Reserapport lärarutbyte EDU Uppsala – GED Tsuru

Åsa af Geijerstam, Stina Hallsén, Eva Lundqvist, oktober 2018

Förberedelse

Vi konverserade via mail med dels den internationella koordinatorn vid Department of Global Education (GED) Eriko Yamabe och dels med en undervisande lärare, Johan Nordström. Efter att vi skickat våra CV  och  närmare  beskrivningar  kring  vår  undervisnings/forskarkompetens  gjordes  ett  preliminärt program. Detta justerades och omarbetades i dialog mellan Tsuru och oss. Eftersom Johan var på besök i Uppsala i andra ärenden passade vi också på att träffas för ett kortare planeringsmöte. Vid detta möte fick vi närmare information kring Tsuru Bunka University och den institution vi skulle besöka.

Vi tog också kontakt med de svenska utbytesstudenterna på Tsuru och bestämde att vi skulle träffas i samband med vårt besök.

Genomförande

Utöver det som framgår av schemat ovan träffade vi utbytesstudenterna från Uppsala för att ta reda på hur deras utbyte fungerade. Vi hade också ett möte med rektor på Tsuru University, där vi diskuterade det pågående utbytet samt mer generella utbildningsfrågor. Vi auskulterade dessutom vid ordinarie undervisningstillfällen för utbytesstudenterna vid GED.

Vi besökte också universitetets avdelning för samverkan med regionen runt universitetet. Avdelningen hade fokus på miljö och natur-frågor. Vidare fick vi en närmare guidning av universitetets avdelning för IT, slöjd och hantverk.

Under en kväll anordnade GED Tsuru en middag för oss. Vid middagen närvarade prefekten för institutionen, den internationella samordnaren samt fem undervisande lärare (vilket vi tror var samtliga på institutionen).

Vi gjorde också ett studiebesök vid en zen-buddistisk privatskola motsvarande senare delen av högstadiet. Där hade vi ett möte med vice rektor, Yamaguchi Takayuki, samt auskulterade vid en lektion i traditionell japansk teceremoni.

Reflektion

Följande reflektion baseras på diskussioner med de svenska studenterna på plats, de undervisande lärarna samt egna erfarenheter: Det framgick av vår diskussion med de svenska studenterna att de är mycket nöjda med sitt utbyte än så länge. De har känt sig välkomnade och väl omhändertagna och tycker att de kurser de läser är innehållsligt relevanta i relation till en svensk lärarexamen. De berättade om den första tiden vid Tsuru University och att de då hade en ”kontakt-student” som hjälpte dem tillrätta. De har också anordnats guidade turer i närsamhället samt in till Tokyo där studenterna deltagit. Det vänliga bemötandet studenterna vittnade om märkte även vi av, då vi blev mycket väl bemötta.

Från institutionens (GED) sida framgick att man var mycket nöjd med de svenska studenternas insatser och såg fram mot att ta emot nya studenter (upp till 5 från Uppsala) under kommande terminer.

En sak som vi uppmärksammade var att många av de kurser studenterna deltar i uteslutande läses av skandinaviska studenter. Detta är dock något som kommer att ändras framöver då också japanska studenter, som varit iväg på utbyten, kommer att delta i motsvarande klasser.

I samtal med verksamma lärare och samordnare vid institutionen framkom en önskan om att eventuella framtida internationella lärarutbyten tydligare infogas i pågående undervisning. Det nu genomförda utbytet har banat väg för kommande planering av denna typ av lärarutbyten. Dock antydde såväl den internationella koordinatorn som lärare att det varit en arbetstidskrävande uppstartsperiod med många internationella besök under senaste året. Institutionen har utbyte med totalt 9 universitet i nuläget, alla i Skandinavien.

Vad gäller de diskussioner vi haft om utbildning med såväl studenter, lärare samt ledning är det tydligt att man eftersöker inspiration till hur elever/studenter i Japan kan bli mer självständiga, aktiva och kritiskt tänkande. Man har en bild av att nordisk utbildning har mycket att bidra med i detta hänseende. Detta är också något man hoppas att de skandinaviska studenterna ska kunna bidra med i sitt samspel med de japanska studenterna.

Vid skolbesöket fick vi auskultera vid en lektion i traditionell teceremoni. Skolan är en av endast 9 skolor som har detta på schemat. Vi auskulterade dock inte vid någon ”vanlig” undervisning, vilket också verkar ha varit fallet för de utbytesstudenter som auskulterat vid undervisning. Här har man från skolornas håll varit intresserad av att visa fram det unika och speciella som finns snarare än den vanliga undervisningen (vår tolkning). Det finns också kurser där studenter undervisar i skolor (internship). Ingen av våra svenska studenter läser dock denna kurs, men där utgår vi från att man får delta i vanlig undervisning.

I relation till lärarutbildningarna vid UU och vad vi tar med oss hem kan vi konstatera att vi inte fått inblick i den japanska lärarutbildningen vid detta utbyte, vi kan därför inte dra några sådana jämförande lärdomar.  Däremot  har  vi  fått  insyn  i  GED  där  man  arbetar  medvetet  för  att  utbilda en  framtida generation lärare med en något annan inriktning än de traditionella lärarutbildningarna utbildar. Vi har fått erfarenheter av såväl förhållningssätt som metoder vilka vi kommer att bära med oss. Institutionen GED arbetar också på daglig basis med en stor andel internationella studenter, vilket var intressant att se.

Det finns också ett intresse hos lärarna vid institutionen att besöka Uppsala. En av lärarna åker i mars till Danmark, och vill då eventuellt också lägga till ett besök i Uppsala. En annan av lärarna planerar sin ”sabbatical” om ca 2 år, och är då intresserad av att komma till Uppsala.

En avslutande reflektion är att Tsuru University är ett litet och vänligt universitet där man bryr sig mycket om sina utbytesstudenter (och ordinarie studenter!). Här finns även möjlighet till aktiviteter som sport, kultur osv, och studenterna har nära till både storstad och natur.

Senast uppdaterad: 2022-03-10