Studier och funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Vilken hjälp du kan få varierar. Du har möjlighet att få exempelvis mentor, anteckningsstöd, teckenspråkstolk samt kurslitteraturen som talböcker. Det finns olika typer av anpassning av examinationer som till exempel att få utökad tid, att sitta enskilt eller att skriva på dator vid skriftlig tentamen.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få ett beslut från dem.
  2. Skicka en kopia (pdf) på beslutet till oss på institutionen så snart som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Vår mejladress är sarskiltstod@edu.uu.se. Skriv också vilket program samt vilken kurs du går och vilka anpassningar du är i behov av.

När du har ett intyg om särskilt stöd

Om du behöver anpassningar vid en tentamen eller inlämning måste du höra av dig senast 14 dagar före varje examinationstillfälle till sarskiltstod@edu.uu.se med följande information:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Kurskoden (t.ex. 4PEXXX)
  • Kursens titel
  • Datum för tentamen/inlämning
  • Tid för tentamen/inlämning
  • Din anonyma kod (gäller endast salstentamen)

För salstentamen: Glöm inte att anmäla dig i Ladok för att få din anonyma kod.

Se även Uppsala universitets film om att studera med en funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2023-11-23