Senaste studentuppsatser

 • Müller, Marit; Adams, Simone

  ”Man gör det för barnens skull […]”: Förskollärares tankar kring etiska ställningstaganden i arbete med dokumentation i förskolan

  2019.

 • Glaad, Emilia; Karlsson, Malin

  Pasta makaroner, tio miljoner: Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Jenny; Berglund, Sandra

  "En viktig j*vla studie": En fenomenologisk intervjustudie av hur pedagoger organiserar arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Gerhardt, Victoria; Nilsson, Emeli

  Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke: En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  2019.

  Open access
 • Fransson, Ida; Eriksson, Maja

  Omsorg och undervisning: En kvantitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på två centrala begrepp i förskolan

  2019.

  Open access
 • Lindgren, Beatrice; Hammoud, Majeda

  Inkludering av nyanlända barn i den svenska förskolan.: En kvalitativ studie utifrån förskollärares arbetsmetoder med nyanlända barn, med fokus på inkludering när det svenska språket saknas.

  2019.

 • Lindberg, Karin; Wahlström, Matilda

  På menyn: En kvalitativ observationsstudie om interaktion och lärande vid måltidssituationer i förskolan

  2019.

  Open access
 • Abou-Soultan, Fattma; Dhraief, Rahma

  Behandlas de fem matematiska förmågorna?: En studie av hur olika matematiska förmågor behandlas i svenska läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3

  2019.

  Open access
 • Virdeborn, John; Samuelsson, Patrick

  Kunskapens former inom entreprenörskap: En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  2019.

  Open access
 • Saxunger, Emelie; Persson, Matilda

  Ett normkritiskt förhållningssätt: En studie om normkritiskt förhållningssätt, med fokus på genus och HBTQ och den fysiska miljöns möjligheter och/eller begränsningar

  2019.

  Open access
 • Simm, Sabina; Sonehag, Beatrice

  förskollärarens vardag: Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

  2019.

  Open access
 • Jakobsson, Linn; Lotz Lee, Alexandra

  1 + 1 = ?: En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Emil; Sköld, Hanna

  The Future Is Robots: En läromedelsanalys om begrepp inom programmering i matematikböcker för årskurs 1-3

  2019.

  Open access
 • Carolina, O´Neill Contreras; Pihlaja-aho, Marika

  Aktiva pojkar och pojkar flickor?: Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  2019.

  Open access
 • Eldwinge, Emeline; Walén, Marica

  Trolla med knäna: En studie om hur klasslärare stödjer elever med ADHD, där forskningsuppmaningar och praktiska lösningar i klassrummet undersöks.

  2019.

  Open access
 • Gradin, Matilda; Emanuelsson, Nora

  "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?": - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  2019.

  Open access
 • Joelsson, Ingrid; Kajgård, Tyra

  Anställdas meningsskapande: En studie av doktoranders meningsskapande till introduktionsprocessen på Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Fredlander, Oskar; Melbye, Jonathan

  Hur poliser lär sig hantera stressfyllda situationer: En fängslande studie

  2019.

  Open access
 • Bartha Söderman, Lisa; Strauss, Anna

  Digitaliseringen i förskolan - En kantitativ studie av IKT i verksamhet och undervisning

  2019.

  Open access
 • Ciftci, Evin; Damra, Eyad

  Lågaffektivt bemötande i förskolan: En del av vardagen

  2019.

  Open access
 • Korshed Lejon, Kani; Millqvist, Ludvig

  Tyst Kunskap: En kvalitativ studie om hur tyst kunskap tas tillvara på inom detaljhandeln

  2019.

  Open access
 • Hedman, Anders

  "En känsla av inflytande": En dokumentstudie av församlingsrådets autonomi

  2019.

  Open access
 • Lindqvist, Victor; Sjölund, Jenny

  Hur framställs innehållet om addition och subtraktion i applikationer?: En komparativ studie mellan två matematiska applikationer

  2019.

  Open access
 • Lindblad, Augustin; Odelkrantz, Johanna

  Lära genom att göra?: En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

  2019.

  Open access
 • Ramnestedt, Alicia; Norrman, Nelly

  Olika men ändå så lika: En kvalitativ studie av Reggio Emilia, Montessori och deras förhållningssätt till förskolans läroplan

  2019.

