Hela staden som förskolegård?

2019-12-02

Katarina Gustafson, projektledare

Katarina Gustafson är docent i pedagogik och lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap på Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete inom familj, skola, fritid och boende. Utgångspunkten är barns aktörskap och rumsliga aspekter på barndom. De senaste åren har hon arbetat med forskning om mobila förskolor och är nu också projektledare för projektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer.

Vad är det ni ska göra i ditt nya projekt?

Vi ska undersöka konsekvenser av förtätningen i städer för innerstadsförskolor utan egen förskolegård. Det handlar exempelvis om förskolor med gård uppe på taket eller en liten ”utsläppsgård” och som använder stadens olika offentliga miljöer i sina verksamheter. Genom deltagande observationer i innerstadsförskolor i Stockholm kommer vi studera hur barn och pedagoger förflyttar sig tillsammans (till fots, med lådcykel, kollektivtrafik) samt hur de använder olika platser i staden för pedagogiska aktiviteter, rörelse och lek. Vi kommer också genomföra intervjuer med politiker, planerare och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter om hur man kan skapa utrymme för små barn och förskolegrupper i förtätade stadsmiljöer.

Vad blir ert bidrag till existerande forskning?

Projektet bidrar till tidigare forskning om barns mobilitet genom att fokusera på nya urbana barndomsrealiteter av att leva täta städer, utan självklar tillgång till säkra utomhusmiljöer. Dessutom bidrar projektet genom att inte enbart fokusera på barns fysiska aktiviteter och mobilitet utomhus utan även på hur de rör sig i och mellan olika platser, samspelar med andra människor och lär av olika delar av staden. 

Vilka ska delta i projektet?

I projektet arbetar jag som projektledare tillsammans med docent Danielle Ekman Ladru (lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, Danielle Ekman Ladru). Det kommer även att ingå en doktorand.  

Projektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer (2019-01929) är finansierat av Formas och ingår i en specialsatsning på Hållbara vistelsemiljöer, se utlysning och beslut, samt kommenterande videoklipp från Formas.

Läs mer om projektet

Fler forskningsnyheter

Last modified: 2023-11-23