Licentiatseminarium: Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever

2022-03-15

Den 1 april försvarar Anna Johansson sin licentiatuppsats i pedagogik: Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever – yrkesroll, arbetsuppgifter och utveckling av skolans lärmiljöer 

Se abstract (eng) och licentiatuppsats 

Seminariet äger rum kl 13.15 i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus och kan även följas på distans via videolänk i Zoom.

Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet. 

Till kalendariet

Intervju med Anna

Du har forskat på specialpedagogiska stödinsatser för nyanlända elever– berätta om ditt projekt!

Projektet handlar om stödinsatser för nyanlända elever utifrån den specialpedagogiska personalens yrkesroll, arbetsuppgifter och utveckling av skolans lärmiljöer. Empirin är insamlad genom en enkätundersökning där närmare 500 speciallärare och specialpedagoger har besvarat ett trettiotal frågor om arbetet med stödinsatser för nyanlända elever. Licentiatuppsatsens resultat baseras på ett urval av frågorna i enkäten och resultaten beskrivs i två delstudier som presenteras i två artiklar. Projektet har pågått i drygt fyra år.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i din licentiatuppsats?

De viktigaste slutsatserna är att de inarbetade strukturer som finns i skolsystemet kan göra att arbetet med stödinsatser för nyanlända elever förskjuts till andra yrkesgrupper än den specialpedagogiska personalen som istället arbetar mer med exempelvis administrativa uppgifter. I de båda delstudierna framkommer att specialpedagogiska stödinsatser i stor utsträckning tillhandahålls av studiehandledare på modersmålet som är en yrkesgrupp som inte har något krav på utbildning eller kompetens enligt lagar och förordningar. Det blir därför problematiskt om specialpedagogiska stödinsatser reduceras till att handla om studiehandledning på modersmålet för att eleven ska förstå svenska eller som delstudie II visar, att one size fits all  lösningar (generella anpassningar) används. Dessa är enklare anpassningar inom klassens ram. Det förefaller som att specialpedagogiska stödinsatser bedrivs som ett parallellsystem till både ordinarie undervisning och ordinarie specialpedagogisk verksamhet.

Hur kommer det sig att du valde att forska på just detta?

Mitt stora intresse ligger inom det specialpedagogiska fältet i allmänhet. Intresset för frågor om nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser väcktes dock genom mitt tidigare arbete som specialpedagog i grundskolan då jag många gånger funderade över hur andra skolor handhar specialpedagogiska frågeställningar i relation till nyanlända elever. När jag bytte arbetsplats till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och jag fick förmånen att antas till forskarutbildningen ville jag undersöka området närmare. Intresset är också sprunget ur den statistik som finns om nyanlända elevers svårigheter att uppnå kunskapskraven för vidare gymnasiestudier. De senaste två åren har omkring 30 % av de nyanlända eleverna varit behöriga till något av gymnasieskolans yrkesinriktade eller nationella program, vilket kan jämföras med övriga elever där omkring 85 % var behöriga. Jag ser därför forskningsområdet som både angeläget och brådskande ur ett samhällsperspektiv.

Har du något tips till de som funderar på att söka en forskarutbildning?

Förbered dig på en rolig och utmanande tid som kommer att utveckla dig för livet samtidigt som du får chans att bidra till forskning.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18