Disputation: From 'the Genius' to 'the Gifted': The Conceptualisations of Giftedness in Educational Discourse in Sweden

2023-11-30

Den 15 december försvarar Caroline Sims sin avhandling I pedagogik: From 'the Genius' to 'the Gifted': The Conceptualisations of Giftedness in Educational Discourse in Sweden

Se abstract och doktorsavhandling

Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal IV Universitetshuset. Välkomna!

För mer informaition, se kalendariet.

Till kalendariet

Din avhandling kretsar kring begreppet begåvning i svensk skolkontext under 1800-talet till 2000-talet. Vad fick dig intresserad av ämnet?

I mitt tidigare liv som gymnasielärare i bland annat filosofi och litteratur mötte jag ibland elever som liksom blommade ut när de blev utmanade i undervisningen som jag då hade. Det var som att ett "äntligen" fanns i deras sätt att ta sig an de uppgifter jag gav dem. En del andra elever, som dittills kunnat få höga betyg utan att behöva anstränga sig särskilt mycket, reagerande inte alls på samma sätt när utmaningarna kom. De började i stället att tvivla på sin egen förmåga och ifrågasätta sig själva, och mig också för den delen, innan de insåg att det var dags att anta nya sätt att tänka. Både typerna av reaktioner lämnade mig med samma undran: Hur kan det komma sig att dessa reaktioner kommer på gymnasiet? Betyder det att eleverna inte tidigare blivit utmanade i så stor utsträckning, och hur har deras skolgång då sett ut? Jag upptäckte sedan att det finns ett helt forskningsfält som dels ifrågasätter om tillräckligt görs i skolan för att utmana även särskilt begåvade och dels hur undervisning kan anpassas för att inkludera de elever som kan ha kommit otroligt långt både i sitt tänkande och lärande, men för den skull inte behöver vara högpresterande ska tilläggas. När jag erbjöds en chans att söka en doktorandtjänst var det tydligt att det var just detta jag ville ägna mig åt. 

Vilka tycker du är de viktigaste slutsatserna som du har kommit fram till?

Att det finns flera saker som lärare kan göra för att uppmärksamma bredden av elever som finns i klassrummen, inklusive som sagt de som karakteriseras som särskilt begåvade, men att det är otydligt i skolans styrdokument vad lärarens roll är i förhållande till sådan elever och hur de kan arbeta i sådana frågor. Det leder bland annat till att satsningar som görs brister i kontinuitet och ifrågasätts. Dessutom pekar mina resultat på att det finns en mätdiskurs inom utbildning som är fokuserad på identifiering och kvantifiering. Det i sin tur leder till att en medikaliseringsdiskurs framträder, något jag valt att benämna som 'meducation', där särskild begåvning sammankopplas med tankar om att det skulle vara det samma som en diagnos. Slutligen finns också en spänning mellan konformitet och individualitet där elever antas anpassa sina förmågor efter vad som kollektivt efterfrågas snarare än att få visa bredden och djupet av sina kunskaper.

Vad har varit svårast under avhandlingsarbetet?

Min avhandling är den sjätte som skrivits i Sverige på temat särskild begåvning. Det innebär dels att mycket tid har gått åt till att sammanställa data som inte analyserats tidigare från mitt perspektiv. Eftersom forskningen är ny i Sverige finns också en hel del missuppfattningar av vad kärnan är i arbetet, nämligen att det inte handlar om en politisk fråga om elitism och ojämlikhet där elev ska ställas mot elev. I stället handlar det om en pedagogisk fråga i form av ett erkännande av elevers olika förmågor, utan att ifrågasätta deras lika värde.

Har du något tips till någon som funderar på att söka till eller precis har antagits till forskarutbildningen?

Först skulle jag vilja säga välkommen till en fantastisk tid i ditt liv, full av upptäckter, lärande och utmaningar! Sen skulle jag kanske nämna något om att vara beredd på lära dig att vässa dina argument och vänja dig vid att bli ifrågasatt. Mitt råd skulle då vara att även om du ibland känner dig som hoppandes mellan isflak i en strid ström så finns det en väg framåt, men det gäller att hålla balansen.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18