Disputation: Förskolebarn i samspel med digitala medier

2020-05-27

Kristina Walldén Hillström

Den 5 juni försvarar Kristina Walldén Hillström sin avhandling i i pedagogik: I samspel med digitala medier - Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker.

Se abstract (eng) och avhandling

Disputationen äger rum fredag 5 juni, kl 13.15 i Eva Netzelius-salen på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Kristina

Din doktorsavhandling handlar om barns digitala aktiviteter i förskolan – vad har du kommit fram till i din forskning?

Ja, mitt fokus i avhandlingen riktas mot barns deltagande i aktiviteter där digitala medier är centrala. Även de kompetenser och literacy färdigheter som kommer till uttryck i barns samspel med digitala medier studeras liksom några sociala och kulturella förutsättningar för att barn skall kunna använda digitala medier i förskolan. Något kortfattat visar resultatet på vikten av att studera barns kompetenser och literacyfärdigheter i relation till hur barn använder digitala medier i specifika sociala sammanhang samt att införandet av digitala medier i förskolans kontext omfattar ett komplext interaktionellt arbete för både förskollärare och barn. Utifrån att jag i detalj har studerat barns samspel med digitala medier i förskolans vardag framgår också att barns kompetenser och literacyfärdigheter kommer till uttryck i en mängd handlingar som barnen utför i relation till övriga deltagare och de digitala medier som används.

Det känns som att användandet av surfplattor och skärmar har förändrats under de senaste åren – har det försvårat ditt arbete?

Betydelsen av att använda digitala medier har bl a betonats i aktuella läroplaner på ett mer framträdande sätt än vad det gjorts i tidigare skrivningar. På så vis har användandet kommit att diskuterats rätt flitigt, på olika nivåer. Men försvårat mitt arbete har det inte gjort, jag ser det snarare som ett kvitto på att min forskning behövs, då jag i detalj studerar just barns användande av digitala medier.

Vad gör du härnäst?

Jag fortsätter att arbeta på Högskolan i Gävle där jag har min tillsvidaretjänst på Akademin för Utbildning och Ekonomi. Där undervisar jag främst i förskollärarprogrammet. Sen ska jag även försöka göra tid för att skriva artiklar utifrån min avhandling.

Har du några tips att skicka med till de som just har börjat doktorera?

Njut av stunden, det är en fantastiskt utvecklande tid, på en mängd olika sätt. Ta del av forskarmiljöernas kreativa arbete så mycket det bara går, det gav mig enormt mycket att jag har fått delta i forskningsmiljön CLIP t ex.

Aktuellt

Last modified: 2024-04-18