Elever med långvarig skolfrånvaro. En utbildningssociologisk studie av barns, mödrars och fäders erfarenheter.

Elever med långvarig skolfrånvaro har länge varit en ouppmärksammad grupp i samhället. På senare år har dock media, myndigheter, politiker och föräldrar lyft att det finns många elever i Sverige som inte går till skolan och att konsekvenserna är allvarliga för eleverna själva, deras familjer och för samhället i stort. Trots att frågan om elever med långvarig skolfrånvaro nu finns på den politiska agendan och i den mediala rapporteringen finns det ännu så länge mycket lite forskning på området. Inte minst saknas studier som undersöker erfarenheter hos elever och vårdnadshavare.

I studien Elever med långvarig skolfrånvaro utforskas erfarenheter av långvarig skolfrånvaro bland barn och föräldrar från ett utbildningssociologiskt perspektiv. I forskningsprojektet intervjuas barn, mödrar och fäder med olika social bakgrund i syfte att belysa skilda erfarenheter av barns långvariga skolfrånvaro samt det komplexa samspel av individ- skol- och sociala faktorer som kan ligga bakom frånvaron. Forskningsprojektet ger kunskap om hur skolan och andra samhällsaktörer kan stötta barn med långvarig skolfrånvaro och deras familjer samt om hur långvarig skolfrånvaro kan motverkas.

Forskningsprojektet finansieras av Jerringfonden och genomförs av Emil Bertilsson, lektor i utbildningssociologi, Ida Lidegran, docent i utbildningssociologi och Emma Laurin, lektor i utbildningssociologi.

Last modified: 2023-11-23