Medlemmar i Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Vetenskapligt råd

SHED:s arbete leds av ett vetenskapligt råd bestående av tillsvidareanställda lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Linn Areskoug, FD i litteraturvetenskap och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska.
Forskningsområden: litteraturdidaktik, kritisk litteracitet, barn- och ungdomslitteratur, svensk litteratur kring 1900, fiktionsanvändning i utbildningssyfte. Areskoug är även ledare för forskningsnoden Identity matters: power, knowledge and place.

Anne Berg, docent i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: modern historia, socialhistoria och social teori, nationalism och nationsformering, klass och klassformering, utbildningsekonomi, demokratisering och folkbildning. Berg är också medlem i redaktionsrådet för den akademiska tidskriften Historisk Tidskrift.

Peter Bernhardsson, FD i utbildningssociologi och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, språkundervisningens historia, läroverkshistoria, privatundervisning, lärares professionalisering.

Henrik Edgren, FD i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, modern historia, nationalism och nationsformering, presshistoria, läromedelshistoria. Edgren är ansvarig för det utbildningshistoriska seminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Janne Holmén, docent i historia och universitetslektor i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, historiedidaktik, mentala kartor, nordisk historia, komparativ historia, läroboksforskning, öforskning

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria och docent i historia.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, militärhistoria, barn- och ungdomshistoria, utbildningens ekonomiska historia, genushistoria, folkskolans historia, läroverkshistoria, elevkulturer, pennalism, växelundervisning, skolungdomens vapenövningar. 

Iva Lucic, docent i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot pedagogik i arbetslivet
Forskningsområden: Modern historia av syd-östra och central-östra Europa med fokus på Jugoslavien, Bosnien och Hercegovina och Tjeckoslovakien, politisk historia, imperial historia, miljöhistoria, rättshistoria, nationalism, rättspluralism, formeringsprocesser av imperialt styre, åskådare, Habsburgska monarkin (1800-och 1900- talet), Ottomanska riket (1800-talet), imperiala legat, katolska kyrkan och katolicism under 1900-talet, böhmiska adeln.

Jörgen Mattlar, FD och universitetslektor i didaktik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, läroplanshistoria, läromedelsanalys. 

Thomas Nygren, docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och universitetslektor i didaktik.
Forskningsområden: historiedidaktik, digitala medier i historieundervisning, historiografi, utbildning för kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Nygren samarbetar med the Center for Spatial and Textual Analysis, CESTA, Stanford University och the Stanford History and Education Group, SHEG samt Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet. Han är även ledare för forskningsnoden Historiska och kritiska perspektiv på global medborgarfostran som engagerar flera av forskningsgruppens medlemmar.

Johan Prytz, FD i matematik, docent i didaktik och universitetslektor i didaktik med inriktning matematik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, matematikundervisningens historia, läroplanshistoria. Prytz är medlem i den stående organisationskommittén för den internationella konferensen om matematikundervisningens historia.

Johanna Ringarp, docent i historia respektive pedagogik och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn, lärarprofessionen, lärarutbildningsreformer, new public management, internationella kunskapsmätningar och den högre utbildningens historia.

David Sjögren, docent i historia och universitetslektor i pedagogik.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, kulturhistoria, nationella minoriteter, lärare.

Olof Winberg, FD i historia och adjunkt i utbildningshistoria.
Forskningsområden: utbildningshistoria, tidigmodern historia, statsbyggnadsprocesser, privatundervisning, peregrination. 

Senior advisors

Donald Broady,  professor emer. vid Sociologiska institutionen.

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.

Samuel Edquist, professor i historia, Mittuniversitetet.

Johannes Westberg, Professor of Theory and History of Education, University of Groningen

Övriga medlemmar

Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: genushistoria, utbildningshistoria, kunskapshistoria, hushållningsutbildning, lanthushåll, lanthushållning, modernisering, rationalisering.

Viktor Englund, FD i historia.
Forskningsområden: Fängelsehistoria, utbildning av fångar, fängelseskolan, institutionshistoria (totala institutioner), presshistoria, modern historia, social historia, 1800 och 1900-talet.

Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi. 
Forskningsområden: Utbildningshistoria, genushistoria, kunskapshistoria. Göransdotter ingår även i forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.

Emma Hellström, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: Utbildningshistoria, folkskolan, kristendomsundervisning, religionsundervisning, sekularisering , social class.Hellström ingår även i forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och är koordinator för nätverket Historiska studier av nationella kristendomar (CIRCUS forskningsnätverk).

Agnes Hamberger, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, flickforskning, genushistoria, folkskolans historia, skolpolitik.

Axel Hörstedt, FD i latin
Forskningsområden: utbildningshistoria, nylatin, tidigmodern historia, den lärda skolan, disputationskultur

Germund Larsson, FD i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, barn- och ungdomshistoria, läroverkshistoria, elevkulturer, disciplin. Larsson är även koordinator för forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria

Moa Lindqvist, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: universitetshistoria, akademisk frihet, akademiska ideal, reformer inom högre utbildning.

Christin Mays, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, internationalisering av högre utbildning, akademiskt utbyte, organisationshistoria, relationer mellan Sverige och USA.

Tuva Skjelbred Nodeland, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, socialhistoria, nationalism och nationsformering på 1800-og 1900-talet, utbildning och national identitet, utbildning och medborgarskap.

Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi.
Forskningsområden: utbildningshistoria, landsbygdshistoria, kunskapshistoria, tidig industrialism och kunskapsmätningar.

ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Gymnastik- och idrottshögskolan
Josefin Englund, FD i historia och högskolelektor i utbildningsvetenskap.
Forskningsområden: genus, klass, nittonhundratal, välfärdsstat, utbildning, informell utbildning, vardagsliv, genuskontrakt, genusordning, försörjarideal, hemmafrusideal, föräldraskap, kroppsideal, fritid, personliga egenskaper, press, annonser, tidskrifter, dagspress, kontaktannonser.

Högskolan Dalarna
Madeleine Michaëlsson, FD i utbildningssociologi och universitetslektor i pedagogiskt arbete.
Forskningsområden: utbildningshistoria, filantropi, folkskolans historia, skolfinansiering.

Södertörns högskola
Andreas Åkerlund, Docent och högskolelektor i historia.
Forskningsområden: den högre utbildningens historia, universitets- och vetenskapshistoria, internationalisering och internationellt utbyte, offentlig diplomati, språkundervisning i utlandet, nazism och svensk-tyska kontakter.
 

Kontakt

Skicka e-post till gruppen

Senast uppdaterad: 2021-09-10