Disputation: En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola

2022-03-18

Matts Dahlkwist

Den 8 april försvarar Matts Dahlkwist sin doktorsavhandling i pedagogik: En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola

Se abstract (eng) och doktorsavhandling 

Disputationen äger rum kl 13.15 i Sal X, Universitetshuset. Varmt välkomna!

För mer information se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Matts

I din forskning har du sett på enhetsskolan och landsbygden – kan du beskriva lite kortfattat vad det handlar om?

Det handlar om geografisk utjämningsproblematik, då den geografiska dimensionen av enhetsskolereformen är förhållandevis litet beforskad, särskilt under den tidsperiod jag har studerat. Jag har varit fast förankrad i den svenska geografin. Avhandlingen behandlar perioden 1928 – 1972 och  folkskolans väg till grundskola, betraktat ur ett historiskt-geografiskt perspektiv. Jag har velat utreda konsekvenserna av en nationell reform i en specifik kontext över tid, en mindre landsbygdskommun i Hälsingland, utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Hur kommer det sig att du började skriva om detta?

Det är en kombination av ett personligt intresse för den grundläggande utbildningen på landsbygden, i relation till den skolpolitiska och skolorganisatoriska utvecklingen under den studerade perioden. Förekomsten av ett väl bevarat kommunalt historiskt arkiv och min egen kännedom om bygden och dess utveckling har också underlättat arbetet väsentligt.

Vad gör du härnäst?

Jag håller mig till ungefär samma period igen, åter på mikronivå: Skriver en dokumentärroman om de sociala och kulturella förhållandena  under min fars uppväxt på det gamla Öster i Jönköping – under perioden 1933-1949. Dessutom har jag idéer om att skriva om läroverkslärarnas ställning och status i lokalsamhället, i tre svenska städer: Sollefteå, Jönköping och Visby (alternativt Strängnäs) – återigen, under samma tidsperiod!

Har du något tips på vägen till de som nyss har påbörjat sina doktorandstudier?

Inled med att skaffa dig en bild av forskningsfältet och aktuella kontextuella förhållanden. Gör utifrån det en ändamålsenlig avgränsning.  Skriv fritt och lustfyllt i början, ta tillvara på all den inspiration du kan få i din omgivning Det ska vara glädje i arbetet! Spara allt du skriver men väljer att plocka bort under resans gång. Systematisera genom att arbeta efter en tydlig struktur redan från början. Kontinuitet i skrivandet är också viktigt. Bättre med två timmar om dagen än korta intensiva ”ryck”.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18