Senaste studentuppsatser

 • Simm, Sabina; Sonehag, Beatrice

  förskollärarens vardag: Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

  2019.

  Open access
 • Lindberg, Karin; Wahlström, Matilda

  På menyn: En kvalitativ observationsstudie om interaktion och lärande vid måltidssituationer i förskolan

  2019.

  Open access
 • Saxunger, Emelie; Persson, Matilda

  Ett normkritiskt förhållningssätt: En studie om normkritiskt förhållningssätt, med fokus på genus och HBTQ och den fysiska miljöns möjligheter och/eller begränsningar

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Emil; Sköld, Hanna

  The Future Is Robots: En läromedelsanalys om begrepp inom programmering i matematikböcker för årskurs 1-3

  2019.

  Open access
 • Jakobsson, Linn; Lotz Lee, Alexandra

  1 + 1 = ?: En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  2019.

  Open access
 • Abou-Soultan, Fattma; Dhraief, Rahma

  Behandlas de fem matematiska förmågorna?: En studie av hur olika matematiska förmågor behandlas i svenska läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3

  2019.

  Open access
 • Virdeborn, John; Samuelsson, Patrick

  Kunskapens former inom entreprenörskap: En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  2019.

  Open access
 • Carolina, O´Neill Contreras; Pihlaja-aho, Marika

  Aktiva pojkar och pojkar flickor?: Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  2019.

  Open access
 • Gradin, Matilda; Emanuelsson, Nora

  "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?": - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  2019.

  Open access
 • Eldwinge, Emeline; Walén, Marica

  Trolla med knäna: En studie om hur klasslärare stödjer elever med ADHD, där forskningsuppmaningar och praktiska lösningar i klassrummet undersöks.

  2019.

  Open access
 • Bartha Söderman, Lisa; Strauss, Anna

  Digitaliseringen i förskolan - En kantitativ studie av IKT i verksamhet och undervisning

  2019.

  Open access
 • Joelsson, Ingrid; Kajgård, Tyra

  Anställdas meningsskapande: En studie av doktoranders meningsskapande till introduktionsprocessen på Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Fredlander, Oskar; Melbye, Jonathan

  Hur poliser lär sig hantera stressfyllda situationer: En fängslande studie

  2019.

  Open access
 • Ciftci, Evin; Damra, Eyad

  Lågaffektivt bemötande i förskolan: En del av vardagen

  2019.

  Open access
 • Korshed Lejon, Kani; Millqvist, Ludvig

  Tyst Kunskap: En kvalitativ studie om hur tyst kunskap tas tillvara på inom detaljhandeln

  2019.

  Open access
 • Lindblad, Augustin; Odelkrantz, Johanna

  Lära genom att göra?: En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

  2019.

  Open access
 • Talebi, Pantea; Charro, Nadine

  Relationen mellan förskolan och nyanlända vårdnadshavare: en studie om olika kommunikationsmetoder mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger

  2019.

  Open access
 • Lindqvist, Victor; Sjölund, Jenny

  Hur framställs innehållet om addition och subtraktion i applikationer?: En komparativ studie mellan två matematiska applikationer

  2019.

  Open access
 • Hedman, Anders

  "En känsla av inflytande": En dokumentstudie av församlingsrådets autonomi

  2019.

  Open access
 • Ramnestedt, Alicia; Norrman, Nelly

  Olika men ändå så lika: En kvalitativ studie av Reggio Emilia, Montessori och deras förhållningssätt till förskolans läroplan

  2019.

 • Berger, Robert; Lehrberg, Sofia

  Särskilt begåvade elever: En studie kring samarbete och anpassning

  2019.

  Open access
 • Dahlquist, Olle; Klingenström, Pontus

  "Att få möjlighet att leka, det är livet": En studie om barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare samt specialpedagoger uppfattar lek

  2019.

  Open access
 • Björklund Pettersson, Linn

  It’s a little bit like drawing the lottery: A study of American and British expats’ educational strategies in Berlin

  2019.

  Open access
 • Bohman, Klara

  Leading Change From the Middle: A Qualitative Study on Middle Managers' Role in Organizational Transformation

  2019.

 • Müller, Marit; Adams, Simone

  ”Man gör det för barnens skull […]”: Förskollärares tankar kring etiska ställningstaganden i arbete med dokumentation i förskolan

  2019.

