Utbildningshistoriska seminariet

SHED organiserar det utbildningshistoriska seminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, som vanligtvis hålls torsdagar mellan 13:15 och 15:00, i sal 12:228, Blåsenhus. Seminarierna går även att följa på Zoom och vanligtvis hålls postseminarium i Lilla matsalen.

Utbildningshistoriska seminariets grupp på medarbetarportalen

Aktuella seminarier

Läsåret  2023-2024

7 september – Johan Prytz text "Towards a sociological explanation of the success of the Back to Basics movement in Sweden, 1970–1980" (samförfattat med Linda Marie Ahl och Uffe Thomas Jankvist)

28 september – Agnes Hambergers utkast till femte kapitlet i sin avhandling Folkskolans flickor: 1840–1921 [prel. titel]

6 november – David Sjögrens, Stina Fallberg Sundmarks och Jakob Evertssons utkast till projektansökan ”Skolan som kyrka: Kyrkligt inflytande på svenska folkskolemiljöer 1850–1950” (samarrangemang med kyrkohistoriska seminariet)

9 november – Anne Bergs kaitelutkast "Nationalism against the state: 1848 and the rise of popular nationalism in mid-19th century Sweden"

30 november – Åsa Melin

7 december – Moa Lindqvist

21 december – Esbjörn Larsson

Tidigare seminarier

Läsåret 2012-2013

30 augusti Björn Furuhagens text ”Den svenska polisutbildningen i ett skandinaviskt jämförande perspektiv 1925–2012”

8 november Johannes Westbergs text ”Vad kostade landsbygdens skolhus?”

5 december Sara Backman Prytz 50%-manus ”Borgerlighetens döttrar och söner: läroverksungdom, kön och klass 1880–1930” (även Högre seminarium i utbildningssociologi)

10 januari Ventilering av forskningsansökningar: (Esbjörn Larsson, Stefan Rimm)

7 februariJohan Prytz text "Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930-1970"

7 mars Anne Bergs text ”Governing voluntarism: the liberal-industrial state and the politics of financing non-formal education in Sweden ca. 1870–1910”

4 april Johanna Ringarps text ”Piskan från PISA? Internationella kunskapsmätningar som pådrivande faktorer i svensk och tysk utbildningspolitik”

2 maj Samuel Edquists text ”Hur pengarna styrt och format folkbildningen – Ekonomisk och kvalitativ styrning 1911–1991”

30 december Johannes Westbergs text ”Skolbyggnadsprocessen och massutbildningens framväxt under 1800-talet”

Läsåret 2013-2014

29 augusti Esbjörn Larssons text ”Mellan självverksamhet och disciplinering: en studie av växelundervisningens tillämpning inom olika skolformer”

3 oktober Anne Bergs text ”Pressen och formeringen av det demokratiska intresset ca 1845–1860”

7 november Samuel Edquists text ”De spottade inte på golvet – Demokratifostran i det tidiga 1900-talets folkbildning”

5 december Björn Furuhagens & Janne Holméns text ”Kampen om lärarutbildningen: aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946–2011”

11 december Sara Backman Prytz 90%-avhandlingsmanus (även Högre seminarium i utbildningssociologi)

19 december David Sjögrens & Germund Larssons presentation av lärararkiven vid TAM-arkiv.

9 januari Andreas Åkerlunds text ”A Resource for the Study of Foreign Conditions or just Ambassadors of Swedishness? The Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1919-1945”

6 februari Esbjörn Larssons text “En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som del av 1800-talets utbildningsrevolution” (kap 1 och 7)

6 mars Madeleine Michaëlssons text ”Privata bidrag i folkskolans tidevarv: de uppländska järnbruken och skolorna, 1850–1930”

3 april Johannes Westbergs text ”Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900”

15 maj Johanna Ringarps text ”Väckas av PISA: om Tysklands väg tillbaka som bildningsland”

11 juni Björn Furuhagens text “The making of a social, representative and intellectual police. Education of police trainees in Sweden from 1920s to 1970s”

Läsåret 2014-2015

28 augusti David Sjögrens text om problemlärare

2 oktober Anne Bergs text ”Medborgarskapets gränser”

