Fortbildning för rektorer

Pedagogiskt ledarskap i skolan, 7,5 hp

Fortbildningen fördjupar och utvecklar rektors pedagogiska ledarskap utifrån krav i skollag samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kursen ska ge ökade kunskaper och stärka rektors förmåga att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Rektor förväntas idag skapa förutsättningar och leda processer för såväl barns och elevers kunskapsutveckling och bildning som medarbetares professionella lärande. Kursens vetenskapliga innehåll tillsammans med deltagarnas erfarenheter blir viktiga resurser för att problematisera de utmaningar som rektor ställs inför i den pedagogiska ledningen av verksamheten.

I kursen får deltagaren utveckla det egna professionella lärandet i pedagogiskt ledarskap genom att reflektera över sina ledarhandlingar, förhållningssätt och de omgivande kontextuella villkor som möjliggör och begränsar ledningspraktiken i den verksamhet deltagaren leder. Genom att synliggöra handlingsutrymmet, prova och följa upp tänkbara ledarstrategier utvecklas deltagarens förmåga att leda och organisera ett kvalitetsarbete med fokus på barns och elevers lärande, utveckling och undervisningens kvalitet.

Anmälan för kursstart till hösten 2023 öppnar 15 mars. (15 mars- 15 april 2023)
Datum för internaten samt länk för anmälan via Skolverket kommer att läggas upp här.

Skolverkets information

Målgrupp

Rektorer i förskola och skola. Skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor, exempelvis biträdande rektor, kan gå fortbildningen i mån av plats.

Genomförande

Fortbildningen genomförs i form av internat vid fyra tillfällen under ett år. Mellan träffarna genomförs uppgifter i den egna verksamheten och inläsning av litteratur.

Kursplan och Litteraturlista

Kontakt

Projektsamordnare
Leena Zeitler
E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-30