 • Fransson, Ida; Eriksson, Maja

  Omsorg och undervisning: En kvantitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på två centrala begrepp i förskolan

  2019.

  Open access
 • Glaad, Emilia; Karlsson, Malin

  Pasta makaroner, tio miljoner: Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Jenny; Berglund, Sandra

  "En viktig j*vla studie": En fenomenologisk intervjustudie av hur pedagoger organiserar arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Gerhardt, Victoria; Nilsson, Emeli

  Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke: En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  2019.

  Open access
 • Lindgren, Beatrice; Hammoud, Majeda

  Inkludering av nyanlända barn i den svenska förskolan.: En kvalitativ studie utifrån förskollärares arbetsmetoder med nyanlända barn, med fokus på inkludering när det svenska språket saknas.

  2019.

 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  "För sista gången Terry, ta av dig klänningen!": Framställningar av flickor, pojkar och funktionsvariationer i TV-program riktade till barn

  2019.

  Open access
 • Kling, Hannah; Wahlund, Alejandra

  Ledarskap i klassrummet: En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

  2019.

  Open access
 • Shat, Fidaa

  Alla barn vill leka: En kvalitativ intervjustudie om förskolepersonalens uppfattningar om lek i förskolan och barn med leksvårigheter

  2019.

  Open access
 • Lunderbye, Erica

  Att leva och leka på liten yta: En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  2019.

  Open access
 • Kristine, Meidell; Sara, Palmqvist

  Samarbetet i ett inkluderande klassrum: möjligheter och begränsningar

  2019.

  Open access
 • Forngren, Sofia

  Kognitiv neurovetenskap i skolan

  2019.

  Open access
 • Morén, Axel

  Undervisning av nyanlända – då och nu

  2019.

  Open access
 • Morén, Axel

  Språkutvecklande lärande: Med inriktning på nyanlända elever

  2019.

  Open access
 • Backman, Margaretha; Besarani, Mariam

  Hur skapas utrymme för olika språk i förskolan?: En intervjustudie med förskollärare om flerspråkighet och föräldrasamverkan

  2019.

  Open access
 • Stagnell Johansson, Lisa

  Är jag svensk?: Identifiering, normer och representation i svenska läromedel

  2019.

  Open access
 • Lundquist, Josefine; Bergström, Sandra

  “Lika med det visar rätta svaret och man kan använda det för att göra en emojig”: En undersökning om hur elever i årskurs 3 och 6 uppfattar likhetstecknet.

  2019.

  Open access
 • Abazi, Louicé; Elou, Rodjin

  Hjälpmedel eller maktmedel?: En kvalitativ studie om lärares didaktiska reflektioner kring behavioristiska verktyg

  2019.

  Open access
 • Rönn, Kim; Yilmaz, Zerrin

  Lekens betydelse för barns utveckling och lärande: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares roll i barns lek och lärande

  2019.

  Open access
 • Jonsson, Caroline; Mogård, Rebecka

  Är språket nyckeln till matematik?: En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen i lågstadiet

  2019.

  Open access
 • Johansson, Isabell

  Barnlitteraturen som ett läromedel?: En kvalitativ studie av barnlitteraturens roll i jämställdhets- och genusarbetet i förskolan

  2019.

  Open access
 • Nyman, Emma; Pousette, Dennis

  Hög- och lågpresterande elevers matematikångest i en svensk kontext: En studie av resultaten från TIMSS 2015

  2019.

  Open access
 • Sundén, Johanna

  Yoga med yngre elever: En kvalitativ studie med yngre elever i en könsneutral undervisningsmiljö om de positiva egenskaperna yoga sägs medföra

  2019.

 • Andersson, Jenny; Lind, Andrea

  Snälla läs för mig: En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.

  2019.

  Open access
 • Lyngstad, Karolina

  Konflikter i skolan: En kvalitativ intervjustudie om samspelet mellan lärare och elev och lärares strategier vid konflikthantering

  2019.

  Open access
 • Eklund Granados, Sara; Elgenius, Sigrid

  Inkluderingens pusselbitar: En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Berglin, Elida; Nygren, Viktoria

  Ett språk för alla: Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  2019.

  Open access
 • Cyvin, Jasmine; Gustavsson, Elin

  Det upplevda lärandet i en ny yrkeskultur: En kvalitativ studie om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden

  2019.

