Disputation: Styrning av lärares arbete

2020-05-04

Nils Kirsten
Nils Kirsten

Den 15 maj försvarar Nils Kirsten sin avhandling i pedagogik Kompetensutveckling som styrning: Om statliga insatser för lärares kompetensutveckling och hur de förhandlas i lärares lokala praktik.

Se abstract (eng) och avhandling
Se abstract (sv)

Disputationen äger rum 15 maj, kl 13.15 i Gunnar Johanssonsalen på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Nils

Du forskar om kompetensutveckling som styrning av lärares arbete – vad har du kommit fram till i din forskning?

Mycket kortfattat visar avhandlingen att den svenska staten sedan början av 1990-talet har satsat allt större resurser på lärares kompetensutveckling. Staten har också ingripit allt tydligare i insatsers lokala genomförande. Två delstudier undersökte det lokala genomförandet av insatsen Läslyftet. Dessa visar att den kompetensutvecklingsmodell som Läslyftet bygger på, den så kallade kollegialt lärande-modellen, kännetecknas av standardiserade uppmaningar som är svåra för lärare att omsätta på sätt som bidrar till den egna undervisningen. Denna svårighet förstärks av att Läslyftets budskap om språk-, läs- och skrivundervisning förväntas tillämpas i skolans alla ämnen.

Har det dykt upp något som du skulle vilja forska vidare på?

Även om det finns starka skäl för statliga och lokala satsningar på lärares kompetensutveckling visar min och andras forskning att sådana satsningar sällan är tillräckligt väl utformade för att bidra till lärares undervisning. Ett viktigt forskningsuppdrag är att undersöka hur policyaktörer kan ingripa i lärares kompetensutveckling på mer produktiva sätt.

Vad gör du härnäst?

Jag ska vara föräldraledig med mitt yngsta barn i ett år. Sen hoppas jag på att i någon form fortsätta den gärning jag påbörjat under forskarutbildningen vid EDU.

Vad är ditt bästa tips för att överleva doktorandtiden?

Försök att hitta skickliga kollegor som du kan utbyta tankar med: diskutera idéer, läsa varandras texter osv. Annars kan man lätt känna sig ensam i arbetet. Det ökar motivationen att jobba på när det är motigt! Man behöver också kommentarer från olika håll för att kunna värdera vikten av de synpunkter man möter. 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-23