Möt utbildningschefen

Jag heter Daniel Nordholm och är tillförordnad utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet. Jag har en bakgrund som lärare i grundskolan och som projektledare på central kommunal nivå. Under min doktorandutbildning och i min fortsatta forskning har jag haft fokus på ledarskap och skolförbättring i förskola och skola. Jag har också undervisat på Rektorsprogrammet i sammanlagt sex år. Därutöver har jag arbetet med Samverkan för bästa skola i olika kommuner och medverkat i flertalet skolförbättringsprojekt mellan olika lärosäten och skolhuvudmän.

Vad innebär det att vara utbildningschef på Uppsala universitet?

Uppsala universitet har en lång tradition av att framgångsrikt utbilda rektorer och vi har under många år haft väldigt nöjda deltagare i våra utbildningar. Det beror till stor del på att vi är ett mycket kompetent och väl fungerande kollegium som kompletterar och hela tiden utmanar varandra. Tack vare att vi nu är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier kan vi på ett enklare sätt få tillgång till spetskompetens inom olika områden som skrivs fram i det nya rektorsprogrammet som till exempel digitalisering, internationalisering och mångfaldsfrågor.

I min roll som utbildningschef vill jag bygga vidare på och förfina de kunskaper och de erfarenheter som byggts upp under många år för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten. I rektorsutbildningen möts praktik och teori på ett spännande och utmanande sätt. En uppgift för mig som utbildningschef är därför att finna balansen i utbildningen, som delvis sker på avancerad nivå, mellan rektorers praktik och den akademiska utbildningen. En annan uppgift är att vidareutveckla samarbetet med huvudmän och andra externa aktörer som stärker och utvecklar en kontinuerlig dialog om och i våra utbildningar.

Vad händer just nu?

Även om Covid 19-utbrottet har medfört utmaningar har vi samtidigt lärt oss mycket och utvecklat olika delar i vår undervisning. Att vi, trots pandemin lyckats genomföra utbildningen med god kvalitet är ett exempel på den kompetens som gruppen har och den flexibilitet och vilja till förändring som finns.

Just nu sjösätter vi nu det nya Rektorsprogrammet som ska gälla 2021–2027. Det betyder att vi är inne i ett intensivt arbete med att revidera programmet och dess olika kurser. Förutom Rektorsprogrammet jobbar vi också med andra uppdragsutbildningar, till exempel ”Rekryteringsutbildning för blivande skolledare” och ”Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap i skolan”. Vid Uppsala universitet finns också ett magister/mastersprogram med inriktning mot pedagogiskt ledarskap. Också här pågår ett utvecklingsarbete så att programmet tydligare ska bli en del i rektorers professionella utveckling och lärande.

Litteratur och forskning

Som utbildningschef kan jag också med glädje konstatera att rektorsutbildarna vid Uppsala universitet bidrar med ny och viktig kunskap om rektorers arbete i förskola och skola. Detta har under de senaste åren renderat i flertalet böcker och bokkapitel, men också i vetenskapliga artiklar i såväl nationella som internationella tidskrifter. Möjligheten, att som utbildare kunna kombinera forskning och utbildning är viktigt och något som vi behöver utveckla. Rektorsutbildningen vilar också den på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, varför närheten också till det vetenskapliga hantverket är viktigt och ger alla förutsättningar att bygga kurserna på kunskaper som tagits fram inom gruppen, som vi själva är medskapare till.

Avslutningsvis   

Som utbildningschef vill jag avslutningsvis hälsa dig varmt välkommen till oss på Uppsala universitet och till våra utbildningar.

Vänligen, Daniel Nordholm

Senast uppdaterad: 2022-03-10