Recent Student Theses

 • Ejner, Jennie; Norén, Elin

  Ett integrerat respektive segregerat förhållningssätt i skolan: En jämförande textanalys av kurslitteratur i specialpedagogik för grundskollärare

  2020.

  Open access
 • Radtchenko, Nina; Ullsten, Therese

  Matematik för problemlösning eller problemlösning för matematik?: Lärandeperspektiv i problemlösningsuppgifter i läroböcker för årskurs 4-6.

  2020.

  Open access
 • Ekström, Hanna; Sjöström, Sofie

  Är det ett problem?: En textanalys av problemlösningsuppgifter i matematikböcker för årskurs 4–6

  2020.

  Open access
 • Huuhka, Johanna; Kreku, Lina

  Synliga eller osynliga?: En kvalitativ textanalys om hur Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs i läroböcker för SO-ämnena

  2020.

  Open access
 • Bergström, Madelene; Carlsson, Susanne

  ”Könet sitter mellan benen och genus i huvudet”: En intervjustudie om förskollärares förhållningsätt och arbete kring genusmedvetenhet i förskola och förskoleklass

  2020.

  Open access
 • Krogius, Kristian; Odelind, David

  Samtalet är så mycket mer än bara samtal!: Förutsättningar för lärande i olika arbetsformer och sittordningar

  2020.

  Open access
 • Henriksson, Linus; Jonsér, Lovisa

  Från det lilla till det stora eller vice versa?: En kvalitativ läromedelsanalys av kemiläromedel i årskurs 4-6

  2020.

  Open access
 • Ådahl, Nils; Önnerfält, Ivar

  Digitala spel eller penna och papper?: Ett undervisningsexperiment som jämför två metoder för träning av multiplikationstabellen

  2020.

  Open access
 • Hassan, Horiyo; Jama Elmi, Shukri

  Flerspråkiga barns språkbruk och delaktighet i leken.: En kvalitativ studie om flerspråkighet i förskolan.

  2020.

 • Zaal, Frida

  Students’ Perception of their Reading and Writing Difficulties, School Experience and Future Aspirations: - A Cross-Cultural Qualitative Interview Study with Upper Secondary Students in Malta and Sweden

  2020.

  Open access
 • Rettne, Elisabeth; Tanous, Lara

  ”Rör med kroppen, det fastnar i knoppen”

  2020.

  Open access
 • Hansson, Elias; Orregård, Anna

  Vilka matematiska förmågor kan elever utveckla egentligen?: En textanalys av matematikläromedel för årskurs 1-3

  2020.

  Open access
 • Hamberg Bräck, Sara; Lindblad, Sofia

  Inkluderande eller exkluderande läromedel?: En analys av läromedel i engelska utifrån genus, etnicitet och funktionsvariation

  2020.

  Open access
 • Zilén, Ida; Öfverström Hadley, Nicole

  Bilderboken om allas lika värde: En innehållsanalys där den didaktiska potentialen analyseras i bilderböcker där karaktärer med funktionsnedsättning gestaltas

  2020.

  Open access
 • Pratama, Stephen

  Teaching Controversial History: Indonesian High School History Teachers' Narratives about Teaching Post-Independence Indonesian Communism

  2020.

  Open access
 • Larsson, Jennifer; Vincent Bergman, Lovisa

  Hur grundskollärare uppger att de arbetar med flerspråkiga elever inom läsande och skrivande: En kvalitativ studie av grundskollärare i åk Fk-3.

  2020.

  Open access
 • Elebring, August; Hallberg, Anna

  Laborera, kommunicera och göra matematik: En studie om hur olika läromedelsserier förhåller sig till kommunikativ matematik och laborativt lärande

  2020.

  Open access
 • Hansson, Julia

  Tydliggörande pedagogik för ökad inkludering?: En kvalitativ intervjustudie

  2020.

  Open access
 • Hellgren, Ellen; Jansson, Mikael

  Hur presenteras formativ bedömning i läroböcker för elever?: En analys av formativ bedömning i läroböckerna ZickZack och Prima åk. 1-6

  2020.

  Open access
 • Mohamed, Zeinab; Valenzuela, Estefania

  Får jag också vara med?: En kvalitativ studie om hur specialpedagoger och förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering

  2020.

  Open access
 • Biel, Filip; Edström, Johanna

  Värderande uttryck i berättande texter: En kvalitativ textanalys om värderingar baserat på Appraisalteorin utifrån elevtexter från Nationella proven 2013 i årskurs 6

  2020.

  Open access
 • Hugaas, Josefin; Ström, Frida

  ”Inte ett leende före höstlovet”: En kvalitativ studie om lärares erfarenheter och upplevelser av mottagandet av en ny skolklass

  2020.

  Open access
 • Borg, Tove; Ewertson, Izabella

  Hur läromedel i svenskämnet presenterar läs- och skrivinlärning: En kvalitativ textanalys med fokus på interaktionsgrad samt läromedlens förhållningssätt till introduktion av språkinlärning

  2020.