  Open access
 • Forsgren, Louise; Englund, Ebba

  Grupparbeten i undervisningen  : En kvalitativ studie av lärares inställning till grupparbeten

  2019.

  Open access
 • Hubert, Dobroniak

  Idrott, hälsa och betyg.: En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet.

  2019.

  Open access
 • Eriksson, Sebastian; Svensson, Oscar

  En studie som ingen annan: En kvantitativ innhållsanalys av arbetsböcker i engelska riktade mot årskurs 3

  2019.

  Open access
 • Evikoski, Kaisa; Olsson, Malin

  Undervisning i förskolan: Ris eller ros?: En kvantitativ och kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan.

  2019.

  Open access
 • Filippidou, Sofia; Rang Timander, Camilla

  "Det som kan göras inne kan göras ute": -En intervjustudie om förskollärares syn på utomhuspedagogik och dess inverkan på barns lärande

  2019.

  Open access
 • Askling, Hannah; Hedendahl, Matilda

  Kramar med ramar: En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare ser på arbetet med barn inom autismspektrum

  2019.

  Open access
 • Englund, Stina

  "Förskolans rytmik - varje stund är unik": En kvalitativ studie om hur förskollärare och barn ser på rytmikutövande i förskolan

  2019.

  Open access
 • Ögren, Rebecca; Ahlin, Lii

  Starka flickor och snälla pojkar eller hur var det nu igen?: En studie av könsnormer i 6 moderna svenska barnromaner som används i årskurs 1-3

  2019.

  Open access
 • Danielsson, Emelie; Sjöblom, Sandra

  Långtidsinhyrda tjänstemän: Upplevd motivation och tillhörighet

  2019.

  Open access
 • Notter, My; Petersson Medina, Sandra

  "När man är uppe i himlen, då flyger man inte ner igen": Kvalitativa intervjustudier om pedagogers uppfattningar av att möta barns frågor om döden samt hur barn resonerar om döden

  2019.

  Open access
 • Alvinder, Josefin; Korsmo Ström, Caroline

  Lärplattans roll i barns liv: En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares och förskollärares upplevelser av lärplattor för barns utveckling och lärande

  2019.

  Open access
 • Murad, Diana; Torres Taquechel, Wendy

  Vill du vara med på våran lek?: En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  2019.

  Open access
 • Forsberg, Linnéa; Niklasson, Maria

  "En gång skulle två katter tälta": En analys av intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de nationella provens stödstrukturer för ämnesprov i svenska i årskurs 3, 2014 och 2015

  2019.

  Open access
 • Palm, Sonja; Matalamaa, Jenna

  Fördelning av ordet i klassrummen: En studie av hur fyra lärare fördelar ut ordet i klassrummet och om det kan vara ett verktyg för demokratiska arbetssätt

  2019.

  Open access
 • Elfving, Johan; Hansen Guterstam, Oliver

  Digital inkludering: En enkät- och intervjustudie om pedagogers användande av digitala verktyg i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Dusabumuremyi, Anitha

  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur pedagoger upplever flerspråkiga interaktioner i förskolan

  2019.

  Open access
 • Rocksén, Erika; Ekenberg, Christina

  Alternativa verktyg: Läsande och skrivande med teknikens hjälp ur ett inkluderande perspektiv.

  2019.

  Open access
 • Sjöblom, Isabelle; Stolt, Carolina

  "Alla barn ska få möjlighet att delta": - en kvantitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Eckeskog, Felicia; Johan, Nyberg

  När det ligger och pyr: En uppsats om konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv

  2019.

  Open access
 • Lindblom, Pontus; Wigertoft, Madeleine

  Det är bara fröknarna som bestämmer: En intervjustudie om barns integritet i samband med dokumentationsformerna fotografi och film i förskolan

  2019.

  Open access
 • Bendelin, Emma; Hoffman, Anna

  Läxor eller inte?: En studie om lärares syn på läxor i skolans tidiga år

  2019.

  Open access
 • Olsson, Christofer; Matero, Laura

  Att utveckla förståelse om religion: En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  2019.

  Open access
 • Howard, Kyle; Söderström, Pernilla

  SchoolSoft – ålagd men inte användarvänlig?: En studie av grundskolelärares attityder till en lärplattform

  2019.

  Open access
 • Larsen, Sebastian; Linman, Louise

  Att vara nyanländ i den svenska skolan: En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  2019.

