Skolledarskap, 10 hp

Kursen syftar till att stödja, syna och systematisera rektorers pedagogiska ledarskap samt att utveckla rektors förmåga att kritiskt reflektera över det egna ledarskapet, sin ledningspraktik och dess betydelse för verksamhetens utveckling.

Kursens innehåll syftar till att stärka rektorers kompetens att leda och samordna all personal med fokus på alla barn och elevers välmående, kunskapsutveckling och bildning.

Programmets gemensamma teman, med fokus på utveckling av rektors identitet, genomsyrar kursens innehåll och genomförande. Utifrån uppdraget att leda pedagogisk verksamhet synliggörs och problematiseras förutsättningar för pedagogiskt ledarskap utifrån forskning och genom granskning och reflektion av ledningspraktiken i egen verksamhet.

För att utveckla rektors förmåga att leda processer, såväl kulturella som relationella, behandlar kursen vetenskapliga teorier om ledarskap, grupprocesser, lärande på individ- och gruppnivå och kommunikation. Dessa teorier tillämpas, prövas och blir en analytisk resurs för att stärka den situerade och personliga dimensionen av rektors identitet, inte minst genom att synliggöra kontextens betydelse för rektors ledarhandlingar. Det handlar såväl om kulturens, kommunikationens och relationers betydelse för rektors pedagogiska ledning och verksamhetsutveckling som det personliga modet och professionella omdömet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23