Pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Utbildningen utgörs av fyra års heltidsstudier för doktorsexamen. För licentiatexamen är studietiden två år.

Forskarutbildningskurser

Kontakt

Forskarutbildning

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier anordnas forskarutbildning i tre ämnen: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel och en vetenskaplig avhandling. Fördelningen mellan kursdel och avhandlingsdel är 75 hp respektive 165 hp för alla tre ämnen. Fullgjord forskarutbildning leder till en doktorsexamen. Det är också möjligt att avgå med en licentiatexamen som omfattar totalt 120 högskolepoäng. Fördelningen mellan kursdel och uppsatsdel är 45 hp respektive 75 hp, för ämnet didaktik är fördelningen 37,5 respektive 82,5. 

Forskarutbildningens struktur

Jämförd med studier på grundnivå är forskarutbildningen förhållandevis fri. Forskarutbildningskurser kan ta olika former, från kurser inom eller utanför Uppsala universitet till seminarieserier eller läskurser som examineras av handledaren. Doktoranden har under hela studietiden kontakt med sina handledare.

Varje år upprättas en s.k. individuell studieplan (ISP) som utgör både ett planeringsinstrument och en avstämning av hur forskarutbildningen fortskrider.

Handledning

För varje doktorand utses minst två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen inklusive avhandlingsarbetet. Minst en av handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet, minst en ska ha docentkompetens och minst en ska ha genomgått utbildning för handledning av doktorander.

Avhandling och disputation

Doktorsavhandlingen utformas antingen som en monografiavhandling, dvs. ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk, eller som en sammanläggningsavhandling som består av ett antal artiklar samt en ramberättelse, vanligen kallad kappa. Ämne för avhandlingen och avhandlingsspråk bestäms tillsammans med handledarna.

Under forskarutbildningens gång läggs avhandlingsmanuskripten regelbundet fram för granskning vid seminarier. Den färdiga doktorsavhandlingen försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Licentiatuppsatser försvaras på ett motsvarande sätt vid ett offentligt seminarium.

Pedagogik som vetenskaplig disciplin

Pedagogik har funnits som ämne vid Uppsala universitet sedan 1907. Ämnets första professor, Bertil Hammer, var även den första professorn i pedagogik i Sverige. Under de senaste 50 åren har mer än 160 doktorsavhandlingar i pedagogik lagts fram vid Uppsala universitet. För närvarande är ett hundratal personer antagna i ämnets forskarutbildning i Uppsala och av dessa arbetar ungefär en tredjedel aktivt med sin avhandling.

Inom pedagogiken behandlas fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras också i pedagogiken. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Pedagogiska fenomen kan studeras på olika nivåer, nämligen

  • På individ- och gruppnivå, som förändringar hos individen och i hennes förutsättningar för inlärning samt samspelet mellan individer i olika sociala grupper,
  • På den nivå som gäller den pedagogiska situationen, organisationen och ledningen av den, samt metoderna för undervisning, uppfostran och annan systematisk påverkan, och
  • På samhällsnivå – den pedagogiska verksamheten i förhållande till samhällets olika mål i ett historiskt och komparativt perspektiv.

Läs mer om forskarutbildningsämnet pedagogik

Didaktik som vetenskaplig disciplin

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis.

De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta urval legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makten över urvalsprocesserna.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation, avseende såväl kognitiva som normativa innehåll.

Forskarutbildningsämnet Didaktik inrättades vid Uppsala universitet hösten 2002.

Den särskilda behörigheten om 90 högskolepoäng didaktik som krävs för antagning till forskarutbildning i didaktik kan införskaffas på olika sätt. Våra forskarstuderande har olika bakgrunder, de har exempelvis grundexamen i didaktik, pedagogik, specialpedagogik, litteraturvetenskap eller examen i lärarutbildning på avancerad nivå. Avgörande är om utbildningen och utkastet till avhandlingsplan har fokus på didaktikens kunskapsobjekt.

Läs mer om forskarutbildningsämnet didaktik

Utbildningssociologi som vetenskaplig disciplin

Inom utbildningssociologin utforskas bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och relateras till andra delar av samhället. Ett centralt problemområde är rekryteringsfrågor i vid mening, det vill säga förhållandet mellan å ena sidan elevers, studenters eller lärares sociala och kulturella bagage, å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet. Här studeras hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på människors praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Andra centrala frågor rör förhållandet mellan förskola, skola, högskolor, universitet och vuxenutbildning å ena sidan och familjeliv, kamrater, fritid, medier och arbetsliv å den andra. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella kultursociologiska forskningstraditioner. 