 • Talebi, Pantea; Charro, Nadine

  Relationen mellan förskolan och nyanlända vårdnadshavare: en studie om olika kommunikationsmetoder mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger

  2019.

  Open access
 • Dahlquist, Olle; Klingenström, Pontus

  "Att få möjlighet att leka, det är livet": En studie om barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare samt specialpedagoger uppfattar lek

  2019.

  Open access
 • Berger, Robert; Lehrberg, Sofia

  Särskilt begåvade elever: En studie kring samarbete och anpassning

  2019.

  Open access
 • Björklund Pettersson, Linn

  It’s a little bit like drawing the lottery: A study of American and British expats’ educational strategies in Berlin

  2019.

  Open access
 • Bohman, Klara

  Leading Change From the Middle: A Qualitative Study on Middle Managers' Role in Organizational Transformation

  2019.

 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  "För sista gången Terry, ta av dig klänningen!": Framställningar av flickor, pojkar och funktionsvariationer i TV-program riktade till barn

  2019.

  Open access
 • Stagnell Johansson, Lisa

  Är jag svensk?: Identifiering, normer och representation i svenska läromedel

  2019.

  Open access
 • Kristine, Meidell; Sara, Palmqvist

  Samarbetet i ett inkluderande klassrum: möjligheter och begränsningar

  2019.

  Open access
 • Lunderbye, Erica

  Att leva och leka på liten yta: En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  2019.

  Open access
 • Kling, Hannah; Wahlund, Alejandra

  Ledarskap i klassrummet: En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

  2019.

  Open access
 • Nyman, Emma; Pousette, Dennis

  Hög- och lågpresterande elevers matematikångest i en svensk kontext: En studie av resultaten från TIMSS 2015

  2019.

  Open access
 • Lundquist, Josefine; Bergström, Sandra

  “Lika med det visar rätta svaret och man kan använda det för att göra en emojig”: En undersökning om hur elever i årskurs 3 och 6 uppfattar likhetstecknet.

  2019.

  Open access
 • Rönn, Kim; Yilmaz, Zerrin

  Lekens betydelse för barns utveckling och lärande: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares roll i barns lek och lärande

  2019.

  Open access
 • Johansson, Isabell

  Barnlitteraturen som ett läromedel?: En kvalitativ studie av barnlitteraturens roll i jämställdhets- och genusarbetet i förskolan

  2019.

  Open access
 • Abazi, Louicé; Elou, Rodjin

  Hjälpmedel eller maktmedel?: En kvalitativ studie om lärares didaktiska reflektioner kring behavioristiska verktyg

  2019.

  Open access
 • Jonsson, Caroline; Mogård, Rebecka

  Är språket nyckeln till matematik?: En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen i lågstadiet

  2019.

  Open access
 • Forngren, Sofia

  Kognitiv neurovetenskap i skolan

  2019.

  Open access
 • Eriksson, Sebastian; Svensson, Oscar

  En studie som ingen annan: En kvantitativ innhållsanalys av arbetsböcker i engelska riktade mot årskurs 3

  2019.

  Open access
 • Andersson, Jenny; Lind, Andrea

  Snälla läs för mig: En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.

  2019.

  Open access
 • Berglin, Elida; Nygren, Viktoria

  Ett språk för alla: Pedagogers och föräldrars uppfattningar om musik som ett stöd för barns språkutveckling - en fenomenografisk studie

  2019.

  Open access
 • Forsgren, Louise; Englund, Ebba

  Grupparbeten i undervisningen  : En kvalitativ studie av lärares inställning till grupparbeten

  2019.

  Open access
 • Cyvin, Jasmine; Gustavsson, Elin

  Det upplevda lärandet i en ny yrkeskultur: En kvalitativ studie om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden

  2019.

  Open access
 • Eklund Granados, Sara; Elgenius, Sigrid

  Inkluderingens pusselbitar: En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Lyngstad, Karolina

  Konflikter i skolan: En kvalitativ intervjustudie om samspelet mellan lärare och elev och lärares strategier vid konflikthantering

  2019.

  Open access
 • Filippidou, Sofia; Rang Timander, Camilla

  "Det som kan göras inne kan göras ute": -En intervjustudie om förskollärares syn på utomhuspedagogik och dess inverkan på barns lärande

  2019.

