Disputation: Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola

2021-05-26

Carina Berkhuizen
Carina Berkhuizen

Den 4 juni försvarar Carina Berkhuizen sin doktorsavhandling i pedagogik: Barns samspel bortom förskolans väggar. Om yngre barns samspel och platsskapande på förskolegården och i en mobil förskola.

Se abstract (eng) och avhandling

Disputationen äger rum fredag 4 juni, kl 10.15 i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus och åhörare kan delta via videolänk i Zoom.

Varmt välkomna!

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Carina

Du har forskat på barn och lek i mobila förskolor – hur skiljer sig lek i en sådan ifrån lek i vanliga förskolor?

Det barn är med om, de erfarenheter de får både i en förskola och på annat håll, kan potentiellt användas i deras lekar. Vissa lekteman har därför möjlighet att bli förstärkta i en mobil förskola. Vad barnen varit med om i den mobila förskola där jag genomförde forskning kunde tydligt kännas igen i vissa av fantasilekarnas teman. Till exempel framkom i min ena studie säkerhetsbältesanvändning som ett tydligt inslag i ett lektema som handlade om fordon. Detta kan sättas i relation till att i mobila förskolor erfar barn tydliga säkerhetsrutiner såsom hur viktigt det är att ha säkerhetsbälte på sig då bussen de sitter i är i rörelse. Ett annat exempel kan kopplas till att pedagogerna, i den mobila förskola där jag var, med jämna mellanrum lagade mat över öppen eld: ett av barnens lekteman var just att göra upp eld på låtsas och laga olika sorters mat över den. Träflis fungerade som fiskpinnar, fanns det mossa kunde det vara haloumi och stora murkna träbitar kunde föreställa kött. Intressant här är att med varierande miljöer antog lekar med samma tema lite olika skepnad. Liksom i en mer vanlig förskola, kan dock mer eller mindre utrymme vikas för barns lek. Jag genomförde forskning i en mobil förskola där barnen hade möjlighet att leka såväl inne i bussen som i varierande rumsligheter utomhus. Såväl tid som rum fanns för barns lek.

Vad skulle du vilja lyfta fram som de viktigaste bidragen från din forskning?

Jag hoppas att min avhandling sammantaget bidrar med en ökad förståelse kring betydelsen av social och fysisk miljö för barns samspel, däribland platsskapande i olika rumsligheter som erbjuds dem. I avhandlingens första studie har jag fokus på olika samspelssammanhang som framkommer på olika förskolegårdar och som en viktig del i resultatet kan lyftas barnens, så kallade, ”samspelsknutpunkter” och ”samspelsstråk”. I resultatet framkommer också att förekomsten av flera exemplar av samma slags artefakter kunde ha betydelse för barns deltagande i olika samspel. Att fysisk miljö har betydelse för hur, och om, pedagoger kan bidra i barns samspel, visas också på olika sätt i denna studie. Ett viktigt resultat i min forskning i den mobila förskolan var att pedagogernas val av destinationer inte minst beror på vad de planerar för aktiviteter men även fysiska platser i sig har betydelse för valen. I den mobila förskola jag fick tillträde till, valdes framför allt platser som utgjorde naturmarker av olika slag. Hur pedagoger väljer destinationer i en mobil förskola, eller fysiska platser i en mer vanlig förskola, men också huruvida tid för lek finns behöver sättas i relation till platsskapande som sedan kan bli möjligt i de rumsligheter som barnen möter. Tid för fri lek kan möjliggöra barns skapande av något som jag benämnt ”play-places” såväl i en buss som till exempel då barnen använder fysiska platser med varierande slag av naturmaterial. Jag har på grund av olika forskningsfokus i de olika studierna använt mig av olika teoretiska perspektiv och metoder och det kan i sig ses som ett bidrag.  

Har det varit några extra utmaningar med att forska på en förskoleverksamhet som förflyttar sig?

För att det skulle bli bra bild och ljudupptagning vid filmning krävdes en del av utrustningen samt hanteringen av den i olika situationer. Ibland filmade jag i begränsade utrymmen inne i en buss, ibland filmade jag gåendes på ojämn mark, ibland rörde sig barnen snabbt över stora ytor. Eftersom jag varit mån om att lära mig hur filmkameran fungerade innan, kunde jag ha ordentligt fokus på det som hände runt mig när jag genomförde forskningen. Förutom att jag filmade förde jag bland annat fältanteckningar och för att kunna göra det hade jag papper och penna lätt till hands samtidigt som jag bar en stor kamera och dess väska. Det var en del att hålla ordning på men jag hittade ett fungerande sätt. Det var viktigt med bra fickor och förmåga att hålla uppmärksamhet på flera saker samtidigt.

Har du något tips från din doktorandtid som du vill dela med nya doktorander?

Var varsam om din tid och din kraft.  

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18