Reseberättelse: Utbytesresa till Taiwan och National Taiwan Normal University, NTNU

Pia Eriksson och Ida Bergvall 19–28 oktober 2018.

När vår ansökan beviljats fick vi genom Katarina Gahne kontakt med administratör Ariel Yu- Jen Chen vid National Taiwan Normal University, som vi hade en ganska intensiv kontakt med före resan. Ariel hjälpte oss att lägga upp ett program för besöket. Vi hade önskemål om att få besöka låg- och mellanstadieskolor för att auskultera under matematiklektioner, få träffa matematiklärare från dessa skolor och också att få träffa matematiklärare och studenter vid lärarutbildningen.

Före resan fick vi också möjlighet att träffa både lärare och utbytesstudenter från Taiwan som studerar i Uppsala.

Den första dagen för utbytet möttes vi av Ariel utanför universitetet. Dagen inleddes med en guidad visning av universitetet. Vi fick se olika byggnader varav flera var från universitetets första år under den japanska perioden i Taiwans historia. Många byggnader var utsmyckade med symboler av olika slag och dessa symboler visade universitetets målsättning och riktlinjer. Vi fick besöka biblioteket som var inrymt i en mycket modern och spännande byggnad.

Under veckan fick vi besöka två olika låg- och mellanstadieskolor, Hsaun Cheing Elementary School och Luzhou Ren-Ai Elementary School. Vi fick vara med i undervisningen i flera klasser och vi hade möten med lärare och skolledare där vi diskuterade undervisningen och skillnader mellan länderna. Vi gav också en presentation av det svenska skolsystemet, lärarutbildningen och grundskolans kursplan i matematik. Vi kunde då också visa exempel från svenska läromedel och hur ett arbetsområde i statistik och sannolikhet skulle kunna se ut i en svensk kontext.

Reflektioner från våra skolbesök var bland annat att lektionerna var mycket lärarstyrda. Lärarna är tydliga auktoriteter i klassrummen och leder hela lektionen. Eget arbete förekom bara som korta inslag när eleverna skulle prova något som läraren just demonstrerat eller beskrivit gemensamt. Läraren styrde elevernas aktiviteter under lektionen och ledde hela tiden ett gemensamt samtal om matematikinnehållet. Eget utforskande eller egen kreativitet var inget som vi såg särskilt mycket av. Lektionerna verkade vara mycket väl genomtänkta av lärarna. Exempelvis var anteckningarna som gjordes på tavlan mycket väl strukturerade och olika färger användes för att förtydliga vissa aspekter.

Skoldagen bestod till största delen av genomgångar och lärarledda lektioner. Eleverna fick sedan arbeta med att befästa innehållet hemma genom läxor eller extraundervisning, som många, kanske de flesta, eleverna deltog i. För många barn kunde skoldagen därmed pågå fram till klockan 20. Under lektionerna var eleverna mycket fokuserade på undervisningen. Vi såg ingen som tappade orken eller stökade på något vis.

Själva skolbyggnaderna var gamla och slitna, men det verkade finnas gott om resurser i form av undervisningsmaterial. Under matematiklektionerna användes flera gånger, och i alla årskurser, olika typer av konkret material. Det fanns material till varje elev, och vi fick intrycket av att skolorna var väl utrustade på så sätt.

Lärarna var intresserade av svensk läsundervisning. Vi fick bland annat se en nyinredd läshörna och diskutera hur man kan arbeta för att väcka läslust hos eleverna.

Under vår sista dag fick vi delta i en auskultation som lärarstudenter vid NTNU genomförde vid sin övningsskola, The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University. Auskultationer genomförs under första terminen under lärarutbildningens tredje år. Det gick till på så vis att en stor grupp studenter satt längst bak i ett klassrum och observerade en ordinarie matematiklektion. Flera lektioner pågick och observerades samtidigt på skolan. Efteråt samlades studenter, lärare och universitetslärare i en aula och diskuterade lektionen. Upplägget med auskultationerna var intressant och skiljer sig mycket från den VFU som våra studenter gör under sin utbildning. 6 veckors sammanhållen praktik genomfördes under tredje årets andra termin. En fördel med auskultationerna och de efterföljande samtalen kan vara att studenterna får gemensamma erfarenheter och att universitetslärarna genom den autentiska situationen som alla har tagit del av, kan uppmärksamma vissa centrala frågor och dilemman och dessutom styra in studenternas uppmärksamhet på relationen mellan teori och praktik. Auskultationen ger inte samma erfarenhet som en VFU kan möjliggöra, men auskultationen kan bidra med någonting annat, kanske ge en grund för en mer uttalad teoretisk koppling och reflektion.

Vi fick även träffa forskare och mastersstudenter i matematikdidaktik. Vi träffade bland andra professor Chun-Chi Lin och Professor Kai-Lin Yang som båda forskar inom matematikdidaktik och som bland annat har varit ledande inom konferensen Psychology of Mathematics Education (PME). Vi fick höra en presentation av deras pågående projekt The JUST DO MATH Project (JDM) och vi fick också tillfälle att berätta om vår forskning och undervisning.

Taiwan var för övrigt ett land som vi uppfattade som välorganiserat, gästvänligt och enkelt att resa i.

Senast uppdaterad: 2022-03-10