STEP Research Reports

 1. Maria Folke-Fichtelius, 2003: Utbildningspolitik och medielogik.En fallstudie om mediernas funktion och betydelse i debatten om skolan. [Education policy and media logics. A case study on the role of media in Swedish school debate]
 2. Eva Forsberg, (ed.) 2003: Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren.[School in the turn of the millenium. A book in honour of Ulf P. Lundgren]
 3. Elisabet Nihlfors, 2003: Skolchefen i skolans styrning och ledning.[The position of the director of education in the control and administration of the school sector]*
 4. Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog, 2004: Valfrihet - fiktion och verklighet [Freedom of choice – fiction and reality].
 5. Henrik Román, (ed.) 2005: Kursplaner som styrinstrument [Syllabi as governing tools].
 6. Olof G. Jonsson, 2006: Skolplanschen. Argument i spänning mellan bild och text, perspektiv och kontext [The school poster. Arguments in tensions between image and text, perspectives and context].*
 7. Christian Lundahl, 2006: Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. [To know what other know. Assessment in education in pre-modern, modern and late-modern times]*
 8. Hans Nytell, 2006: Från kvalitetsidé till kvalitetsregim: Om statlig styrning av skolan [From a quality idea to a quality regime. On state governing of the school].*
 9. Henrik Roman, 2006: Skönheten och nyttan: Om synen på gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985. [Beauty and utility. Conceptions of literature instruction in upper secondary education 1947-1985].*
 10. Eva Forsberg, (ed.) 2007: Curriculum Theory Revisited.
 11. Catherine Odora Hoppers, Ulf P. Lundgren, John Pampallis, Enver Motala and Elisabet Nihlfors, (ed.) 2007: Dilemmas of Implementing Education Reforms: Explorations from South Africa and Sweden.
 12. Daniel Pettersson, 2008: Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan [International knowledge assessments: an element of national educational steering].
 13. Henrik Román, 2008: Utbildningspolitikens själ och skäl. Om tre partiers bedömningspolitik 1990-2007 [The soul and reasons behind education policy. National assessment policy of three political parties 1990-2007].
 14. Pia Skott 2009: Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik.*[The Interplay between National Educational Policy and Local Practice: A study of curriculum processes].
 15. Olof G. Jonsson, 2010: Bilden och texten: en studie av ljusets och seendets pedagogik.*[Image and text: a study on the pedagogy of light and vision]
 16. Hannah Budnowski, 2011: Teacher perceptions on assessment. An analysis of German teacher journals, 1990-2008.
 17. Wieland Wermke och Maria Frisch, 2013: Lärares kompetensutveckling. En studie av lärares kompetensutvecklingskultur i Sigtuna kommun [Teachers' professional development. A study about teachers' CPD culture in Sigtuna municipality].
 18. Stina Hallsén, 2013: Lärarutbildning i skolans tjänst? En policyanalys av statliga argument för förändring.*[Teacher education in the service of the school? A policy analysis on governmental arguments for change.]
 19. Sara Levander, 2017: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare.*[Educational proficiency and the gate keepers of Academia. Peer review in the recruitment of university teachers.]
 20. Judit Novak, 2018: Juridification of Educational Spheres. The Case of Swedish School Inspection.*

*= dissertations

Last modified: 2023-11-23