  Open access
 • Fransson, Lina; Nordenholm, Tilda

  "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden.": En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  2020.

  Open access
 • Henriette, Bering

  An Even Playing Field?: Patterns of Differentiation in the Biographical Backgrounds of American College Athletes

  2020.

  Open access
 • Andersson, Matilde; Frejd, Julia

  Välj oss!: En kvalitativ studie om arbetsgivarvarumärkets betydelse

  2020.

  Open access
 • Björkqvist, My; Ullman, Viktoria

  Konsten att ta lärdom från exitsamtal: En studie fokuserad på individuellt lärande utifrån ett organisatoriskt fenomen

  2020.

 • Aaltonen, Lisa; Holmberg, Moa

  Att undervisa alla elever: En studie om grundskollärares upplevelser av att undervisa elever med svenska som andraspråk.

  2020.

 • Fritzon, Lukas; Källström, Jacob

  Samarbete inom lärarkåren: En studie kring kunskapsöverföring i skolan

  2020.

  Open access
 • Schattauer, Victoria

  Tillhörighet och konflikt: En kvalitativ studie om arbetsplatskonflikter inom kvinnodminerade serviceyrken

  2020.

  Open access
 • Hildingsson, Emma; Thunell, Johanna

  Genrestruktur och ´förenkling´ i nivåbaserade läromedel: En kvalitativ textanalys av det nivåbaserade läsläromedlet Den magiska kulan

  2020.

  Open access
 • Orrby, Emil

  Pommes gaufrettes men inte sushi: En studie av läromedel för gymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram, med inriktning på hur olika kulturer omnämns från 1970 – 2000.

  2020.

  Open access
 • Andretzky, Simon; Huss, Frida

  Vad är meningen med bilden?: En multimodal läromedelsanalys av matematikläroböcker för årskurs 1-3

  2020.

  Open access
 • Huusko, Anna; Smidvik, Sanna

  Påtvingat flexibelt arbete: En kvalitativ studie om gymnasielärares distansarbete under Coronakrisen

  2020.

  Open access
 • Jadari, Basim

  Bygga broar mellan läsaren och texten, en studie om röst och kausalitens förekomst hos de sakprosatexterna i nationella proven från 2013

  2020.

  Open access
 • Karlberg, Micaela; Öhlén, Caroline

  Vem får synas: En bild analys om genus i läromedel i matematik

  2020.

  Open access
 • Josefine, Gynnerstedt; Nevlén, Elin

  En studie av lärares implementering av arbetssättet kooperativt lärande.

  2020.

  Open access
 • Elmi, Nadira

  Ledarskapets betydelse för arbetsplatslärande: En kvalitativ studie om socialtjänstens handläggares uppfattningar

  2020.

 • Svedberg, Cristin; Etemadi, Jasmine

  Får jag vara med?: En studie om barns och vårdnadshavares upplevelser rörande inkluderingen i skolan av barn med ADHD

  2020.

  Open access
 • Jansson, Amanda; Johansson, Lina

  Heterosexualitet, ett osynligt lärandemål?: En kvalitativ läromedelsanalys av biologiböckers sex- och samlevnadsavsnitt.

  2020.

  Open access
 • Björk, Fredrik

  Digital kompetens och IKT i Förskolan

  2020.

  Open access
 • Bosson Ankarcrona, Sophia; Wiklöf, Ida

  "Det är inte automatiskt sant": En studie om källkritik i yngre åldrar

  2020.

  Open access
 • Grannäs Brännström, Tove

  Svenskämnets förändring: En kvalitativ textanalys av Lgr 80 och Lgr 11 med fokus på förändringen i svenskämnets kursplaner.

  2020.

 • Olsson, Malin

  Barns rätt till inflytande - en didaktisk (o)möjlighet?: En fenomenografisk studie om nyutexaminerade förskollärares uppfattningar av undervisning och inflytande samt följder av en lagstiftad Barnkonvention

  2020.

  Open access
 • Sörensen, Marie

  Att möta elevers olikheter i undervisningen: En kvalitativ studie med ett urval lärare och speciallärare i den svenska grundskolan

  2020.

  Open access
 • Svedberg, Agnes

  Nyplantering: Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  2020.

  Open access
 • Nygårds, Anna; Paulsson, Sofie

  "Har man inte begreppen så kommer du inte heller förstå matematiken": En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på läsförståelse inom matematiken och hur de beskriver sitt arbete

  2020.

  Open access
 • Gustafsson, Malin; Karim, Mobina

  En förskola för alla: En intervjustudie om hur pedagoger i förskolan ser på specialpedagogik

  2020.

  Open access
 • Mårtensson, Viktoria; Namei, Georgette

  En kvalitativ studie om utvecklingssamtal på lågstadiet

  2020.

  Open access
 • Helander, Sofie; Wallman, Jenny

  "Språkutveckling på olika villkor": Hur förskolepedagoger arbetar med barn vars språkutveckling är försenad

  2020.

  Open access