Arbetsordning

Arbetsordning för Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2023

Läs arbetsordningen

Institutionens verksamhetsplan 2022

I denna verksamhetsplan, som fastställts av EDUs institutionsstyrelse, redovisas de prioriterade målsättningarna för år 2022. Planen är upplagd efter åtta huvudområden: Ekonomiska förutsättningar, Forskning och forskarutbildning, Grund- och uppdragsutbildning, Stödverksamhet,  Arbetsmiljö och lika villkor, Organisation och styrning, Kompetensutveckling och rekrytering, Studentmedverkan. 

Läs verksamhetsplanen

Institutionens verksamhetsberättelse 2021

I denna verksamhetsberättelse redovisas övergripande hur EDU har uppfyllt de prioriterade målsättningarna från 2021 års verksamhetsplan. Redovisningen sker utifrån följande huvudområden: Ekonomi, Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Stödverksamhet, Organisation och styrning, Kompetens­utveckling ochrekrytering, Studentmedverkan, Arbetsmiljö och lika villkor.

Läs verksamhetsberättelsen

Handlingsplan för arbetsmiljö- och lika villkorsarbete 2022

En handlingsplan för arbetsmiljöarbete ska enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 2a §, 4 §) upprättas årligen vid institutionen.

Läs handlingsplanen

Rättssäker examination vid EDU

Detta är ett stöd för de som berörs av examinationer (lärare, administratörer och studenter) vid EDU. Syftet med denna skrift är att bättre förstå hur gällande lagar och riktlinjer ska tillämpas så att examination utförs så rättssäkert som möjligt vid institutionen.

Rättssäker examination vid EDU

Kursledares ansvar

Kursledaruppdraget är ett från studierektor delegerat ansvar. Det innebär att kursledaren i samråd med studierektor ska arbeta för att resurser används på ett ansvarsfullt sätt, att kvaliteten i undervisning och examinationer upprätthålls och att institutionen utövar myndighetsansvar enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Studierektor ansvarar för att introducera nya kursledare i kursledaruppdraget.

Kursledares ansvar

Informations- och kommunikationspolicy

Alla medarbetare vid EDU ansvarar för att bidra till en god kommunikation och förväntas hålla sig informerade om det som förmedlas via institutionens olika kommunikationskanaler. Denna policy är tänkt att vara ett stöd för detta.

EDU Informations- och kommunikationspolicy

Senast uppdaterad: 2023-01-25