Utbildningshistoriska seminariet

SHED organiserar det utbildningshistoriska seminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, som vanligtvis hålls torsdagar mellan 13:15 och 15:00, i sal 14:340 (Tupprummet), Blåsenhus. Seminarierna följs vanligtvis av ett postseminarium i Lilla matsalen.

Utbildningshistoriska seminariets grupp på medarbetarportalen »

Läsåret 2019-2020

5 september – Esbjörn Larssons text "Friluftsdagarnas våldsamma förhistoria"

4 oktober – Boksläpp: ”School acts in the long nineteenth century” 

17 oktober – Germund Larsson ”Godkänd eller 'kuggad' – stolthet eller skam” 

14 november – Josefin Englund

21 november – Merethe Roos utkast till "En kort introduksjon til norsk historie på 1800-tallet"

28 november – Sara Backman Prytz

12 december – Viktor Englund

23 januari - Jakob Evertsson

13 februari - Christin Mays 

5 mars - Iva Lucic

26 mars - Johan Samuelssons text ”Progressiv och elevcentrerad undervisning på läroverken 1930-1950, exemplet historia”

16 april - Gustav Berry

7 maj - Johanna Ringarp & Anne Berg

28 maj - Axel Hörstedt

Tidigare seminarier

Läsåret 2012-2013

30/8 Björn Furuhagens text ”Den svenska polisutbildningen i ett skandinaviskt jämförande perspektiv 1925–2012”

8/11 Johannes Westbergs text ”Vad kostade landsbygdens skolhus?”

5/12 Sara Backman Prytz 50%-manus ”Borgerlighetens döttrar och söner: läroverksungdom, kön och klass 1880–1930” (även Högre seminarium i utbildningssociologi)

10/1 Ventilering av forskningsansökningar: (Esbjörn Larsson, Stefan Rimm)

7/2 Johan Prytz text "Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930-1970"

7/3 Anne Bergs text ”Governing voluntarism: the liberal-industrial state and the politics of financing non-formal education in Sweden ca. 1870–1910”

4/4 Johanna Ringarps text ”Piskan från PISA? Internationella kunskapsmätningar som pådrivande faktorer i svensk och tysk utbildningspolitik”

2/5 Samuel Edquists text ”Hur pengarna styrt och format folkbildningen – Ekonomisk och kvalitativ styrning 1911–1991”

30/12 Johannes Westbergs text ”Skolbyggnadsprocessen och massutbildningens framväxt under 1800-talet”

Läsåret 2013-2014

29/8 Esbjörn Larssons text ”Mellan självverksamhet och disciplinering: en studie av växelundervisningens tillämpning inom olika skolformer”

3/10 Anne Bergs text ”Pressen och formeringen av det demokratiska intresset ca 1845–1860”

7/11 Samuel Edquists text ”De spottade inte på golvet – Demokratifostran i det tidiga 1900-talets folkbildning”

5/12 Björn Furuhagens & Janne Holméns text ”Kampen om lärarutbildningen: aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946–2011.”

11/12 Sara Backman Prytz 90%-avhandlingsmanus (även Högre seminarium i utbildningssociologi)

19/12 David Sjögrens & Germund Larssons presentation av lärararkiven vid TAM-arkiv.

9/1 Andreas Åkerlunds text ”A Resource for the Study of Foreign Conditions or just Ambassadors of Swedishness? The Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1919-1945”

6/2 Esbjörn Larssons text “En lycklig Mechanism. Olika aspekter av växelundervisningen som del av 1800-talets utbildningsrevolution” (kap 1 och 7)

6/3 Madeleine Michaëlssons text ”Privata bidrag i folkskolans tidevarv: de uppländska järnbruken och skolorna, 1850–1930”

3/4 Johannes Westbergs text ”Multiplying the origins of mass education: An analysis of the preconditions common to school systems and the school building process in Sweden, 1842-1900”

15/5 Johanna Ringarps text ”Väckas av PISA: om Tysklands väg tillbaka som bildningsland”

11/6 Björn Furuhagens text “The making of a social, representative and intellectual police. Education of police trainees in Sweden from 1920s to 1970s”

Läsåret 2014-2015

28/8 David Sjögrens text om problemlärare

2/10 Anne Bergs text ”Medborgarskapets gränser”

24/10 Sara Backman Prytz (disputation)

30/10 Samuel Edquists text ”Från regelstyrning till målstyrning: folkbildningsreformen 1991”

