Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

Nyheter

Academic taxi drivers in a global marketplace
Lars Engwall

"The rhetoric of internationalisation has, to a large extent, been reinforced in recent decades by the development of ranking systems. [...] Although these rankings are often subject to critical questioning, at the end of the day they are taken seriously, leading to the perception that there is a global market for education. [...] [T]his idea is up for debate since the majority of higher education is national, or even local, with graduates going into national, or even local, labour markets. The implication appears to be that leaders of academic institutions – maybe with the exception of those 200 so-called world-class universities – should care much more about their home markets than about global markets and they should reflect much more about their internationalisation strategies."

Läs artikeln här.


University World News, lördag 13 april 2019.

12 November

Seminarium: Universitetets integritet

Seminarium med professor Gudmund Hernes, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, om universitetets integritet.

Lokal: Ej bestämd.


Anordnas av HERO i samarbetet med Företagsekonomiska institutionen.