IBIS-studien

OBSERVERA!

Detta är en gammal hemsida som snart kommer att försvinna. Deltagare i IBIS-studien har tillgång till en ny hemsida med information, schema, material etc. Om din skola deltar i IBIS kan du kontakta martin.karlberg@edu.uu.se för att få länken till hemsidan som är avsedd för skolor som deltar i IBIS-studien, om du inte redan har fått länken. 

Nedan finns information om IBIS-studien, men informationen uppdateras inte regelbundet. Det kan finnas inaktuell information på denna sida. 

Studien pågår

IBIS-studien pågår! Nu samarbetar vi med ungefär 200 skolor för att skapa en gynnsam lärandemiljö för eleverna och en god arbetsmiljö för skolpersonalen.

Det finns två versioner av IBIS och skolorna får arbeta med en av dem:  

  • En version av IBIS där all personal systematiskt arbetar med en uppsättning forskningsbaserade strategier för att öka trivsel, trygghet, måluppfyllelse och minska problembeteenden genom att anpassa skolans verksamhet till elevernas behov och förutsättningar. Denna version kallas IBIS-PBS. 
  • En version av IBIS där skolpersonalen arbetar systematiskt med kollegial utveckling av ledarskap i klassrummet för att skapa studiero, trivsel och ökad måluppfyllelse. Denna version kallas IBIS-CM (CM är en förkortning av Classroom Management).

Här finns ett dokument med en utförlig beskrivning av likheter och skillnader mellan IBIS-PBS och IBIS-CM. 

  

Så här genomför vi implementeringen

Skolans insats består i att ni skickar minst två instruktörer på utbildning. Utbildningen sker på distans, via Zoom, och pågår under hela läsåret och tar 25 timmar (10 tillfällen * 2,5 timmar). Mellan utbildningstillfällena utbildar och handleder instruktörerna personalen på skolan. Detta tar ungefär 2-3 timmar i månaden. Dessutom träffar instruktörerna ledningsgruppen/IBIS-teamet några gånger i månaden för att planera och stämma av arbetet med IBIS. Detta tar runt 2 timmar i månaden. 

Skolan får allt material (manual, powerpointpresentationer och filmer) från oss. I utbildningen av instruktörerna ingår en plan för vilka uppgifter ni ska arbeta med på skolan, även om ni gör det baserat på era behov och i den takt som ni tycker är lämplig. 

Uppsala universitet ansvarar för utbildningen och handledning av instruktörer, samt ansvarar för att ni har det material som ni behöver. Ni ansvarar för implementeringen på er skola, dvs. planering samt utbildning och handledning av personalen.  

Mätningar

Mätningarna kommer att genomföras under vecka 43 och 44. Skolpersonalen tilldelas en individuell kod, som gör att de får tillgång till sin egen digitala enkät i det nätbaserade verktyget REDCap.

Skolpersonalen på de deltagande skolorna fyller i fem enkäter som handlar om problembeteenden i klassrummet, problembeteenden i skolmiljön och skolans lärandemiljö. 

Studien följer universitetets och Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.

Sista chansen!

Fram till den 18 augusti kan skolor anmäla sig till IBIS-studien. Utbildningen startar i september 2023.

Vi rekryterar skolor med mellanstadium och/eller högstadium, exempelvis F-9 skolor, F-5-skolor, F-6-skolor, 4-6-skolor och 7-9-skolor. 

Skolor som är intresserade kan anmäla intresse genom att kontakta Martin Karlberg (martin.karlberg@edu.uu.se). 

IBIS-programmen

Projektledning

Projektledare är Martin Karlberg från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. I projektet ingår dessutom Ann-Carita Evaldsson (professor i pedagogik), Nina Klang (docent i pedagogik) och Johanna Svahn (universitetslektor i pedagogik). 

Vad är IBIS?

Det finns två versioner av IBIS och båda syftar till att stödja skolpersonalen i utvecklingen av ett proaktivt arbete med arbetsro, struktur, rutiner och regler samt relationerna mellan lärare och elever. En mer utförlig beskrivning av likheter och skillnader finns ovan. 

Båda versionerna av IBIS-programmet är evidensbaserade vilket betyder att de, till innehåll och form, grundar sig på resultatet från ett stort antal forskningsstudier.

IBIS är en skolomfattande insats. Det betyder att skolan arbetar tillsammans, att rektor leder arbetet, att det på skolan finns en grupp som ansvarar för utbildning, implementering och vidmakthållande av programmet och att det bland all skolpersonal ska finnas en samsyn på hur man arbetar med att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla lärare och elever. 

Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, förutsägbarhet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. 

IBIS-team

Varje skola som deltar i IBIS-projektet har ett IBIS-team bestående av 5-6 personer. Detta team består vanligen av rektor eller biträdande rektor, elevhälsopersonal samt en eller två lärare, som har stort förtroende bland övrig personal. IBIS-teamet har till uppdrag att stödja implementeringen av programmet på skolan, bland annat genom att se till att IBIS anpassas utifrån skolans begov och förutsättningar.  

Implementering av IBIS

Skolan skickar minst två instruktörer på utbildning. Utbildningen sker på distans, via Zoom, och pågår under hela läsåret och tar 25 timmar (10 tillfällen * 2,5 timmar). 

Mellan utbildningstillfällena utbildar och handleder instruktörerna personalen på skolan. Detta tar ungefär 2-3 timmar i månaden. Dessutom träffar instruktörerna ledningsgruppen/IBIS-teamet några gånger i månaden för att planera och stämma av arbetet med IBIS. Detta tar runt 2 timmar i månaden.

Skolan får ta del av allt material (manual, powerpointpresentationer och filmer). I utbildningen av instruktörerna ingår en plan för vilka uppgifter ni ska arbeta med på skolan, även om det är viktigt att arbetet baseras på skolans behov och i den takt som skolan tycker är lämplig. 

Uppsala universitet ansvarar för utbildningen och handledning av instruktörer, samt ansvarar för att skolan har det kursmaterial som behövs. Skolan ansvarar för implementeringen, dvs. planering samt utbildning och handledning av personalen.  

Forskningsetik

Implementeringen och utvärderingen av IBIS lyder under Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att alla deltagare har rätt att låta bli att delta och kan avbryta sitt deltagande när som helst, utan negativa följder. Forskargrupper har ansökt om forskningsetisk prövning och fått den beviljad. 

Senast uppdaterad: 2023-08-30