  Open access
 • Wikberg, Ellen; Lundblad, Amanda

  Ur ett kvinnligt perspektiv: En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om sitt ledarskap och skillnaden mellan dessa i kvinno- respektive mansdominerade branscher

  2019.

  Open access
 • Delgadillo, Giselle; Blom, Jenny

  Första linjens chefers upplevda behov av stöd -En jämförelse av tre förvaltningar inom en regional organisation

  2019.

  Open access
 • Lee Luck, Kahlil; Söderlund, August

  Practice makes perfect?: En studie av praktikens betydelse för anställningsbarhet

  2019.

  Open access
 • Gustafsson, Sandra; Danielsson, Sofia

  Lärares arbete med beröm och korrigering av elevbeteenden: En kvalitativ intervju- och observationsstudie

  2019.

  Open access
 • Pilvinen, Anna

  "Sätt då två som pratar swahili bredvid varann - varför inte"- En studie om användning av och attityder till translanguaging i två tvåspråkiga klassrum.

  2019.

  Open access
 • Thersthol, Jonathan; Höglund, Eskil

  Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen?: En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  2019.

  Open access
 • Gustafsson, Matilda; Josefsson, Amanda

  Didaktiska avvägningar i klassrummet: En studie om lärares val av möblering och placering av elever med olika prestationsnivåer

  2019.

  Open access
 • Selwan, Chimene; Lind, Madeleine

  ”Lyssna på barnets berättelse, hen kan tala om mer än vad du är medveten om”: En enkätstudie om pedagogers arbete med barn som far illa i hemmet

  2019.

  Open access
 • Pettersson Naumann, Aksel; Winroth, Niklas

  Att gå framåt är inte alltid ett framsteg: En kvalitativ intervjustudie om svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever

  2019.

  Open access
 • Gewers, Philip; Azami, Foad

  Speltid: Det omedvetna lärandet?

  2019.

  Open access
 • von Lung, Sandra; Arfvén, Emma

  En hållbar verksamhet med lika villkor: En kvalitativ studie om relationen mellan normkritik, makt och jämställdhet på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Stillman, Tua; Olofsson, Lena

  Det muntliga språkets betydelse i den naturvetenskapliga undervisningen

  2019.

  Open access
 • Holst, Jennifer; Malm, Jennifer

  Vad händer sen då?: En enkätstudie om överföring av kompetens från utbildningsinsats till dagligt arbete

  2019.

  Open access
 • Holm Sandqvist, Karin; Björkenlid-Johansson, Gunilla

  Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs- och skrivutvecklling: En intervjustudie om lärares uppfattning, erfarenheter och fortsatta arbete utifrån bedömningsstödet i läsning

  2019.

  Open access
 • Mari, Virginia

  Speciallärare i teori och praktik: En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  2019.

  Open access
 • Dulic Malkoc, Ernada

  Skolors didaktiska arbete med elevers fonologiska medvetenhet i grundskolans tidigare år.: En kvalitativ studie av skolors rutiner vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet samt de åtgärder som sätts in för elever som uppvisar svårigheter inom detta område.

  2019.

  Open access
 • Kallström, Jenni; Magnusson, Tina

  Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som andraspråk: Beskrivningar från 10 lärare på lågstadiet och vuxenutbildningen.

  2019.

  Open access
 • Peleback, Teija; Jansson Ragnås, Malin

  Elevers upplevelser om extra anpassningar – 8 elever i behov av stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling

  2019.

 • Mårtensson, Mia; Rosenborg, Jeanette

  Läsfrämjande insatser för barn och unga på lov: möjligheter och utmaningar

  2019.

  Open access
 • Uljas, Tuuli

  Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk”: Om sverigefinska barns identitetssarbete

  2019.

  Open access
 • Claesson, Rebecca

  Språket - en säkerhetsfråga?: En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  2019.

  Open access
 • Dahlén, Michael

  Ibland kan det vara bättre att be om ursäkt än om tillåtelse: En studie av en konsuls liv i Alicante 1796–1801

  2019.

 • Gille, Fanny

  Skönhetens språk: Skönhetsideal för kvinnor i Magasin för Konst, Nyheter och Moder 1818–1844

  2019.

 • Palmqvist, Malin; Strandberg, Anne

  Samundervisning: En studie i speciallärares och ämneslärares möjligheter att uforma specialpedagogiskt stöd på gruppnivå i grundskolan

  2019.

  Open access