Implementeringsforskning som ett nytt område inom matematikdidaktik

2021-01-13

Uffe Thomas Jankvist, projektledare

Forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har nyligen erhållit forskningsmedel från Vetenskapsrådet till projektet Implementeringsforskning som ett nytt område inom matematikdidaktik.

Matematikdidaktik är ett etablerat forskningsområde. Men processen med att implementera viktiga resultat från detta område in i skolorna har endast nyligen blivit ett distinkt forskningsproblem för matematikdidaktiker. Detta i motsats till andra forskningsområden, till exempel hälsovetenskap, där är implementerings-
forskning ett väldefinierat delområde.

Hur ska projektet genomföras?

Målet med det fyraåriga projektet är att skapa en empiriskt grundad teoretisk ram för implementeringsforskning inom det matematikdidaktiska forskningsområdet, i synnerhet för forskning om storskaliga utvecklingsprojekt. I projektet undersöks vilka existerande teorier inom implementeringsforskning och vilka delar av dessa som är tillämpliga på implementeringsprojekt som rör matematik. För att verifiera detta testar vi de teorier och tillhörande begrepp som vi finner relevanta genom jämförelser av fem noggrant utvalda olika fall. För det första görs en historisk jämförelse av tre svenska projekt: Matematiklyftet (2011-2016); PUMP (1970-1985); och Nya matematiken (1960-1975). För det andra, görs en samtida jämförelse, fixerad i tid men inte geografiskt, av Matematiklyftet och MIST (2007-2011) och TRIUMPHS (2015-2020), två utvecklingsprojekt från USA. Utifrån utfallen av jämförelserna skapar vi en teoretisk ram om storskaliga utvecklingsprojekt. Intentionen är också att utveckla det teoretiska ramverket till mer praktiska riktlinjer för hur storskaliga utvecklingsprojekt kan involvera forskningsresultat i matematikdidaktik.

Vilka deltar i projektet?

Det huvudsakliga materialet är rapporter om de fem utvecklingsprojekten som beskriver till exempel förberedelser, genomförandeprocesser eller utvärderingar. Forskningspublikationer om projekten studeras också. Det kommer också att göras intervjuer med personer som är involverade i projekten.

Projektet leds av Uffe Thomas Jankvist, professor i matematikdidaktik vid Århus universitet och Danska institutet för pedagogik och utbildning. Jankvist är gästprofessor vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Övriga forskare i projektet är Johan Prytz och Linda Marie Ahl, båda vid samma institution. Ytterligare en forskare kommer att anställas i projektet.

Fler forskningsnyheter

Last modified: 2023-11-23