Gestaltad politik – Rumsliga diagram över det politiska systemet i globala gymnasieläroböcker i samhällskunskap (1900-)

2020-11-19

Janne Holmén, projektansvarig

Janne Holmén är lektor i utbildningshistoria, och har främst ägnat sig åt komparativ internationell utbildningshistorisk och historiedidaktisk forskning, ofta med tvärvetenskapliga inslag. Han är nu aktuell med projektet Gestaltad politik – Rumsliga diagram över det politiska systemet i globala gymnasieläroböcker i samhällskunskap (1900-)


Vad handlar projektet om?

I projektet undersöks diagram över det politiska systemet i gymnasieläroböcker i samhällskunskap från 47 länder på fem kontinenter under 1900-och 2000-talen. Under denna period har demokratiska flerpartisystem med komplexa politiska och ideologiska landskap spridit sig över världen. Politiker, forskare och journalister har för att beskriva detta landskap använt sig av rumsliga diagram, både för att tydliggöra komplicerade politiska samband och för att underbygga sina egna ideologiska ståndpunkter. Inom skolan har diagram använts för att underlätta lärande genom att ge abstrakta tankar konkret rumslig form. Till exempel används i samhällskunskapen höger-vänsterskalan, flödesscheman över valprocesser och beslutshierarkier samt diagram över samhällets klasstruktur. Dessa diagram är exempel på ett betydligt bredare fenomen. Genom historien har mänskligheten använt sig av rumsliga illustrationer för att greppa och förmedla svåra abstrakta frågeställningar. Kända exempel är det periodiska systemet inom kemin, fylogenetiska träd som illustrerar Linnés och Darwins teorier, grafisk statistik, tidslinjer och flödesscheman. 

Ett centralt syfte med projektet är att analysera hur de politiska, sociala och teknologiska förändringarna under perioden återspeglas i hur politik ges rumslig form. Till exempel dominerade den endimensionella, horisontella höger-vänsterskalan helt som rumslig representation för det politiska fältet under tidigt 1900-tal. Nazismens och kommunismens framväxt skapade emellertid ett behov hos liberala krafter att införa ytterligare en dimension genom att sammanföra dessa ytterlighetsrörelser under beteckningen auktoritära. Under de senaste årtiondena har den traditionella höger-vänsterskalan dessutom utmanats genom framväxten av miljöfrågor, nationalism, populism, genusfrågor och identitetspolitik.

 Hur ska projektet genomföras?

 Projektet kommer att använda sig av den internationella lärobokssamlingen vid Georg Eckert institutet i Braunschweig. Analys av diagram möjliggör användning av ett betydligt större källmaterial än vad som är fallet vid ren textanalys. Projektet kan därför analysera läroböcker från ett stort antal länder med olika politiska system under en relativt lång tidsperiod, vilket möjliggör jämförelser av diagram före och efter stora politiska förändringar i enskilda länder. Därigenom blir det möjligt att utforska hur de politiska diagrammen i läroböcker har växt fram och utvecklats, hur de har spridits mellan länder och hur de återspeglar de politiska system de har sitt ursprung i. 

Vid sidan av studier av höger-vänsterskalans framväxt under 1800-tal och tidigt 1900-tal finns ytterst lite forskning om politiska diagram. Inom didaktisk forskning saknas helt studier om politiska diagram, och annan didaktisk forskning, till exempel om evolutionära diagram, har helt fokuserat på deras funktion som förmedlare av vetenskaplig kunskap. Detta projekt kommer att tillföra en historisk dimension till den didaktiska diagramforskningen, och kommer att berika den med hjälp av teorier och metoder utvecklade inom andra forskningsfält. Genom en interdisciplinär workshop kommer projektet också att försöka sammanföra de tidigare separata forskningstraditioner inom vilka forskning om diagram hittills ägt rum.

Projektet Gestaltad politik – Rumsliga diagram över det politiska systemet i globala gymnasieläroböcker i samhällskunskap (1900-) är finansierat av Vetenskapsrådet (2020-03124).

Fler forskningsnyheter

Last modified: 2023-11-23