Hur främjar man motivation under ett helt arbetsliv som språklärare?

2023-11-30

Språklärarwebbinariets deltagare från vänster: professor Åsta Haukås, Universitetet i Bergen, Maria
Håkansson Ramberg, Uppsala universitet, Margareta Winter, språklärare, Hubert Ittner, språklärare,
Fredrika Nyström, Uppsala universitet. Foto: Andreas Forsberg

Den 9 november 2023 arrangerade Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering ett välbesökt språklärarwebbinarium med fokus på språklärares egen motivation. Att engagera sig i livslångt lärande, våga experimentera samt bygga nära relationer med elever lyftes fram som tre faktorer för att lyckas.

Bråk och stök, hög arbetsbelastning och läraravhopp. Det är en vanlig bild som presenteras av läraryrket, både av media och i forskning. Men många lärare stortrivs såklart på jobbet och stannar ett helt arbetsliv. Åsta Haukås, professor vid Universitetet i Bergen har intresserat sig för dessa röster och velat lära sig mer om vilka faktorer som styr.

Tre tysklärare del av motivationstudie

Under Språklärarwebbinariets första del presenterade Åsta den studie i ämnet där hon djupintervjuat tre före detta tysklärare med långa karriärer i skolan. Alla hade på olika sätt uppnått de grundläggande behoven inom den så kallade självbestämmandeteorin som legat till grund för studien, det vill säga autonomi, kompetens och samhörighet.

Resultatet visade även att lärarna haft mycket gemensamt i sin syn på ämnen, elever och undervisning men att det också finns olika vägar till ett meningsfullt lärarliv. En liknande presentation av insikter från språklärare om motivation som Åsta Haukås höll på Språklärarwebbinariet finns att se på YouTube.

Språklärarnas bästa tips

Språklärarwebbinariets andra del bestod av ett samtal med Åsta och Margareta Winter samt Hubert Ittner, båda två erfarna språklärare. Trots att de uppnått den formella pensionsåldern för flera år sedan undervisar de fortfarande i Stockholm och Uppsala. Samtalet ledde fram till flera förslag på konkreta verktyg för klassrummet. Att bygga relationer med alla elever, även med dem som inte är så motiverade lyftes fram som det viktigaste. 

Margareta och Hubert betonade också vikten av att hålla uppe både sin egen språknivå och sitt intresse för målspråkskulturen. De tipsade även om engagerande aktiviteter där eleverna både talar och läser det nya språket. Margareta beskrev hur varje elev säger något på tyska till henne när de kliver över tröskeln till klassrummet. Hubert delade med sig av en uttalsramsa som görs rytmiskt i kanon.

Sammanfattningsvis instämde Maragareta och Hubert i resultaten från Åsta Haukås studie, nämligen att tre nycklar för lärares egen motivation:

  1. delta i livslångt lärande
  2. våga experimentera i klassrummet
  3. se till att bygga upp bra och nära relationer med eleverna

Om språklärarwebbinariet

Språklärarwebbinariet arrangeras av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering två gånger per termin. Det riktar sig till lärare i engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk inom alla skolformer och alla färdighetsnivåer. Webbinariet samordnas av Maria Håkansson Ramberg och Fredrika Nyström.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18