  Open access
 • Backman, Margaretha; Besarani, Mariam

  Hur skapas utrymme för olika språk i förskolan?: En intervjustudie med förskollärare om flerspråkighet och föräldrasamverkan

  2019.

  Open access
 • Morén, Axel

  Undervisning av nyanlända – då och nu

  2019.

  Open access
 • Morén, Axel

  Språkutvecklande lärande: Med inriktning på nyanlända elever

  2019.

  Open access
 • Hubert, Dobroniak

  Idrott, hälsa och betyg.: En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet.

  2019.

  Open access
 • Evikoski, Kaisa; Olsson, Malin

  Undervisning i förskolan: Ris eller ros?: En kvantitativ och kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan.

  2019.

  Open access
 • Elfving, Johan; Hansen Guterstam, Oliver

  Digital inkludering: En enkät- och intervjustudie om pedagogers användande av digitala verktyg i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Golve, Anette; Lundkvist, Caroline

  ”Om man vill räkna nått så börjar man med 1 och sen 2 och sen 3.”: Intervjustudier om förskollärare och barns uppfattningar av matematik i förskolan.

  2019.

  Open access
 • Dusabumuremyi, Anitha

  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur pedagoger upplever flerspråkiga interaktioner i förskolan

  2019.

  Open access
 • Danielsson, Emelie; Sjöblom, Sandra

  Långtidsinhyrda tjänstemän: Upplevd motivation och tillhörighet

  2019.

  Open access
 • My, Notter; Sandra, Petersson Medina

  "När man är uppe i himlen, då flyger man inte ner igen": Kvalitativa intervjustudier om pedagogers uppfattningar av att möta barns frågor om döden samt hur barn resonerar om döden

  2019.

  Open access
 • Askling, Hannah; Hedendahl, Matilda

  Kramar med ramar: En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare ser på arbetet med barn inom autismspektrum

  2019.

  Open access
 • Alvinder, Josefin; Korsmo Ström, Caroline

  Lärplattans roll i barns liv: En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares och förskollärares upplevelser av lärplattor för barns utveckling och lärande

  2019.

  Open access
 • Englund, Stina

  "Förskolans rytmik - varje stund är unik": En kvalitativ studie om hur förskollärare och barn ser på rytmikutövande i förskolan

  2019.

  Open access
 • Litsner, Karin

  De ofrånkomliga väntorna: Om barns aktörskap och inflytande vid stunder av väntan i den mobila förskolans rutiniserade vardag

  2019.

 • Gustafsson, Ida; Ström, Anna

  Digitalt lärande - lek eller allvar?: En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Gillner, Anna; Sundberg, Viktoria

  Inspirationsbok: Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  2018.

  Open access
 • Lasson, Mattias

  De är bara lite upptagna: Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

  2018.

  Open access
 • Björnström, Sigrid; Brinkhäll, Sara

  Får jag också vara med?: En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

  2018.

  Open access
 • Jakobsson, Evelina; Olsson, Jennifer

  "Är det ens någon skillnad?": Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  2018.

  Open access
 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  Problemskapande beteende i skolan: En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  2018.

  Open access
 • Josefsson, Andrea; Axelsson, Sofia

  Nyexaminerades lärande: Lärandet på den första arbetsplatsen efter examen

  2018.

 • Julin, Agnes; Jutman, Sanna

  Föräldramötet: Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  2018.

  Open access
 • Holmberg Grisell, Sarah

  Motorik i förskolan: En lustfylld upplevelse

  2018.

  Open access
 • Sherwan, Haryar

  Leka med språket: En kvalitativ studieom språkutvecklande arbetssätt i förskolan

  2018.

  Open access
 • Klint, Anna-Karin; Farinotte, Amelie

  När den "vanliga" undervisningen inte räcker till: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

  2018.

  Open access
 • Bergström, Christoffer; Hovstadius, Anton

  Utveckling inom lagidrott på elitnivå: Uppfattningar om individuell och kollektiv utveckling inom lagsporter

  2018.

  Open access
 • Hellsing, Edvin; Ragnarsson, Jacob

  Ledarskapets påverkan på kreativitet: En studie om ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser hos ledare och medarbetare inom kommunikationsbyråer

  2018.