24 oktober Sara Backman Prytz (disputation)

30 oktober Samuel Edquists text ”Från regelstyrning till målstyrning: folkbildningsreformen 1991”

27 november Peter Bernhardssons avhandlingskapitel “Staden”

11 december Esbjörn Larssons text ”Parallellskolesystemets uppkomst: en studie av klass och kön under 1800-talets utbildningsrevolution”

18 december Alexander Ekelunds text ”Unga filosofer”

8 januari Johan Prytz och Martin Karlbergs text ”Nordic School Mathematics revisited: On the introduction and functionality of New Math”

15 januari Ventilering av forskningsansökningar: [Anne Berg & Sara Backman Prytz, Karolina Parding & Johanna Ringarp, Johannes Westberg]

5 februari Orsi Husz & Håkan Forsells text ”Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975”

5 mars Anne Berg sin text: ”I praktiken” (utkast till kapitel 5 i studien Den demokratiska revolutionen: medborgarskapande i arbetarorganisationer ca 1840–1890)

19 mars Johanna Ringarps text ”Skolhus, skolskjutsar och måltider. Praktiska göromål i den kommunala skolan 1950–1970-talet”

9 april Samuel Edqvists text ”Ett vapen att riva det borgerliga horhuset: Maoism, nationen och nationen”

23 april Sofia Lindgrens avhandlingskapitel ”Kapitel 3. Afrikainstitutets framväxt”

7 maj Matts Dahlkwists avhandlingskapitel ”Historiska perspektiv på en centraliserad folkskola: 1930-1950: En landsbygdens skolreform?”

21 maj Ingrid Nordqvists avhandlingskapitel ”Att utmana det etablerade: Det svenska utbildningssystemets framväxt i ett lokalt perspektiv, ca: 1830-1850”

11 juni Stina Hallséns text ”Enhetsskolan, AV och kommunen – Kommunikationsteknologins insteg i olika kommunala skolkontexter”

Läsåret 2015-2016

10 september Majid Asgaris avhandlingskapitel ”Utbildningens värde – framtidsvisioner i flickornas uppsatser”

24 september Sara Backman Prytz text ”’Vår tids främsta åtgärder för att främja folkbildningen' - Patriarkala bildningsideal i studentskrivningar 1918”

1 oktober Johannes Westbergs bokkapitel: ”The moral economy of school districts”

22 oktober Anne Bergs inledning till boken ”Den demokratiska revolutionen: Den organiserade arbetarkulturen och formandet av demokrater under kapitalets tidsålder”

5 november Johanna Ringarps text "Med fokus på lärarprofessionen: utbildningspolitiska strategier för att öka den svenska skolans kunskapsnivå 2000-2014".

19 november Samuel Edquists text "Studiecirkeln - en demokratisk revolution?"

10 december Andreas Åkerlunds bokmanus "Goodwill, Aid and Internationalization: Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010".

17 december Janne Holméns utkast ”Mental maps of geography and history in the Baltic and Mediterranean rim”.

28 januari Johan Prytz utkast ”How to study stability and change in education by bibliometrics – the case of mathematics textbooks in Sweden 1900-2015”.

18 februari Christin Mays text ”The Rockefeller Foundations and the Social Sciences in Sweden, 1920s and 1930s”.

10 mars Otso Kortekangas avhandlingskapitel ”Majority languages and Sámi as languages of instruction”.

7 april Esbjörn Larssons utkast "Flickors värntjänstutbildning: en studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder".

28 april Madeleine Michaëlssons text ”Child Labour and Elementary Schooling in Sweden, 1870–1910”.

19 maj Synne Myreböes utkast ”Om kultiveringens politik och sinnenas estetik − Martha Nussbaums filosofiska antropologi och kultiveringstänkande”.

9 juni Anne Bergs & Samuel Edquists boksynopsis "The Capitalist State and the Financing of Popular Education: Civil Society and Governance in Sweden, 1870–1991".

