Är du intresserad av utbildning, lärande och undervisning?

På denna sida hittar du de kurser och program vi ger vid institutionen.

Behöver du vägledning?

Våra kurser och program

Vi ger fristående kurser inom olika huvudområden.

Länkarna nedan leder till universitetets centrala sidor där mer information om kurserna finns.

Institutionen medverkar i nedanstående program på avancerad nivå

Länkarna nedan leder till universitetets centrala sidor där mer information om programmen finns.

Institutionen medverkar i nedanstående program med start på grundnivå.

Länkarna nedan leder till universitetets centrala sidor där mer information om programmen finns.

Om institutionens ämnen

Pedagogik

Inom pedagogiken behandlas fenomen som hänger samman med uppfostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i vardag och arbetsliv. Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Vi arbetar med frågor om lärande och kommunikation, om uppväxt, socialisation och identitetsskapande, om utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning, om kulturers reproduktion och om samspelet utbildning-samhälle-demokrati. Pedagogikkurserna ges i två varianter: Pedagogik A-D som utgör allmänna pedagogikkurser och Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A-D.
I de allmänna kurserna behandlas lärande och interaktion, barns utveckling, mångfald, styrning och utvärdering av utbildning, pedagogisk idéhistoria och olika pedagogiska system som barnomsorg, skola, högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv.
I kurserna med inriktning mot vuxna och arbetsliv behandlas generella pedagogiska perspektiv och processer av betydelse för vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. Särskilt fokus läggs på planering, genomförande och utvärdering av kompetensutveckling, grupprocesser och organisation.

Didaktik

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om undervisningsinnehåll. Didaktiken har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis och omfattar alla de frågor som finns i skärningspunkten mellan ett specifikt kunskapsområde och undervisning, lärande och socialisation inom detta kunskapsområde. Inom didaktik studeras därför bland annat syftet med undervisningen, vad undervisningen innehåller och vad som gör detta urval legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet ska hanteras i undervisningen samt vem som har makten över urvalsprocesserna.

Utbildningssociologi

Utbildningssociologi är ett område där bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande utforskas med hjälp av samhällsvetenskapliga och humanistiska metoder och relateras till andra samhällsområden. Ett centralt problemområde är rekryteringsfrågor i vid mening, det vill säga förhållandet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters eller lärares sociala och kulturella bagage, å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra frågor gäller hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på människors praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Historievetenskapliga inslag är väsentliga. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella kultursociologiska forskningstraditioner.

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap är ett kunskapsområde där ledarskap analyseras i ett pedagogiskt perspektiv. Några centrala områden är lärande, samtalsprocesser, kunskapssyn, kompetensutveckling och grupprocesser samt styrning, ledning och utvärdering. Ledarskap utforskas med samhällsvetenskapliga metoder och i sitt organisatoriska och samhälleliga sammanhang, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet. Kurserna ger verktyg för att kritiskt beskriva, analysera och värdera ledarskap i ett pedagogiskt perspektiv liksom kunskapen om detta ledarskap. Något som i sin förlängning också kan bidra till att främja ett pedagogiskt ledarskap.

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap behandlar barns/ungas aktörskap och uppväxtvillkor. I fokus står frågor om identitet relaterade till strukturerande faktorer som social klass, etnicitet, genus och geografi (stad, landsbygd, region). Barns/ungas vardagsliv – i hemmet, på fritiden och i förskola/skola – är en central utgångspunkt. Datorer, mobiler, internet, fildelning och så vidare är idag en lika självklar del av barns/ungas vardag som radion var för dem födda på 40-talet. Vad betyder teknikutvecklingen för utbildning och lärande och för möjligheterna att kunna delta i meningsfulla sammanhang? I vetenskapens, kulturens och mediernas världar skapas föreställningar om egenskaper, behov och förmågor hos barn/unga. Vilka föreställningar dominerar idag och hur förhåller de sig till tidigare föreställningar? Du möter lärare som aktivt forskar och som utgår från olika teoretiska perspektiv och forskningstraditioner – du möter en mångfald av infallsvinklar på ett mångfacetterat, komplext och fascinerande område.

Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Samspelet mellan individen och miljön fokuseras, för att kunna identifiera och analysera processer i pedagogiska miljöer som för den enskilde ger förutsättningar  för delaktighet, lärande och utveckling.

Senast uppdaterad: 2023-02-10