Styrning, organisering och kvalitet, 10 hp

Kursen syftar till att rektor utvecklar fördjupade kunskaper för uppdraget och för att leda och utveckla verksamheten i förskola och skola.
Detta innefattar att kunna undersöka och analysera förutsättningarna i den egna organisationen. Det inrymmer också att kunna identifiera vilka processer som rektor måste leda utifrån gällande uppdrag och den egna verksamhetens förutsättningar och behov.
En annan central del i kursen är att rektor utvecklar kunskaper för att utvärdera, följa upp och leda skolutveckling kopplat till gällande uppdrag och den egna verksamhetens förutsättningar och behov. Detta inbegriper också ett mod att utmana rådande förhållningssätt, kulturer och arbetsmetoder i organisationen.

Kursens tar sin utgångspunkt i rektors uppdrag i förskola och skola. Detta inbegriper bland annat fokus på gällande styrdokument och olika perspektiv på styrning och ledning. Förskola och skola berörs också ur ett institutionellt perspektiv. Ett annat centralt område i kursen är att identifiera och analysera förutsättningarna och behoven i den egna verksamheten. Det här innefattar bland annat frågor som rör verksamhetens befintliga resurser, resultat och behov samt dess kultur och organisering. Här inryms även förutsättningar vad gäller digitalisering, teknik och administration, men också hur förskolans eller skolans kontext villkorar rektors ledningspraktik.

Kopplat till detta förväntas rektor under kursen också utveckla förmågor att identifiera vilka processer hen måste leda och organisera för att hela verksamheten ska kunna utvecklas. Ett sådant arbete innefattar ett systematiskt kvalitetsarbete i vilket rektor fördjupar sina kunskaper om metoder för uppföljning, analys och utvärdering samt också prövar och övar dessa metoder kopplat till den egna verksamheten. En central del i ett sådant arbete är att rektor utvecklar förmåga att formulera realiserbara och utvärderingsbara mål kopplat till elevernas resultat.

En central del i kursen är även att rektorer utvecklar förmågor att utvärdera genomförda ledningsprocesser kopplat till gällande uppdrag och den egna verksamhetens förutsättningar och behov. Mer specifikt kan detta handla om att analysera huruvida uppsatta mål uppnåtts och att utveckla kunskap om vilka styrkor och utmaningar verksamheten har. Detta arbete innefattar också att utveckla ett kritiskt perspektiv och att begrepp som kvalitet och systematisk problematiseras.

Senast uppdaterad: 2023-11-23