Läsåret 2016-2017

8 september – Gustav Berrys avhandlingsplan "Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900-1965"

29 september – Stefan Rimms text "Skolan, det klasiska arvet och slutet för trivium”

20 oktober – Magnus Grahns text ”Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna”

3 november – David Sjögrens text ”Svenska kyrkans vitboksprojekt: en sammanfattning av den vetenskapliga antologin”

24 november – Johan Prytz text ”New math for big education – a vision never came true: An explanation of the failures of new math in Sweden”

15 december – Johanna Ringarps och Karin Karlssons text "”Tolfterna – ett bildningsprojekt för kvinnors fullständiga medborgarskap”

26 januari – Merethe Roos text ”Å danne en opinion med broderfolket på laget. P. A. Jensens lesebok, opinionsdannelse og striden mellom Wäktaren og Föreningen – i norsk kontekst”

2 februari – Esbjörn Larssons utkast till ett kapitel om lärjungarna vid Katedralskolan i Uppsala, 1807-1863. 

16 februari – Germund Larsson utkast till inledningen till sin kommande avhandling om förvisningar från svenska läroverk 1905-1965.

30 mars – Annika Wickman utkast till kapitel i hennes kommande avhandling Filmen i försvarets tjänst: Krigsmakten och undervisningsfilmen 1920–1939.

27 april – Matts Dahlkwist utkast "En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972: Del 1. 1928-1951"

18 maj – Johannes Westberg utkast "How did teachers make a living for themselves? Teachers´livelihood strategies in nineteenth century Sweden"

8 juni – Karoliina Puranen utkast "School discipline, gender, socioeconomic status and evaluation in finnish secondary schools in the early 20th century: The thesis and its preliminary results"

Läsåret 2017-2018

7 september – Michael Geiss utkast "Educating Capital: a history of educational ambitions in Switzerland's private economy during the 20th century"

28 september – Johanna Ringarps text "En fara för barnen? Synen på epileptiker inom svenskt utbildningsväsende" 

19 oktober – Johan Samuelssons text ”Läroverkslärare i gränslandet mellan kateder och Dewey”.

26 oktober - Janne Haikaris text "I Hear a Voice That Whispers to Me': Maria Erikson and The Teacher Vocation of 19th Elementary School Teachers"

9 november – Merethe Roos text "Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855"

23 november – Matts Dahlkwists avhandlingsavsnitt "Landsbygdens skolreform och country road level bureaucrats. Det kommunala perspektivet 1928-1951".

14 december – Josefine Berndt: ”En professionell yrkeskår – avhandlingskapitel om svenska polisväsendets historia 1899–1965”.

8 februari - Christoffer Åhlman ventilerar utkast till ett kapitel om läskunnighet från hans kommande avhandling om kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid

22 mars – David Sjögren ventilerar ett utkast om folkskolan under 1800-talet

19 april – Anne Berg ventilerar ett utkast till artikeln "Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845-1880"

3 maj – Gustav Berry ventilerar avhandlingsavsnittet "Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen"

24 maj – Johannes Westberg ventilerar ett utkast till artikeln "A Comparative History of Education from Below? The Rise of Mass Schooling in the Long Nineteenth Century"

14 juni – Mariano Gonzalez Delgado ventilerar texten "Educational Transfer and Local Actors: International Intervention in Spain during the late Franco Period"

Läsåret 2018-2019

13 september – Germund Larssons text ”Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967”

4 oktober – Eva Sallstedts text "Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900”

25 oktober – Esbjörn Larssons text "1800-talets utbildningsrevolution"

15 november – Johanna Ringarps text "Från AMU till Lernia AB: Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige"

29 november – Johan Prytz & Johanna Ringarps text "Skolämnen, läroböcker och styrning – i snittet mellan offentligt och privat. En studie av läroboksförlagens inflytande på skol reformer under 1900-talet"

13 december – David Sjögrens text ”Trapped between parents, regulations and the local school board: Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden” och Anne Bergs text ”Disciplinens politiska funktion: Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885”.