27/11 Peter Bernhardssons avhandlingskapitel “Staden”

11/12 Esbjörn Larssons text ”Parallellskolesystemets uppkomst: en studie av klass och kön under 1800-talets utbildningsrevolution”

18/12 Alexander Ekelunds text ”Unga filosofer”

8/1 Johan Prytz och Martin Karlbergs text ”Nordic School Mathematics revisited: On the introduction and functionality of New Math”

15/1 Ventilering av forskningsansökningar: [Anne Berg & Sara Backman Prytz, Karolina Parding & Johanna Ringarp, Johannes Westberg]

5/2 Orsi Husz & Håkan Forsells text ”Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975”

5/3 Anne Berg sin text: ”I praktiken” (utkast till kapitel 5 i studien Den demokratiska revolutionen: medborgarskapande i arbetarorganisationer ca 1840–1890)

19/3 Johanna Ringarps text ”Skolhus, skolskjutsar och måltider. Praktiska göromål i den kommunala skolan 1950–1970-talet”

9/4 Samuel Edqvists text ”Ett vapen att riva det borgerliga horhuset: Maoism, nationen och nationen”

23/4 Sofia Lindgrens avhandlingskapitel ”Kapitel 3. Afrikainstitutets framväxt”

7/5 Matts Dahlkwists avhandlingskapitel ”Historiska perspektiv på en centraliserad folkskola: 1930-1950: En landsbygdens skolreform?”

21/5 Ingrid Nordqvists avhandlingskapitel ”Att utmana det etablerade: Det svenska utbildningssystemets framväxt i ett lokalt perspektiv, ca: 1830-1850”

11/6 Stina Hallséns text ”Enhetsskolan, AV och kommunen – Kommunikationsteknologins insteg i olika kommunala skolkontexter”

Läsåret 2015-2016

10/9 Majid Asgaris avhandlingskapitel ”Utbildningens värde – framtidsvisioner i flickornas uppsatser”

24/9 Sara Backman Prytz text ”’Vår tids främsta åtgärder för att främja folkbildningen' - Patriarkala bildningsideal i studentskrivningar 1918”

1/10 Johannes Westbergs bokkapitel: ”The moral economy of school districts”

22/10 Anne Bergs inledning till boken ”Den demokratiska revolutionen: Den organiserade arbetarkulturen och formandet av demokrater under kapitalets tidsålder”

5/11 Johanna Ringarps text "Med fokus på lärarprofessionen: utbildningspolitiska strategier för att öka den svenska skolans kunskapsnivå 2000-2014".

19/11 Samuel Edquists text "Studiecirkeln - en demokratisk revolution?"

10/12 Andreas Åkerlunds bokmanus "Goodwill, Aid and Internationalization: Swedish Public Diplomacy and State Sponsored Academic Exchange 1938–2010".

17/12 Janne Holméns utkast ”Mental maps of geography and history in the Baltic and Mediterranean rim”.

28/1 Johan Prytz utkast ”How to study stability and change in education by bibliometrics – the case of mathematics textbooks in Sweden 1900-2015”.

18/2 Christin Mays text ”The Rockefeller Foundations and the Social Sciences in Sweden, 1920s and 1930s”.

10/3 Otso Kortekangas avhandlingskapitel ”Majority languages and Sámi as languages of instruction”.

7/4 Esbjörn Larssons utkast "Flickors värntjänstutbildning: en studie av förändrade uppfattningar om kvinnors verksamhetssfär under det totala krigets tidsålder".

28/4 Madeleine Michaëlssons text ”Child Labour and Elementary Schooling in Sweden, 1870–1910”.

19/5 Synne Myreböes utkast ”Om kultiveringens politik och sinnenas estetik − Martha Nussbaums filosofiska antropologi och kultiveringstänkande”.

9/6 Anne Bergs & Samuel Edquists boksynopsis "The Capitalist State and the Financing of Popular Education: Civil Society and Governance in Sweden, 1870–1991".

