Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor

I den lokala arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen träffas arbetstagare, arbetsgivare och studenter regelbundet och samverkar om arbetsmiljö- och likavillkorsfrågor som berör den egna verksamheten. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Marie Karlsson (ställföreträdande prefekt och sammankallande)
Micael Jansson (administrativ chef)
Anne-Sofie Nyström (likavillkorsombud)
Skyddsombud - vakant
Linnea Nordström och Sarah Campbell (studeranderepresentanter)
Trine Wirén (sekreterare)
Eva Rosendal Jansson är i egenskap av HR-generalist adjungerad till gruppen.

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Senast uppdaterad: 2023-12-07