24 januari – Johan Prytz text “A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and textbooks in school mathematics, 1910–1975”

14 februari – Gustav Berrys text "Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969"

14 mars – Tuva Skjelbred Nodelands text "Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks"

4 april – Johan Wickströms, Anne Bergs, Linn Areskougs & Esbjörn Larssons forskningsansökan "Den klasskapande skolan: staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter från 1860 till 1930”

25 april – Anne Bergs text "Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885"

16 maj – Johannes Westbergs text "Revisiting the basic concepts of school and enrolment: the changing definitions of school types and the expansion of schooling in nineteenth century Sweden"

13 juni – Eva Sallstedts text "Statligt understöd till högre enskilda flickskolor på 1800-talet"

Läsåret 2019-2020

5 september – Esbjörn Larssons text "Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria"

4 oktober – Boksläpp: ”School acts in the long nineteenth century” 

17 oktober – Germund Larsson ”Godkänd eller 'kuggad' – stolthet eller skam” 

14 november – Josefin Englund "Med rent hjärta: Hem, kropp och kön i svenska kontaktannonser 1890–1980"

21 november – Merethe Roos utkast till "En kort introduksjon til norsk historie på 1800-tallet"

28 november – Sara Backman Prytz ”Arkivkurragömma med historiens flickor – ett genusperspektiv på barn- och ungdomshistoriska källor”

12 december – Viktor Englund "Utbildning, uppfostran och kunskapsförmedling ur ett fängelsehistoriskt perspektiv"

23 januari - Jakob Evertsson ”Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930”

13 februari - Christin Mays inledning till avhandlingen Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, ca. 1911-1991

27 februari - Lina Rahm "Digital Socialism: the Swedish Labor Movement, Computers and Educational Imaginaries from the Post-War Period to the Turn of the Millennium"

26 mars - Johan Samuelssons text ”Progressiv och elevcentrerad undervisning på läroverken 1930-1950, exemplet historia”

16 april - Gustav Berry ”Den agrara intressegemenskapen”

7 maj - Johanna Ringarp & Anne Berg "A strategy for expanding political capital? Social democratic women in middle-class associations in Sweden 1890-1910"

28 maj - Axel Hörstedts texter "Nätverk och vänskap bland Uppsalastudenter under 1600-talet" och ”Tracing Friends, Linking Students”

Läsåret 2020-2021

8 oktober – Johanna Ringarp "Frihet och autonomi – för vem?: Reformer av högre utbildning i Sverige 1965–2020" 

22 oktober – Esbjörn Larsson "Civilizing the Swedish Military: Changing Soldier Ideals in the Swedish Armed Forces Between 1967 and 2019"

5 november – Agnes Hamberger "Skolarkiven i Västerås stift: Exemplen Boda och Leksand"

19 november – Viktor Englund "Fängelsetidningen Solglimt – ett redskap för fostran, lärande och fångvård under tidigt 1900-tal"

10 december – Pontus Folkesson "Reformeringen från stadsskolor till gymnasier"

17 december – Anne Berg &Leonora Dugonjic-Rodwin "Shaping a Cyber Elite: The Emergence, Structure and Culture of Higher Computer Engineering Education 1975-2020" och Viktor Englund & Anne Berg "Cultivating the Criminal: The Development and Functions of the Swedish Prison School"

14 januari – Johan Prytz' "Innovation and change in Swedish school mathematics in an era of decentralisation: The role of the teacher journal Nämnaren and the case of algebra, 1980–2011"

4 februari – Åsa Melin "Den svenska skolans omvandling på lokal nivå 1950–1968"

18 mars – Janne Holmén "Making ends meet – factors promoting and inhibiting administrative growth at Finnish and Swedish universities"

1 april – Sara Backman Prytz "The textbook masturbator: Representations of masturbation in Swedish science textbooks, approx. 1945-2000

8 april – Emma Hellström ”Kristendomsundervisningens förändring i folkskolan: analys av riksdagsdebatter 1920–1929”

29 april – Tuva Nodeland – ”«Fremtidsfolket»: Ideologi og oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens barnelag, 1910–1925”

20 maj – Anne Berg – "Uppoffrandets ekonomi: De ekonomiska förutsättningarna för frikyrkornas framväxt under det sena 1800-talet – en pilotstudie av fallet Uppsala stads 
Missionsförening ca 1870–1890"

10 juni – Viktor Englund – ”Introduktion till en antologi om historiska perspektiv på fostran"

Läsåret 2021-2022

23 september – Johanna Ringarps utkast "Utbildning och vård på institution. Barn med epilepsi i Sverige 1890-1930"  

