Forskarskolans teman

Forskarskolan fokuserar tre strategiska och värdeladdade områden för lärande: skola, sport och skärm. Vi tar ett samlat grepp om dessa områden och studerar hur de är relaterade, i vilken mån de förstärker eller försvagar varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska kontexter.

Vår utgångspunkt är att gränsen mellan skola och samhälle har blivit alltmer porös. Via digitala verktyg finns världen ständigt tillgänglig i skolan. Föräldrar ges större insyn i barnens skolgång genom skolplattformar där de kan följa barnens kunskapsutveckling. En ökad profilering av skolor mot sport, kultur och medier gör även att gränsen mellan fritidsaktiviteter och skola luckras upp. Detta gör ett helhetsperspektiv nödvändigt och i forskarskolan undersöks skillnader i barns och ungas lärande genom integrerade studier av skola, fritid, och familj i olika online- och offlinekontexter och i dess specifika utbildningsmässiga, sociala och geografiska sammanhang.

Senast uppdaterad: 2023-11-23