Undervisning för hållbar utveckling

2019-11-27

Maria Hedefalk
Maria Hedefalk

Projektet ”Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling” avser att generera ny kunskap som kan ligga till grund för att utveckla modeller för undervisning för hållbar utveckling (UHU) i förskolan. Forskning visar att det finns ett stort tolkningsutrymme kring vad UHU i förskolan är och det finns få studier som undersöker den undervisning som pågår på förskolor runt om i världen.

För att hantera komplexiteten och osäkerheten i de utmaningar som hållbarhetsfrågor innehåller krävs nya idéer snarare än upprepning av befintliga idéer. Hur dessa nya former för undervisning kan utformas är något som behöver studeras då det visat sig att det finns en spänning mellan de som menar att undervisning inte hör hemma i förskolan då det är risk att det sker på bekostnad av lek och omsorg och de som prioriterar undervisning som en del av uppdraget.

Även om barns egna tankar och intressen är styrande för undervisningsinnehållet i förskolan visar studier att den undervisning för HU som pågår i förskola och skola ofta innebär en förmedling av fakta och/eller attityder och beteenden som anses hållbara av läraren. Konsekvensen av sättet att undervisa på är att barns egna uppfattningar eller möjlighet till att utveckla sådana hamnar i skymundan.

Genom didaktisk modellering vill vi undersöka vilka didaktiska modeller som möjliggör för barn att tänka och handla mer självständigt. Genom att undersöka dilemman, problem och utmaningar för UHU i två olika barngrupper där förskollärarna kan ha olika syn på barn, lärande och undervisning kan vi forma didaktiska modeller som går i linje med att utgå från barns utforskande, inkludera lek och omsorg samt ha ett målstyrt innehåll med undervisningsmetoder som främjar livslångt lärande kring hållbar utveckling.

Fler forskningsnyheter

Last modified: 2023-11-23