Pågående projekt

Inom utbildningssociologin bedrivs för närvarande forskning främst inom följande projekt:

  • Elever med långvarig skolfrånvaro. En utbildningssociologisk studie av barns, mödrars och fäders erfarenheter. Lett av Emil Bertilsson 2021. Finansierat av Jerringfonden.
  • Familjerna i det nya utbildningslandskapet. Vägval, tillgångar och strategier 1985–2018 (Families i the new educational landscape. Paths, assets and strategies 1985-2018) Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Palme. 2014–2018. Lä
  • Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Håkan Forsberg. 2017-2020.
  • Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Emil Bertilsson. 2017–2020.
  • Swedish Higher Education: Financing, Organisation, Enrolment, Outcomes, 1950-2020 (SHEFOE). Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Börjesson. 2017–2020.

Nyligen avslutade projekt

Publicering sker ännu i anknytning till följande projekt:

Tidigare projekt

Bland de mer centrala tidigare projekten kan nämnas:

Senast uppdaterad: 2022-03-10