Läsåret 2016-2017

8 september – Gustav Berrys avhandlingsplan "Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900-1965"

29 september – Stefan Rimms text "Skolan, det klasiska arvet och slutet för trivium”

20 oktober – Magnus Grahns text ”Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna”

3 november – David Sjögrens text ”Svenska kyrkans vitboksprojekt: en sammanfattning av den vetenskapliga antologin”

24 november – Johan Prytz text ”New math for big education – a vision never came true: An explanation of the failures of new math in Sweden”

15 december – Johanna Ringarps och Karin Karlssons text "”Tolfterna – ett bildningsprojekt för kvinnors fullständiga medborgarskap”

26 januari – Merethe Roos text ”Å danne en opinion med broderfolket på laget. P. A. Jensens lesebok, opinionsdannelse og striden mellom Wäktaren og Föreningen – i norsk kontekst”

2 februari – Esbjörn Larssons utkast till ett kapitel om lärjungarna vid Katedralskolan i Uppsala, 1807-1863. 

16 februari – Germund Larsson utkast till inledningen till sin kommande avhandling om förvisningar från svenska läroverk 1905-1965.

30 mars – Annika Wickman utkast till kapitel i hennes kommande avhandling Filmen i försvarets tjänst: Krigsmakten och undervisningsfilmen 1920–1939.

27 april – Matts Dahlkwist utkast "En landsbygdens skolreform? Enhetsskolereformen ur ett landsbygdsperspektiv: 1928-1972: Del 1. 1928-1951"

18 maj – Johannes Westberg utkast "How did teachers make a living for themselves? Teachers´livelihood strategies in nineteenth century Sweden"

8 juni – Karoliina Puranen utkast "School discipline, gender, socioeconomic status and evaluation in finnish secondary schools in the early 20th century: The thesis and its preliminary results"

Läsåret 2017-2018

7 september – Michael Geiss utkast "Educating Capital: a history of educational ambitions in Switzerland's private economy during the 20th century"

28 september – Johanna Ringarps text "En fara för barnen? Synen på epileptiker inom svenskt utbildningsväsende" 

19 oktober – Johan Samuelssons text ”Läroverkslärare i gränslandet mellan kateder och Dewey”.

26 oktober - Janne Haikaris text "I Hear a Voice That Whispers to Me': Maria Erikson and The Teacher Vocation of 19th Elementary School Teachers"

9 november – Merethe Roos text "Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855"

23 november – Matts Dahlkwists avhandlingsavsnitt "Landsbygdens skolreform och country road level bureaucrats. Det kommunala perspektivet 1928-1951".

14 december – Josefine Berndt: ”En professionell yrkeskår – avhandlingskapitel om svenska polisväsendets historia 1899–1965”.

8 februari - Christoffer Åhlman ventilerar utkast till ett kapitel om läskunnighet från hans kommande avhandling om kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid

22 mars – David Sjögren ventilerar ett utkast om folkskolan under 1800-talet

19 april – Anne Berg ventilerar ett utkast till artikeln "Moralisk reglering i den tidiga arbetarrörelsen 1845-1880"

3 maj – Gustav Berry ventilerar avhandlingsavsnittet "Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen"

24 maj – Johannes Westberg ventilerar ett utkast till artikeln "A Comparative History of Education from Below? The Rise of Mass Schooling in the Long Nineteenth Century"

14 juni – Mariano Gonzalez Delgado ventilerar texten "Educational Transfer and Local Actors: International Intervention in Spain during the late Franco Period"

Läsåret 2018-2019

13 september – Germund Larssons text ”Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967”

4 oktober – Eva Sallstedts text "Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900”

25 oktober – Esbjörn Larssons text "1800-talets utbildningsrevolution"

15 november – Johanna Ringarps text "Från AMU till Lernia AB: Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige"

29 november – Johan Prytz & Johanna Ringarps text "Skolämnen, läroböcker och styrning – i snittet mellan offentligt och privat. En studie av läroboksförlagens inflytande på skol reformer under 1900-talet"

13 december – David Sjögrens text ”Trapped between parents, regulations and the local school board: Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden” och Anne Bergs text ”Disciplinens politiska funktion: Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885”.

24 januari – Johan Prytz text “A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and textbooks in school mathematics, 1910–1975”

14 februari – Gustav Berrys text "Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969"

14 mars – Tuva Skjelbred Nodelands text "Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks"

4 april – Johan Wickströms, Anne Bergs, Linn Areskougs & Esbjörn Larssons forskningsansökan "Den klasskapande skolan: staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter från 1860 till 1930”

25 april – Anne Bergs text "Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885"

16 maj – Johannes Westbergs text "Revisiting the basic concepts of school and enrolment: the changing definitions of school types and the expansion of schooling in nineteenth century Sweden"

Jun. 13 – Eva Sallstedts text "Statligt understöd till högre enskilda flickskolor på 1800-talet"