Feedback i fokus på skandinavisk konferens om språkundervisning

2023-10-19

Birgitta Hellqvist är studierektor vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid
Uppsala universitet som samarrangerar konferensen med språkorganisationer i Danmark och Norge.
Foto: Marit Solblad

Den 26-27 oktober samlas omkring 200 lärare och lärarutbildare från Sverige, Norge och Danmark på campus Blåsenhus i Uppsala för att ta del av forskning om och erfarenheter av språkundervisning. Konferensen ”SKOLU-2023 Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk” är ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan länderna.

Bakom arrangemanget står Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet samt det danska centret för främmande språk (NCFF) och Nationellt centrum för engelska och främmande språk i Norge (Fremmedspråksenteret). Temat för konferensen är "Feedback i språkinlärning - skriftlig och muntlig feedback, ur lärar- och elevperspektiv"

– Att förstå och kunna ge feedback är helt centralt inom språkundervisning. Under konferensen kommer vi att få fördjupa oss i studier från våra nordiska länder när det gäller olika typer av feedback, både på direkta tal i klassrummet men även på skriftliga arbeten, säger Birgitta Hellqvist, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och studierektor vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA).

Både forskare och lärare som är verksamma i skolan deltar

– Vår ambition är att sprida forskning inom språkdidaktik, det är en del av vårt uppdrag. Vi hoppas att lärarna som deltar på konferensen ska kunna ta till sig av den forskning som presenteras, fylla på med ny kunskap och applicera den i sin undervisning. Men lika viktigt är att forskarna får träffa yrkesverksamma lärare och möjlighet att skapa nya nätverk. De har en hel del att hämta från lärarna, säger Birgitta Hellqvist.

I skolvärlden blåser det kring språkämnena och språkundervisningen. Dåliga resurser leder till att många kommuner plockar bort något av de moderna språken - tyska, franska eller engelska. Dessutom fattas det språklärare. Röster har länge höjts för att Sverige som exportberoende land tappar i konkurrenskraft när språkkunskaperna sjunker.

– Situationen är allvarlig men vi vill utveckla och stärka språkundervisningen och bidra till att den blir meningsfull och det blir den om man känner att man lär sig mer språk i skolan. Vi vet att bra undervisning ökar sannolikheten att eleverna försätter att studera språk senare i livet, säger Birgitta Hellqvist.

SKOLU-2023 Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk invigs på torsdag den 26 oktober på campus Blåsenhus av Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet och professor i franska.

Om arrangörerna

SKOLU 2023 är den andra större konferensen som Uppsala universitet genomför inom ramen för samarbetet med de språkfrämjande organisationerna i Danmark och Norge. Utöver konferenserna stöttar man varandra på olika sätt, exempelvis genom att bidra med kompetens under språkdagar i respektive länder.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet har i uppdrag från Sveriges riksdag att erbjuda fortbildning för modersmålslärare samt för lärare i engelska och moderna språk. Deras kurser, webbinarier och andra resurser ska utveckla språkundervisning på vetenskaplig grund samt integrera internationella perspektiv i språkundervisningen i skolan. Målet är att främja språkinlärning, interkulturell förståelse och global medvetenhet.

Webbplats edu.uu.se/fba

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) inrättades av den danska regeringen 2018 som en del av den nationella språkstrategin. Centret finns till för alla intressenter i hela utbildningssystemet och har som uppdrag att få fler elever och studenter att välja språk och verka för att språkkurserna är relevanta och av hög kvalitet. Centret som finns vid Köpenhamns och Aarhus universitet kommer att verka till slutet av 2025.

Webbplats ncff.dk

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) är ett resurscentrum för förskolelärare och lärare i engelska och främmande språk. De vill bidra till ökad motivation för språkinlärning och ökad kvalitet i språkundervisningen genom publikationer, kurser, konferenser och undervisningsresurser.

Webbplats hiof.no/fss

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-23