Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet anordnas i ett nära samarbete mellan Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Juridiska institutionen. Programmet omfattar tre års deltidsstudier och består av tre delkurser om vardera 10 hp.
Delkurserna är: Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet samt Skolledarskap - pedagogisk ledning.

Det första året genomförs huvudsakligen av Juridiska institutionen medan år två och tre genomförs av rektorsutbildarna på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Programmets tre kurser ger, individuellt och tillsammans, viktiga kunskaper och erfarenheter för rektorers professionella utveckling.
Utöver de tre delkurserna ingår professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Vid Uppsala universitet ges denna handledning under år två och tre. ​

Att bygga en identitet

Ett bärande begrepp i Rektorsprogrammet på Uppsala universitet är rektorers identitet.
Att få förtroendet att utbilda rektorer, ofta under deras första tre år i yrket, aktualiserar vikten av att utveckla en identitet som rektor och att bygga professionella kunskaper för ett ledarskap i en tid då stora och viktiga utmaningar föreligger. Med stöd i forskning och beprövad erfarenhet bygger en sådan identitet på tre olika delar eller dimensioner, vilka återkommer under programmets tre år:

  • En professionell dimension, som till exempel handlar om att ge rektorer kunskaper om skoljuridik, resursanvändning och organisation samt teorier, begrepp och modeller för att granska kvalitetsarbete, kommunikationsmönster och utvecklingsarbete.

  • En lokal eller situerad dimension, där rektorers identitet också kopplas till faktorer i den lokala kontexten och/eller praktiken som den lokala styrkedjan, rådande skolkultur, lokala förutsättningar, förväntningar från medarbetare och synen på utbildning i lokalsamhället.

  • En personlig dimension, där exempelvis rektorers personliga drivkrafter, värderingar, professionella omdöme, mod och intresse för förskolan eller skolan inryms.

Vi på Uppsala universitet ser fram emot att utforska de tre dimensionerna tillsammans med dig. Detta innefattar att bygga en identitet som både beaktar generella perspektiv på rektorers arbete och vad som blir aktuellt just i din specifika kontext och för dig personligen i ditt ledarskap.

Senast uppdaterad: 2023-11-23