Publikationer

Artiklar

Bergh, Andreas & Forsberg, Eva (2013). Differentiation of education through juridification. Journal of Curriculum Studies, DOI: 10.1080/00220272.2023.2261991 [Publicerad online 23 sep 2023].

Antologibidrag

Lerwall, Lotta (kommande). Barnkonventionen och skollagen. I Anna-Sara Lind, Rebecca Thorburn Stern & Inger Österdahl (red), Folkrätten i svensk rätt. Lund: Studentlitteratur.

Konferenspresentationer

Bergh, Andreas (2022).  Differentiation through Juridification? Opportunities and challenges for education. Keynote-föreläsning på konferensen: Differentiation renaissance: revisiting a powerful and multilayered concept of education, Uppsala juni 2022.

Bergh, Andreas; Lerwall, Lotta & Arneback, Emma (2023). From 64 sections to 900 in the Education Act – on juridification of Swedish education. Konferenspresentation ECER i Glasgow, augusti 2023.

Arneback, Emma; Bergh, Andreas; Lerwall, Lotta & Englund, Tomas (2023). Enacting the Convention on the rights of the child – in times of juridification. Konferenspresentation ECER i Glasgow, augusti 2023.

Bergh, Andreas; Arneback, Emma & Lerwall, Lotta (2023). Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag? Konferenspresentation Institutet för utbildningsrätt, på temat Barnet i skolan – om rättigheter, aktörskap och tillgänglighet, Uppsala november 2023.

Urval - tidigare publikationer

Arneback, Emma & Quennerstedt, Ann (2016). Locations of Racism in Education. A speech act analysis of a policy chain. Journal of Education Policy, 6(31), 773-788.

Bergh, Andreas & Arneback, Emma (2016). Hur villkorar juridifieringen lärarprofessionens arbete med skolans kunskaper och värden? Utbildning & Demokrati 25(1), 11–31.

Bergh, Andreas & Rosén, Maria (2019). De villkorade utbildningskvaliteterna. I Carl Cederberg, red: Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden. 157–178. Södertörn: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 9.

Bergh, Andreas (2015). Local quality work in an age of accountability – between autonomy and control. Journal of Education Policy 30(4), 590–607.

Bergh, Andreas & Arneback, Emma (2019). Juridification of Swedish education -  changing conditions for teachers’ professional work. I Johannes Lunneblad, red: Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. 53–70. London: Springer.

Englund, Tomas, red. (2011). Utbildning som medborgerlig rättighet. Föräldrarätt eller barns rätt eller…? Göteborg: Daidalos.

Englund, Tomas; Quennerstedt, Ann & Wahlström, Ninni (2009). Education as a human and a citizenship right - Parents' rights, children's rights, or...?: The necessity of historical contextualization. Journal of Human Rights, 8(2), 133–138.

Lerwall, Lotta (2013) Skolan och världen – ”same, same but different…”?, I: Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson, Bull, Lundin, Rynning (red.) Iustus, 199–217.

Lerwall, Lotta (2020) Vad har du i skåpet lilla vän? Gränser för skolans kontroll av elevskåp, I: Vänbok till Sverker Scheutz Om rätt och att undervisa rätt, Eklund, Lerwall, Lind (red.), Iustus, 439–455.

Hakalehto, Suvianna, Lerwall, Lotta, Mäntylä, Niina (2021). Disciplinary measures in school – Finland and Sweden, Nordisk socialrättslig tidskrift 2021 nr 27-28, 85–117.

Lerwall, Lotta (2021). Mänskliga rättigheter i skolan I: Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, Lind, Anna-Sara & Lundin, Olle (red.), Studentlitteratur, 249–271.

Lerwall, Lotta (2023). Vem bevakar den enskildes rätt och rättssäkerhet? Några tankar om ordinär och extraordinär tillsyn, I: Festskrift till Elisabeth Rynning, Dahlin, Lind, Slokenberga (red.), 239–250.

Rosén, Maria & Arneback, Emma (2021). Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education. Philosophical Inquiry in Education28(1), 1–11.

Rosén, Maria, Arneback, Emma & Bergh, Andreas (2021). A conceptual framework for understanding juridification of and in education. Journal of Education Policy, 36(6), 822–842.

Senast uppdaterad: 2023-11-23