Pågående och avslutade projekt

Pågående projekt

Övergången mellan förskola och grundskola analyser av hur förskoledeltagande och socioekonomisk kontext påverkar barns tidiga utbildningsbanor. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Håkan Forsberg, 2023–2026.

Avslutade projekt

 • Elever med långvarig skolfrånvaro. En utbildningssociologisk studie av barns, mödrars och fäders erfarenheter. Finansierat av Jerringfonden. Lett av Emil Bertilsson 2021.
 • Etableringsutbildningarna. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som en ny nisch inom det svenska utbildningssystemet. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Ida Lidegran. 2018–2021.
 • Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Emil Bertilsson. 2017–2020.
 • Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Håkan Forsberg. 2017–2020.
 • Swedish Higher Education: Financing, Organisation, Enrolment, Outcomes, 1950-2020 (SHEFOE). Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Börjesson. 2017–2020.
 • Familjerna i det nya utbildningslandskapet. Vägval, tillgångar och strategier 1985–2018. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Palme. 2014–2018.
 • Bygga maktbas. Uppbyggnad och utveckling av databas över ledande positioner. Finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse. Lett av Anita Göransson. 2010–2013.
 • Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering: Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre utbildning. En utbildningssociologisk studie. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Ida Lidegran. 2011–2014.
 • Globaliseringen och den svenska gymnasieskolan. En utbildningssociologisk studie av hur nationsöverskridande profiler utformas och värdesätts. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Palme. 2012–2015.
 • Grusade förhoppningar eller lyckade nyorienteringar? Högskolestudenters ändrade studieplaner och avhopp inom högre utbildning 19772007. Finansierat av Vetenskapsrådet. Forskarassistenttjänst, Carina Carlhed. 2010–2014.
 • Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 19452015. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Börjesson. 2011–2014.
 • Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organization and Recruitment, 19852015. Finansierat av NordForsk. Lett av Mikael Börjesson.
 • Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter. Finanisierat av Vetenskapsrådet. Lett av Donald Broady.
 • Språken, skolan, samhället 19602010. Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Bo Ekelund. 2009–2013.
Senast uppdaterad: 2023-11-23