Läs mer om forskarutbildningsämnet utbildningssociologi

Forskarutbildningskurser 2021

Hösten 2021 Pedagogik

Metodologiska ansatser och forskningsmetoder, 15 hp 
Offered in English if needed
Kursledare: Ann-Carita Evaldsson
Kurskod: FHS0106  Tillfälleskod: UT21H002
Kursdatum: start i september (4/9 alt 7/9) tom mitten av januari
Kursplan och litteraturlista (litteraturlistan kan komma att revideras)
Schema: kommer senare
Anmälan senast 31 augusti 2021 via epost till: magdalena.nygaard@edu.uu.se

Hösten 2021, didaktik

Methodologies in Didactic Research, 15 ECTS
Kursen ges på engelska/Language: English
Course leader: Jenny W. Folkeryd
Course code: FHS0173 Course instance code: UT21H001
Course dates: 25/8, 9/9, 23/9, 8/10, 21/10, 4/11, 16/11, 1/12, 2/12, 16/12, 13/1
Syllabus
Register by June 11, 2021 to magdalena.nygaard@edu.uu.se

Hösten 2021, utbildningssociologi

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska. Language of instruction will be Swedish but participants are welcome to use English in discussions etc
Kursledare: Donald Broady
Forskarutbildningskurs, kvartsfart
Kursdatum: 28 sep. 2021 – jan. 2022
Kursplan och litteraturlista
Anmälan till donald.broady@soc.uu.se

Utbildningssociologi, traditioner 7,5 hp
Kursledare Mikael Börjesson
Masterkurs öppen för doktorander vid EDU
Kursdatum: 30 aug. till 7 nov.
Kursplan för Utbildningssociologi, traditioner
Anmälan senast 11 juni 2021 till magdalena.nygaard@edu.uu.se

Våren 2021, pedagogik

Videobaserad forskning: interaktionsanalyser och etnografi i pedagogiska 
sammanhang, 7,5 hp
Video-based research: interaction analyses and ethnography in 
educational contexts, 7,5 hp

Kursen ges på engelska/Language: English
Kursstart: 9 mars 2021/Course starts: 9 March 2021
Kursplan
Schema
Syllabus
Schedule
Kursledare: Ann-Carita Evaldsson och Helen Melander Bowden
Kontaktperson: Helen Melander Bowden
Anmälan senast 23 februari till: magdalena.nygaard@edu.uu.se

Våren 2021, utbildningssociologi

Moderna samhällens historia: Kontextualisering av utbildning ca. 1800-2000, 7,5 hp
Histories of Modern Societies: Contextualising Education, c. 1800-2000, 7.5 hp

Kursen ges på engelska/Language: English
Cross-listed with the Master’s course (period 1-2)
Syllabus and reading list 
Course leader: Anne Berg
Start date: 18 January 2021 End date: 28 March 2021
Register by December 18, 2020 to magdalena.nygaard@edu.uu.se

Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp.
Forskarutbildningskursvariant av masterkursen med samma namn (Period 3-4)
Kursplan och litteraturlista
Kursansvarig Mikael Börjesson
Anmälan senast: 26 februari 2021 till magdalena.nygaard@edu.uu.se

Utbildningssociologi, forskningstekniker 7,5 hp
Forskarutbildningskursvariant av masterkursen med samma namn (Period 3-4)
Kursplan och litteraturlista 
Kursansvarig Mette Ginnerskov Dahlberg
Datum: 2021-03-29 - 2021-06-06
Anmälan senast: 26 februari 2021 till magdalena.nygaard@edu.uu.se

Forskarutbildningskurser 2020

Hösten 2020, pedagogik

Inclusive Education- history, concepts, theories and empirical research, 7,5 hp
Schema
Kursplan
Kontaktperson: Claes Nilholm
Anmälan till: Magdalena Nygaard 
Sista anmälningsdag 1 oktober.

Pedagogik som vetenskap: Teoretiska perspektiv, 15 hp
(Education as science: Theoretical perspectives)

Schema
Kursplan
Kursansvarig: Claes Nilholm
Anmälan till: Magdalena Nygaard
Sista anmälningsdag 19 juni

Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp
Kursplan
Kursen är upplagd på fyra träffar från lunch till lunch vid Uppsala och Linköpings universitet enligt följande: 17-18 sept - Uppsala, 22-23 okt – Linköping, 3-4 dec - Uppsala, 14-15 jan – Linköping Detaljerat upplägg för kursen meddelas anmälda deltagare längre fram.
Kursansvarig: Marie Karlsson
Anmälan till: Magdalena Nygaard
Sista anmälningsdag 31 mars

Hösten 2020, didaktik

Didaktikens traditioner, 15 hp
Delkurs 1:
 Didaktikens traditioner 1, 7,5 hp (samläses med masterkursen Didaktikens traditioner)
Kursplan
Schema
Kursansvarig: Jonas Almqvist

Delkurs 2: Research traditions in Curriculum Studies and Teaching and Learning part 2, 7,5 hp
Obs! Litteraturlistan för delkurs 2 revideras och ny version meddelas innan sommaren.
Schema:
2/11 föreläsning av Gert Biesta på Högre seminariet, kl. 15.15-17.00
11/11 Kl. 15.15-18
25/11 Kl. 15.15-18
9/12 Kl. 15.15-18
16/12 Kl. 15.15-18
3/1 Kl. 15.15-18

Kursansvarig: Jenny Wiksten Folkeryd och Leif Östman
​Anmälan görs på epost till Magdalena Nygaard, senast 12 juni

Våren 2020, pedagogik

Comparative and International Education, 7,5 hp
Kursplan
Schema
Kontaktperson: Eva Forsberg 
Anmälan till: Magdalena Nygaard
Sista anmälningsdag 10 november.

Senast uppdaterad: 2021-09-21