Arbetsordning

Arbetsordning för Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, reviderad sep. 23

Läs arbetsordningen

Institutionens verksamhetsplan 2023

I denna verksamhetsplan, som fastställts av EDUs institutionsstyrelse, redovisas de prioriterade målsättningarna för år 2023. Planen är upplagd efter åtta huvudområden: Ekonomiska förutsättningar, Forskning och forskarutbildning, Grund- och uppdragsutbildning, Stödverksamhet,  Organisation och styrning, Arbetsmiljö och lika villkor, Studentmedverkan och Kompetensutveckling och rekrytering. 

Läs verksamhetsplanen

Institutionens verksamhetsberättelse 2022

I denna verksamhetsberättelse redovisas övergripande hur EDU har uppfyllt de prioriterade målsättningarna från 2022 års verksamhetsplan. Redovisningen sker utifrån följande huvudområden: Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Stödverksamhet, Organisation och styrning, Kompetens­utveckling och rekrytering, Studentmedverkan, Arbetsmiljö och lika villkor.

Läs verksamhetsberättelsen

Handlingsplan för arbetsmiljö- och lika villkorsarbete 2023

​En handlingsplan för arbetsmiljöarbete ska enligt arbetsmiljölagen upprättas årligen vid institutionen.

Läs handlingsplanen

Guide för hantering och lagring av forskningsdata

Detta dokument utgör en sammanställning av olika aspekter av hantering, lagring och delning av forskningsdata. Forskningsdata är data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång. Parallellt med att denna guide har tagits fram har även Uppsala universitet ett pågående arbete om samma frågor. Det är därför viktigt att även hålla sig uppdaterad om den information om dessa frågor som finns på Uppsala universitets medarbetarportal

Guide för hantering och lagring av forskningsdata

Handlingsplan för internationalisering

Som ett led i institutionens arbete med internationalisering har institutionsstyrelsen fastställt föreliggande handlingsplan. Planen förhåller sig till  Uppsala universitets mål för internationalisering, innehåller mål och strategier för ökad internationalisering i forskning och utbildning och bygger på kartläggning och analys av den verksamhet som pågår vid institutionen.  

Handlingsplan för internationalisering

Informations- och kommunikationspolicy

Alla medarbetare vid EDU ansvarar för att bidra till en god kommunikation och förväntas hålla sig informerade om det som förmedlas via institutionens olika kommunikationskanaler. Denna policy är tänkt att vara ett stöd för detta.

Informations- och kommunikationspolicy

Kursledares ansvar

Kursledaruppdraget är ett från studierektor delegerat ansvar. Det innebär att kursledaren i samråd med studierektor ska arbeta för att resurser används på ett ansvarsfullt sätt, att kvaliteten i undervisning och examinationer upprätthålls och att institutionen utövar myndighetsansvar enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Studierektor ansvarar för att introducera nya kursledare i kursledaruppdraget.

Kursledares ansvar

Rättssäker examination vid EDU

Detta är ett stöd för de som berörs av examinationer (lärare, administratörer och studenter) vid EDU. Syftet med denna skrift är att bättre förstå hur gällande lagar och riktlinjer ska tillämpas så att examination utförs så rättssäkert som möjligt vid institutionen.

Rättssäker examination vid EDU

Senast uppdaterad: 2023-11-23