14 oktober – Merethe Roos' synopsis till boken Å forstå fortiden – og formidle for fremtiden: Historisk kunnskap for lærerutdanningen

28 oktober– Anne Bergs & Esbjörn Larssons utkast "The Making of a Docile Workers: Descriptions of the working poor and the social order in the Läsebok för folkskolan, 1868–1910s"

18 november – Therese Fribergs utkast "'Svag elev' som social representation i Statens offentliga utredningar: stabilitet och förändring under 1938–2019"

16 december – Henrik Edgrens utkast till inledning inom bokprojektet "En menige mans humaniora eller en förödande nationalolycka. Läsebok för folkskolan i ett nordiskt perspektiv ca 1870–1920"

13 januari – Janne Holméns utkast till inledning inom bokprojektet "Diagrams – A World History"

10 februari – Johannes Westbergs utkast till artikeln "Translating National Educational Systems in Europe: Reflections on the shift from a segmented to a comprehensive school system in Sweden"

3 mars – Tuva Skjelbred Nodelands utkast till avhandlingskapitlet "National Socialist Children in Peacetime and War"

24 mars – Agnes Hambergers utkast till avhandlingskapitlet "Den ringare medborgare-classens döttrar"

7 april – Elise Farstad Djupedals utkast till inledning i avhandlingen "Grunnskolen som kunnskapspolitikk: Politisk styring av skolens kunnskapsinnhold/læreplankoder fra 1959 til 2016"

21 april – Janne Holméns utkast till kapitlet "Social democracy from the ashes of Lutheranism-confessional pluralism and value indoctrination in Swedish textbooks in religion 1945-1974"

12 maj – Johanna Ringarps och Janne Holméns artikelutkast "What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education"

2 juni – Tuva Skjelbred Nodelands utkast till avhandlingskapitel "Uniformed children’s organisations, 1945–1960"

Läsåret  2022-2023

8 september – Rebecka Göransdotters text ”'Att rycka intelligensens gloria från kvinnans hjässa': nytt ljus på kvinnliga intellektuella under 1900-talets första hälft".

29 september – Tommie Peterssons inledning till sin avhandling om effekterna av social klasstillhörighet på elevers grundskolebetyg.

13 oktober – Nubin Ciziris text "Historical Contextualisation"

20 oktober – Anne Helene Høyland Morks text ”Historians and Teachers: Ideas about History and the Teaching and Learning of History in the writings of Principals and History Teachers at a Norwegian and a Swedish upper secondary school, 1922/26-1960”

10 november – Linn Areskougs och Johan Wickströms "Narrative Constructions of Classes: From Textbook Representations to Student Essays in Secondary School from 1860 to 1930 in Sweden” 

24 november – Esbjörn Larssons utkast till lärobokskapitlet "Förskolesystemets tillkomst”

1 december – Johanna Ringarps text "Institutional care and education: production of medical knowledge at an epileptic asylum in sweden 1890–1940"

19 januari – Ville Okkonens presentationen om övervakningen av vänsterinriktade lärare i Finland under 1950- och 1960-talen

26 januari – Josefin Englunds text "Sexualundervisningsnormer under förhandling. Opinionsyttringar från kristna högern i samband med Sexual- och samlevnadsutredningen, 1968-1970"

16 februari – Christoffer Åhlmans text "She taught them to read in book"

9 mars – Anne Bergs text "Tobaksindustriarbetare kring 1900" samt Germund Larssons & Johanna Ringarps text "Omvandlingen av skolrektorsuppdraget"

30 mars – Caitlin McEvoy's text "The Educational-Labor Landscape: Komvux’s history in Sweden

20 april – Viktor Englund's text "Etableringen och utvecklingen av den tidiga svenska fängelseskolan: Från 1830 till och med 1870-talet"

25 maj – Anders Nordmos artikelutkast ”A loyal ally”.  

1 juni – Alexandra Zahariadis Palmaers kapitelutkast ”Lekmiljörådet: diskurser om den ’goda’, kompensatoriska, vilda och normaliserande leken”.

Senast uppdaterad: 2023-11-23