Universella värderingar kontra historiskt tänkande: En studie av undervisning för mänskliga rättigheter i Sverige och USA, 2014-2017

Riktlinjer för historieundervisning nationellt och internationellt framhåller vikten av historia i skolan för att lära elever om det förflutna, träna kritiskt tänkande och förmedla en god värdegrund. Vikten av att fostra fred, kritiskt tänkande och stödja mänskliga rättigheter har understrukits allt mer sedan andra världskriget. I dag betonas historieundervisningen som central för att lära elever kritiskt tänkande och demokratiska förhållningssätt i en värld fylld av konflikter och brott mot mänskliga rättigheter.

Syftet med denna studie är att kartlägga och synliggöra hur historia rekonstrueras i undervisning designad för att stimulera historiskt tänkande och empati. Teorier och intentioner problematiseras i förhållande till vad som är möjligt i undervisningen om mänskliga rättigheter i Sverige och USA. Digitala redskap används för att belysa hur historia kan användas, förstås och skrivas i olika länder och skolkulturer. Utifrån teorier om historiskt tänkande analyseras undervisningsmaterial, prov, elevtexter, lärar- och elevintervjuer. Studien ger ökad förståelse för hur tänkande och värderingar samspelar i undervisningen och hur teoretiskt sett konkurrerande ideal kan hanteras av elever när de skriver historia.

Forskare: Thomas Nygren

Kontakt: thomas.nygren@edu.uu.se

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Samarbetsinstitutioner
Center for Spatial and Textual Analysis, CESTA, Stanford

Stanford History and Education Group, SHEG

Senast uppdaterad: 2023-11-23