Forskarnätverket Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan

Medverkande forskare: Hassan Sharif, Annika Nilsson (projektledare, Institutet för Utbildningsrätt) och Claes Tängh Wrangel (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) 

Trots skolans demokratiska uppdrag, visar studier att rasism och diskriminering hör till vardagen i den svenska förskolan och skolan. Det saknas även kunskap om rasism och diskriminering bland skolans personal och det finns stora skillnader mellan olika förskolor och skolor i vilken mån arbetet för att främja barns och ungas lika villkor bedrivs systematiskt. Nätverket Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan samlar forskare inom sociologi, statsvetenskap, utbildningsvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap för att samla och koordinera den expertis som finns i Sverige om rasism och diskriminering i skolan. Genom tvärvetenskaplig interaktion har nätverket som mål att ge en systematisk bild av rasismens och diskrimineringens omfattning, uttryck, orsaker och konsekvenser i dagens skolvärld.

Forskarnätverk som har stöd från Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) 

Last modified: 2023-11-23