Medlemmar i Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Vetenskapligt råd

SHED:s arbete leds av ett vetenskapligt råd bestående av tillsvidareanställda lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Linn Areskoug, FD i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska.
Forskningsområden: litteraturdidaktik, kritisk litteracitet, barn- och ungdomslitteratur, svensk litteratur kring 1900, fiktionsanvändning i utbildningssyfte. Areskoug är även ledare för forskningsnoden Identity matters: power, knowledge and place.

Sara Backman Prytz, FD i utbildningssociologi och universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap.
Forskningsområden: utbildningshistoria, barn- och ungdomshistoria, sexualundervisningens historia, mikrohistoria, förskolans historia, lärares vardag och villkor, flickor och pojkar i olika skolformer.

Anne Berg, docent i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: modern historia, socialhistoria och social teori, nationalism och nationsformering, klass och klassformering, utbildningsekonomi, demokratisering och folkbildning. 

Peter Bernhardsson, FD i utbildningssociologi och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, språkundervisningens historia, läroverkshistoria, privatundervisning, lärares professionalisering.

Henrik Edgren, FD i historia, docent i utbildningssociologi och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, modern historia, nationalism och nationsformering, presshistoria, läromedelshistoria. 

Viktor Englund, FD i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: Fängelsehistoria, utbildning av fångar, fängelseskolan, institutionshistoria (totala institutioner), presshistoria, modern historia, social historia, 1800- och 1900-talen.

Janne Holmén, docent i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, historiedidaktik, mentala kartor, nordisk historia, komparativ historia, läroboksforskning, öforskning.

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria och docent i historia.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, militärhistoria, barn- och ungdomshistoria, utbildningens ekonomiska historia, genushistoria, folkskolans historia, läroverkshistoria, elevkulturer, pennalism, växelundervisning, skolungdomens vapenövningar. 

Iva Lucic, docent i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot pedagogik i arbetslivet.
Forskningsområden: Modern historia av syd-östra och central-östra Europa med fokus på Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina och Tjeckoslovakien, politisk historia, imperial historia, miljöhistoria, rättshistoria, nationalism, rättspluralism, formeringsprocesser av imperialt styre, åskådare, Habsburgska monarkin (1800-och 1900- talet), Ottomanska riket (1800-talet), imperiala legat, katolska kyrkan och katolicism under 1900-talet, böhmiska adeln.

Jörgen Mattlar, FD och universitetslektor i didaktik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, läroplanshistoria, läromedelsanalys. 

Thomas Nygren, professor i professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap samt docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.
Forskningsområden: historiedidaktik, digitala medier i historieundervisning, historiografi, utbildning för kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Nygren samarbetar med the Center for Spatial and Textual Analysis, CESTA, Stanford University och the Stanford History and Education Group, SHEG samt Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet. Han är även ledare för forskningsnoden Historiska och kritiska perspektiv på global medborgarfostran som engagerar flera av forskningsgruppens medlemmar.

Johan Prytz, FD i matematik, docent i didaktik och universitetslektor i didaktik med inriktning matematik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, matematikundervisningens historia, läroplanshistoria. Prytz är medlem i den stående organisationskommittén för den internationella konferensen om matematikundervisningens historia.

Johanna Ringarp, docent i historia respektive pedagogik och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn, lärarprofessionen, lärarutbildningsreformer, new public management, internationella kunskapsmätningar och den högre utbildningens historia. Ringarp är också medlem i redaktionsrådet för den akademiska tidskriften Historisk Tidskrift.

Erika Sandström, FD i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: Utbildningshistoria, historiedidaktik, vetenskapshistoria, Human-Animal-Studies.

David Sjögren, docent i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, kulturhistoria, nationella minoriteter, lärare.

Johan Wickström, TD i religionshistoria och universitetslektor i didaktik. Forskningsområden: utbildningshistoria, läromedelsstudier, etnisk, social och religiös representation i skoltexter, klassformering, religionsbegrepp i didaktiska sammanhang.

Olof Winberg, FD i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, tidigmodern historia, statsbyggnadsprocesser, privatundervisning, peregrination. 

Senior advisors

Donald Broady,  professor emer. vid Sociologiska institutionen.

Samuel Edquist, professor i historia, Mittuniversitetet.

Merethe Roos, professor i historia, Universitetet i Sørøst-Norge.

Johannes Westberg, Professor of Theory and History of Education, University of Groningen

Övriga medlemmar

Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi. 
Forskningsområden: Utbildningshistoria, genushistoria, kunskapshistoria. Göransdotter ingår även i forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.

Emma Hellström, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: Utbildningshistoria, folkskolan, kristendomsundervisning, religionsundervisning, sekularisering , social class.Hellström ingår även i forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och är koordinator för nätverket Historiska studier av nationella kristendomar (CIRCUS forskningsnätverk).

Agnes Hamberger, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, flickforskning, genushistoria, folkskolans historia, skolpolitik.

Germund Larsson, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, barn- och ungdomshistoria, läroverkshistoria, elevkulturer, disciplin. Larsson är även koordinator för forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria

Moa Lindqvist, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: universitetshistoria, akademisk frihet, akademiska ideal, reformer inom högre utbildning.

Christin Mays, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, internationalisering av högre utbildning, akademiskt utbyte, organisationshistoria, relationer mellan Sverige och USA.

Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, landsbygdshistoria, kunskapshistoria, tidig industrialism och kunskapsmätningar.

Associerade medlemmar

Försvarshögskolan

Gustav Berry, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: Utbildningshistoria, jordbruksutbildning, jordbruksupplysning, folkbildning, agrarhistoria, skolfinansiering, socialhistoria, 1900-tal.

Gymnastik- och idrottshögskolan

Josefin Englund, FD i historia och högskolelektor i utbildningsvetenskap.
Forskningsområden: genus, klass, nittonhundratal, välfärdsstat, utbildning, informell utbildning, vardagsliv, genuskontrakt, genusordning, försörjarideal, hemmafrusideal, föräldraskap, kroppsideal, fritid, personliga egenskaper, press, annonser, tidskrifter, dagspress, kontaktannonser.

Högskolan Dalarna

Madeleine Michaëlsson, FD i utbildningssociologi och universitetslektor i pedagogiskt arbete.
Forskningsområden: utbildningshistoria, filantropi, folkskolans historia, skolfinansiering.

Katedralskolan

Axel Hörstedt, FD i latin och lektor
Forskningsområden: utbildningshistoria, nylatin, tidigmodern historia, den lärda skolan, disputationskultur

Södertörns högskola

Andreas Åkerlund, Professor i historia.
Forskningsområden: den högre utbildningens historia, universitets- och vetenskapshistoria, internationalisering och internationellt utbyte, offentlig diplomati, språkundervisning i utlandet, nazism och svensk-tyska kontakter.

Universitetet i Sørøst-Norge

Tuva Skjelbred Nodeland, FD i utbildningssociologi och universitetslektor.
Forskningsområden: Moderne europeisk og norsk historie, barn og politikk, nasjonale og politiske identiteter, utdanning i skole og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kontakt

Skicka e-post till gruppen

Senast uppdaterad: 2024-02-02