Forskningsprojekt

Familjer och utbildning under Covid-19

I forskningsprojektet Familjer och utbildning under Covid-19 restriktioner studeras hur olika familjers vardag, relation till skola och arbetsliv påverkas av Covid-19 restriktionerna. Resultaten från studien jämförs med erfarenheter i Frankrike och Schweiz där restriktionerna utformats på andra sätt än i Sverige och där liknande studier genomförs.

Projektets syfte är att undersöka svenska familjers vardag, relation till skola och arbetsliv under de restriktioner som Covid-19-pandemin föranlett. I studien undersöks familjers erfarenheter genom intervjuer och observationer. Intervjuer och observationer genomförs både under och efter Covid-restriktionerna. Så länge som smittspridningen i samhället är hög genomförs intervjuer och observationer digitalt. När möjlighet ges kommer de att genomföras i familjernas hem. Urvalet av familjer görs så att skilda levnadsförhållanden och yrken innefattas i studien. Både föräldrar och barn intervjuas i projektet.

Om du har barn i grundskolan och kan tänka dig att ställa upp på en intervju är du hjärtligt välkommen att kontakta Ida Lidegran eller Emma Laurin

Forskningsprojektet genomförs av Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Elisabeth Hultqvist, docent i pedagogik och Emma Laurin, lektor i utbildningssociologi.

Covid gymnasieskolan

I forskningsprojektet Covid – Upper secondary school undersöks svenska gymnasielevers erfarenheter av och perspektiv  på den distansundervisning som införts under Covid-19 pandemin i Sverige. Inom ramen för projektet har enkät om erfarenheter av distansundervisning besvarats av 4000 gymnasieelever. Projektet ingår i ett internationellt forskningsprojekt där liknande enkäter besvarats av gymnasieungdomar i Frankrike.

Forskningsprojektet genomförs av Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Emil Bertilsson, lektor i utbildningssociologi och Elisabeth Hultqvist, docent i pedagogik.

Covid lärare

Inom ramen för Familjer och utbildning under Covid-19  genomförs delstudien Covid lärare. I studien undersöks hur Covid-19 restriktioner påverkat lärares arbetsliv och familjeliv. Lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som själva har barn i grundskolan intervjuas i delstudien.  

Om du har barn i grundskolan och kan tänka dig att ställa upp på en intervju är du hjärtligt välkommen att kontakta Ida Lidegran eller Emma Laurin

Forskningsprojektet genomförs av Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi, Elisabeth Hultqvist, docent i pedagogik och Emma Laurin, lektor i utbildningssociologi.

Senast uppdaterad: 2023-11-23