 23-26 August 2016, Dublin, Ireland.

Levander, S., Forsberg, E., & Elmgren, M. (2015). Assessment of educational expertise. Paper presentation at NERA Conference, March 2015, Gothenburg, Sweden.

Levander, S. (2015). Akademin och bedömning av pedagogisk skicklighet. 50%-manus framlagt vid Högre seminariet i pedagogik, Uppsala universitet 2 februari 2015.

Levander, S. (2012). The role of educational merits in academic promotion. Paper presentation at NERA Conference, March 2012, Copenhagen, Denmark.

Levander, S. (2012). Professorn som vetenskapsman eller lärare? Hur professorn konstrueras i termer av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Internmaterial - 10%-manus.

Riis, U., Hartman, T. & Levander, S. (2011). Darr på ribban? En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet.

Övriga projekt

Här ingår avslutade forskningsprojekt, projekt som pågått över lång tid, tidigare doktorandprojekt, samt projekt med viss anknytning till STEP. 

Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria

Medverkande: Eva Forsberg (projektledare) Christian Lundahl (år 1), Henrik Román, Florian Waldow, Hannah Budnowski, Wieland Wermke (år 4)

Projektbeskrivning: Sedan 1960-talet har Sverige deltagit i internationella jämförande mätningar av elevers kunskaper och de internationella kunskapsmätningarna har i Sverige och i andra länder fått allt större genomslag under de sista 10 åren och resultaten används ofta som slagträn i de deltagande ländernas interna skoldebatt. Mätningarna har haft som uttalat syfte att hjälpa länderna att få syn på vad som är bra och dåligt i den egna utbildningen, men har också enligt många forskare haft en likriktande effekt. Länder har börjat anpassa sina läroplaner till mätningarna. Hur man nationellt tolkat och använt resultaten från de internationella kunskapsmätningarna varierar dock stort och diskussionerna i två länder kan se helt olika ut, även om deras elever uppnått ungefär samma resultat, då varje land har sin egen skolhistoria och sitt sätt att se på mätning eller bedömning av kunskaper. Bland annat kan sådana skillnader säga något om vilken auktoritet läraren har som professionell och självständig bedömare.

Tidigare svensk forskning kring bedömning av elevers kunskaper har oftast handlat om hur sådana bedömningar bör gå till. Detta projekt handlade om att förstå bedömningar i ett övergripande samhälleligt och kulturellt sammanhang, genom att historiskt jämföra Sverige och Tyskland, två länder som skiljer sig åt på flera punkter både vad gäller skolsystem och sätt att bedöma kunskap. Hur ser de svenska och tyska bedömningstraditionerna ut och hur har de förändrats under 1900-talet och fram till idag? Vilken roll har de spelat när man har planerat och genomfört reformer av skolan? Hur har man hanterat de internationella kunskapsmätningarna? Det historiska och jämförande perspektivet ökar möjligheten att förklara varför reformer och skola utvecklats på ett visst sätt, och fördjupar förståelsen av vad kunskapsbedömningar betyder i skolan och i nationell utbildningspolitik.

Publikationer i urval: Forsberg, E., Román, H. (2014). The Art of Borrowing in Swedish Assessment Policies: more than a matter of transnational impact. I Andreas Nordin & Daniel Sundberg (Eds) Transnational Policy Flows in European Education: Oxford: Symposium Books.

Forsberg, E. (2014). Utbildningens bedömningskulturer i granskningens tidevarv. Utbildning och Demokrati, 23(3): 53-76

Forsberg, E. (2014). Utbildningens bedömningskulturer i granskningens tidevarv. Utbildning och Demokrati, 23(3): 53-76

Román, H., Waldow, F. & Budnowski, H. (2011). Bedömningskulturer i omvandling. I Resultatdialog 2011. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Budnowski, H. (2011). Teacher perceptions on assessment. An analysis of German teacher journals, 1990–2008. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research reports. 15, Uppsala University.

Forsberg, E. & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om bedömning: en kartläggning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Lundahl, C., Román, H. & Riis, U. (2010). Tidigt ute med sena betyg - sent ute med tidiga! [Elektronisk resurs]: Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitets.

Lundahl, C. & Waldow, F. (2009). "Standardisation and 'quick languages': The shape-shifting of standardised measurement of pupil achievement in Sweden and Germany", In: Comparative Education 45, 3, s. 365–385.

Forsberg, E. & Lundahl, C. (2009). Skolans interna och externa kunskapsbedömningar. I Rita Foss Lindblad, Rolf Lander (red.) Att säkra det osäkra Lund: Studentlitteratur

Forsberg, E. (2008). Framtidsvägen – en huvudled eller en skiljeväg? Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, (17), 1, s. 75-98

Lundahl, C. (2008). Inter/national Assessments as National Curriculum: The Case of Sweden The German delegation to the IEI. In M. Lawn (Ed.), An Atlantic crossing? The work of the International Examination Inquiry, its researchers, methods and influence (pp. 61–82). Oxford: Symposium Books.

Román, H. (2008). Utbildningspolitikens själ och skäl. – Om tre partiers bedömningspolitik 1990–2007. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy: Research reports 13, Uppsala University.

Forsberg, E. (2008). Framtidsvägen – en huvudled eller en skiljeväg? Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, (17), 1, s. 75-98.

Forsberg, E., & Wallin, E. (Red.) (2006). Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system för styrning? Stockholm: HLS.

Forsberg, E., Lundahl, C., Román, H. & Waldow, F. (2006). Internationella kunskapsmätningar, nationell bedömningskultur och reformhistoria. Projektansökan. Dnr 2006-2447. Stockholm: Vetenskapsrådet/UVK.

Tidigare avhandlingar

Lundahl, Christian (2006). Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006. Tillgänglig på Internet: http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2006/aio2006_08.pdf

Senast uppdaterad: 2023-11-23