Licentiatseminarium: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan.

2020-09-18

Petra Gäreskog

Den 25 september försvarar Petra Gäreskog sin licentiatuppsats i pedagogik, med titeln: Jurisdiktion och arbetsfördelning. Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan.

Se abstract (eng) och uppsats

Licentiatseminariet äger rum fredag 25 september, kl 13.15 i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom.
Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet 

Intervju med Petra

Du forskar i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik – hur kom du in på den banan?

Jag har en bakgrund som förskollärare och under åren som förskollärare väcktes ett särskilt intresse för de barn som vi i arbetslaget upplevde en oro för. Vi sökte hjälp av specialpedagog och fick handledning i arbetslaget. När jag fick möjlighet att genomföra denna studie ville jag fördjupa mig i frågor som rör yrkesgrupperna, specialpedagoger och förskollärare, och vem som gör vad i förhållande till arbetsområdet barn i behov av särskilt stöd.

Vad har du kommit fram till i ditt licentiatforskningsprojekt?

Fokus i min licentiatuppsats riktas alltså mot specialpedagoger och förskollärare och den arbetsfördelning som yrkesgrupperna beskriver sker när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Licentiatuppsatsen behandlar även hur yrkesgrupperna formulerar problemen när det gäller orsaker till barns svårigheter i förskolan. 

Kortfattat visar resultaten att specialpedagogerna i förskolan arbetar huvudsakligen med konsultation och rådgivning med arbetslag.  Specialpedagogernas roll och arbete tycks vara på distans från undervisning och möten med enskilda barn och barngrupper. Under intervjuerna med förskollärarna framkom att de värderade handledning från specialpedagoger högt och att specialpedagogen, under handledning, kan bidra med ett utifrånperspektiv eftersom de inte är en del av arbetslaget.

Resultaten tyder också på att specialpedagogerna representerar en relationell syn på barns svårigheter som innebär att barns svårigheter uppstår i mötet med olika företeelser i miljön. Medan förskollärarna i studien i större utsträckning förlägger problemet hos det enskilda barnet.

Vad gör du härnäst?

Jag kommer att undervisa här på EDU, i huvudsak på förskollärarprogrammet men även på speciallärarprogrammet. Sen ska jag
även försöka skriva artiklar utifrån min insamlade empiri.

Har du något tips till de som funderar på att påbörja en forskarutbildning?

Ta en sak i taget och sätt upp delmål. Hitta en forskargrupp att delta i.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18