Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp

För det första momentet i denna kurs ansvarar Juridiska institutionen (7,5 hp): Kursen syftar till att rektor får sådana kunskaper om sitt uppdrag utifrån den rättsliga regleringen – och förvärvar de färdigheter som krävs för att kunna handha juridiska frågor i verksamheten – att hon eller han känner en trygghet i sin roll och kan vara en förebild. I detta ligger att förstå statsmaktens olika sätt att styra skola och förskola och den hierarkiska ordning som finns mellan olika författningar. I detta ligger även att rektor förstår sin roll som myndighetsföreträdare (i kommunala skolor) eller ledare av verksamhet som finansieras med offentliga medel (fristående skolor) och vilka krav detta ställer på ledningens agerande.

Kursen handlar, något tillspetsat, om vad rektor får och inte får göra enligt författningarna. Ett genomgående perspektiv under kursen är därför regeringsformens krav på legalitet, saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen. Dessa krav kan sägas ange de yttre ramarna för vad rektor har befogenhet att göra och hur de inte får agera.

För det andra momentet, Rektors uppdrag, ledning och identitet (2,5 hp) ansvarar Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: 
Kursen syftar till att ge deltagaren en introduktion till Rektorsprogrammet. Under kursen utvecklar och fördjupar deltagaren sina kunskaper om förskolans och skolans uppdrag i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Vidare ger kursen perspektiv på de stora rörelserna i svensk utbildningspolitik, på större reformer och vilken betydelse de fått för rektorers arbete i förskola/skola. I relation till detta behandlas också olika perspektiv på styrning och styrningsmodeller, samt på relationen mellan stat, huvudman och lokal skolnivå. 

Kursdeltagaren förväntas också utveckla och fördjupa sina kunskaper om rektors ansvar i relation till uppdraget. Detta görs bland annat genom att kursen fokuserar på rektor som chef och pedagogisk ledare och på rektors uppdrag att både leda och utveckla verksamheten. Kopplat till detta innehåll behandlas begrepp som ”styrkedjan”, ”korstryck” samt styrning ”av” och ”i” förskola/skola.

Ett tredje område där deltagaren förväntas utveckla och fördjupa sina kunskaper gäller förmågan att resonera om etiska perspektiv i relation till uppdraget. Det innefattar exempelvis förmåga att problematisera dilemman och beslut i sitt ledarskap, samt att värdera olika handlingsvägar. Det innefattar också att kunna sätta uppdraget i relation till den egna praktiken och till de specifika villkor där förskolan/skola ligger.

Kursplan och litteraturlista

Kursen introducerar också begreppet rektors identitet, vilket ramar in Rektorsprogrammets tre kurser på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2024-03-05