  Open access
 • Funseth, Jonas; Hansdotter, Amanda

  Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan: Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet

  2018.

  Open access
 • Danhard, Malin; Ponti Nyberg, Evelina

  Familjekonstellationer i nya skepnader.: En kvalitativ innehållsanalys om hur familjekonstellationer framställs i sex läseböcker.

  2018.

  Open access
 • Pettersson, Sofia

  Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning: En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  2018.

  Open access
 • Gedeon, Maria

  Framställningen av ”manligt” respektive ”kvinnligt”: En genusanalys av UR:s ”Livet i mattelandet”

  2018.

  Open access
 • Hedin, Elsa; Karhunen, Matilda

  De fem matematiska kompetenserna: En studie som undersöker kompetensernas framträdande i områdena algebra och statistik i åtta matematikläroböcker för årskurs 3.

  2018.

  Open access
 • Cronholm, Hanna; Balldin, Clariza

  När står det religion på schemat?: En studie av lärarstudenters upplevelser av religionsundervisning på lågstadiet

  2018.

 • Eriksson, Annie; Stenberg, Lisa

  "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp": En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Tillnert Edbom, Evelina; Stammler, Ulrika

  Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa: En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation

  2018.

  Open access
 • Edlert, Mari; Petersen, Sofia

  Läsa matematik?: - En studie om lärares erfarenheter av dyslexi i matematik i skolans mellanår

  2018.

  Open access
 • Kullgren, Viktor

  Att hamna rätt i skolan: En ramfaktorteoretisk studie av lärares erfarenheter av arbetet med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper

  2018.

  Open access
 • Dahlberg, Karolin

  Språkutvecklande Applikationer: Varför använda språkutvecklande Applikationer för att utveckla den språkliga förmågan hos elever i de yngre årskurserna?

  2018.

  Open access
 • Forsberg, Linnéa

  Lärares syn på digitala lärresursers påverkan på elevers skriftspråklighet i lågstadiet: En intervjustudie utifrån lärares perspektiv på elevers användande av digitala lärresurser

  2018.

  Open access
 • Jonsson, Emma; Larsson, Josefine

  Förskoleverksamhet med djur: En studie av hur pedagoger anser att förskolebarn kan påverkas av interaktion med djur

  2018.

  Open access
 • Jansson, Fredrik; Sanchez Lindgren, Christoffer

  Personalvetarstudenters motivation till studier: En enkätstudie om personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet

  2018.

  Open access
 • Klokker, Jim; Persson, Markus

  Certifieringens betydelse inom byggbranschen: En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  2018.

  Open access
 • Johansson, Fredrik; Meiton, Philip

  En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer: En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  2018.

  Open access
 • Wahlstedt, Ida; Lindgren, Jenny

  Feedbackens funktion i en hierarkisk målstyrd organisation: En studie om feedback i ett rekrytering- och bemanningsföretag

  2018.

 • Eriksson, Isabelle

  Är manliga och kvinnliga tjänstemäns lärande i en arbetslivskontext jämställt?: Det arbetsorganisatoriska lärandets karaktär inom tjänstesektorn

  2018.

  Open access
 • Kämäräinen, Victoria; Hogevall, Rebecka

  Digitaliseringens pris: En studie om det digitala verktyget Workday och dess påverkan på mellanchefens profession och autonomi

  2018.

  Open access
 • Holmström, Michaela

  Bristen på IT-kompetens skapar frustration bland rekryterare: En kvalitativ studie om hur kunskapsbedömning går till vid rekryteringen av IT-profiler

  2018.

  Open access
 • Mohammadzadeh Ardebili, Sara

  Leker (o)lika bäst?: En kvalitativ studie om uppfattningar av hur mångfald påverkar förutsättningar för lärande i arbetsgrupper

  2018.

  Open access
 • Jalal, Darian; Johansson Marklund, Emil

  Förskolans klur kring språk och kultur: En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  2018.

  Open access
 • Hasselberg, Ebba; Lindberg, Emma

  Medarbetarens lärande, organisationens vinst: En intervjubaserad studie om en statlig organisations medarbetare och deras uppfattning av lärmöjligheter i och med organisationsförändringar

  2018.

  Open access